8.10.2016

Køng Museums Støtteforening:

Øbjerggård og Køng Fabrik 1774-1923

Status for de historiske undersøgelser i forbindelse med studiekredsen 2012-16

Indhold:

(t): transskriberet tekst

0. Køng by og sogn

(Hammer herred, Præstø amt)

0.1. Sognekommission, fattigkasse, skolekommission, sogneforstanderskab 1803-1867

(Køng sognearkiv)

0.2. Sogneråd, sognekommune 1867-1970 (: Køng under Hammer; 2007: Hammer under Vordingborg)

(Køng sognearkiv)

0.3. Administrative forhold gennem tiderne

1. Før fabrikken

1.1. geologi og arkæologi

(Danmarks digitale jordartskort, GEUS, målebordsblade; www. fund og fortidsminder (tidligere www.dkc))

1.2. middelalderen (kirke og voldsted, Køng Gaarde)

(Trap: Danmark; www.danmarks kirker; matrikler 1664 og 1688; www.fund og fortidsminder; Henry Petersens indberetning til Nat Mus II 1896)

1.3. fra len til amt

(Trap Danmark; Vestergaard 1975)

1.4. vildtbanegrøften 1619 og 1714 (Kyllebækhus og vandmølle)

(Trap: Danmark; Palle Birk 2015; Conceptkortet; Vildtbanekortet 1720, Theisen 1947-52)

1.5. ryttergodset 1719-74

(Hoved Krigs- og Portionsjordebog for det Wordingborgske Regiments Districts Ryttergods 1719; Vildtbanekortet 1720; Th Bugges kort)

1.6. rytterskolen 1720/21

(S. Ellkier-Pedersen 1972)

1.7. auktionen 1774

(RA, Vestergaard 1975; Kortet over hovmarken 1774 på Øbjerggård)

2. Øbjerggård 1774-1852

2.1. historie og ejerkreds

(Trap: Danmark; Store danske Gaarde; Schovsbo 2012)

2.2. Niels Ryberg (1725-1804)

(RA Personarkiv, Godsarkiv Hagenskov/Frederiksgave; Rasch 1964)

2.3. godsets hovmark og bøndergods og de første bygninger

(Originale matrikelkort 1778 ff.; sogneprotokollen 1831; Voelkers indberetning 1788 (t); Voelkers hoveriindberetning 1791(t); Voelkers indberetning 1805 (t); Fæsteprotokollen (t); Brandtaksationerne (t); Taksation 1825 (t); POS 1998)

2.4. forpagtere, personale, bønder)

(Fæsteprotokollen 1774-1895(t); folketællingerne, slægtshistorie)

2.5. bøndergodsets udskiftning og salg til selveje

(Skøde- og panteprotokollerne; matrikelkort; Rasch 1964)

2.6. Voelker, høravlen og spindeskolen 1778-

(Mangors artikel; Indberetningen 1786 (t), Voelkers historie og familie i Arnstadt i Thüringen?)

2.7. Hørinstituttet 1781-

(Paludan 2003)

2.8. Næstved patriotiske selskab 1780-1809

(Margit Baads artikel)

 

2.9. Ombygning af Køng Kirke 1792-93

(Danmarks Kirker 1933-35, arkivsamling)

2.10. Øbjerggård Hospital 1793

(Hospitalsfundatsen 1797 (t); Hospitalsprotokollen 1794-1912; opmålinger1944, rekonstruktion 1965)

2.11. Kanalens udgravning og mosens afvanding (sluser og slusehuset)

(Køng Moses udgravning 1793-95 (t); Slusehuset fæsteprotokollen 1787 (t))

 

2.12. Teglværket

(Fæsteprotokollen 1832, 1846 (t))

 

2.13. Lerjordshusene 1797-

(Mynster 1797; Taksationen 1825(t))

3. Køng Fabrik i Køng 1783-1852

3.1. historie og ejerkreds

(Lütgen 1839 (t); 1783-1804: Paludan 2003; Damask og Drejl 1989)

3.2. Rybergs linnedmanufaktur i København 1771-1780

(Damask og Drejl 1989)

3.3. Væveribygningerne 1781-1852

(Matrikelkort; brandtaksationer; taksationen 1825(t); opmåling af hovedbygningen 1990)

3.4. Væveseminariet 1781

(Paludan 2003)

3.5. Linnedproduktionen 1783

(Kalkulationsbøgerne (delvist t); Indberetning 1786 (t); Mønsterbøger; Damask og Drejl 1989; Paludan 2003; Dalgaard 1980)

3.6. Københavnske udsalg 1790

(Damask og Drejl 1989; Paludan 2003)

3.7. Marketenderiet/kroen i Køng

(Lütgen 1839; Fæsteprotokollen, Folketællingerne)

3.8. Væverne i Køng og omegn

(Fæsteprotokollen (t); Folketællingerne (t))

 

3.9. Væverne på Amager 1788-1800

(Rasch 1964; Christensen 2016; Tårnby stads- og lokalarkiv)

 

4. Vintersbølle Bleg 1795-

 

4.1. Blegeplads før Køng Fabrik?

(Matrikelkort)

 

4.2. Blegeriet etableres og udbygges

(Matrikelkort; taksation 1825 (t); topografisk kort 1833)

 

4.3. Hørmøllen i Nyråd (Theisens Papirværk)

(topografisk kort 1833; Schovsbo 2016)

 

5) Køng Fabrik i Vintersbølle 1852-1906

5.1. Fabrikkens bygninger

(Brandtaksationer; opmålinger og fotos 1915)

5.2. Ejerkredsen: Olsen (1851-1891) Sandberg (1891-1906)

(Damask og Drejl 1989; Sandberg 1951; familien Sandberg)

6) Afrunding

6.1. Seneste produktion 1909-23

(Damask og Drejl 1989; familien Schultze)

6.2. betydning for dansk kunstindustri

(Damask og Drejl 1989; Schovsbo 2012)

7) Køngs historiske folkeregister ca 1770-1850

(folketællinger, kirkebøger, fæsteprotokol, kalkulationsbog, hospitalsprotokol)

8) Kilder

1) Utrykte:

Matriklen 1664

Matriklen 1688 + markbogen

Ryttergodsets jordebog 1719

Folketællinger

Kirkebøger

Brandtaksationer

2) Kort:

Rytterdistrikskortet (1720)

Conceptkortet (1768ff) Geodatastyrelsen

Bugges kort (1770) Geodatastyrelsen

Øbjerggård gods (1774) Øbjerggard

Matrikelkort (1778 ff.) og Matrikelprotokoller Geodatastyrelsen

Topografiske kort (1833 ff.) Geodatastyrelsen

Tekniske kort (m højdekurver) Vordingborg Kommune

Reliefkort (hillshade-grafik) DHM/Google

3) Opmålinger:

Bygningerne på Blegen: fotos og opmålinger 1915

Opmåling af Køng Kirke: Danmarks Kirker

Gl. Øbjerggård: opmåling og fotos 1990 (Arkitektskolen i København)

Indmåling af væveribygningerne og lerjordshuset i Køng 1998 (Køng Museer)

Øbjerggård Hospital: opmåling og rekonstruktionstegning 1944, 1965

Opmåling og rekonstruktion af Spindeskolen (Jesper Herbert Nielsen)

4) Oversigter (med litteratur):

(Damask og Drejl 1989; Schovsbo 2012)