[Transskriptionen udført januar 2014 af Per Ole Schovsbo. Hovedparten af de administrative tilførsler er udeladt – kun bygnings- og navnestoffet er medtaget i fuld udstrækning ligesom tidspunktet for synsforretningen. Kommentarer og tilføjelser i firkantet parentes.  Det bemærkes at assurance nr. 61 er fra 1784 mens både ass. nr. 58 og 60 er fra 1786!]

Vordingborg Amt

Brandtaksation 1778 ass. nr. 42

 

Forvalter Stylsvig, Øbjerggård, begærede på Rybergs vegne en taksation af Øbjerggårds bygninger til assurance i Købstædernes Brand Kasse:

 

 

Anno 1778 den 5te May

haver Vi undertegnede

4re Mænd efter udmeldel-

se fra det Wordingborgske

Districts Birketings Rett

efterseedt og Vurderet

de af Hr Etatz Raad Ryberg

tilhørende Hovedgaards

Bygninger Øebierregaard

kaldet og forefundet sam-

me af Verdie som Følger:

 

1.  En Bygning indrettet til

Loe og Lade bestaaende

af 38 Fags Længde 20 Allen

breed Kæmningsverk [bindingsværk] Muu-

rede Vægge og Straae Tag

hver Fag Vurderet for

60 rd  er                                                                          2280 rd

 

2.  En Bygning ind-

rettet til Forvalter-

Værelser med Kiøkken

og Kammere Bestaaen-

de af 15 Fags Længde og

15 All. Breed, Kæmnings-

verk Muurede Væg-

ge og Steen Tag hver

Fag Vurderet for 70 rd  er                                              1050 rd

 

3.  En Bygning indret-

tet til Fæe Stald Meye-

rie og Værelser, Bestaa-

ende af 15 Fags Længde

15 Allen Breed Kæm-

ningsverk Muure-

de Vægge og Steen

Tag hver Fag Vurderet

for 70 rd   er                                                                   1050 rd

 

4.  En Bygning indrettet

til Fæestald bestaa-

ende af 36 Fags Læng-

de 15 Allen Breed

Kæmningsverk Muu-

rede Taul og Straae

Tag hver Fag Vurderet

for  45 rd  er                                                                   1620 rd

 

5.  En Bygning indrettet

til Fæe og Hestestald

Vogn Remise med

viidere, Kæmnings-

verk Muurede Taul

og Straae Tag bestaaen-

de af 36 Fags Længde

15 All Breed, hver Fag

Vurderet for 45 rd  er                                                     1620 rd

 

6.  En Bygning indrettet

til Kiærne Mølle, Kæm-

ningsverk Muure-

de Vægge med Straae

Tag af 6 Fags Længde

11 Allen Breed med Vær-

ket  indberegning hver

Fag Vurderet for  35 rd  er                                             210 rd

 

 

[oversigt]

Paa de Brand Redskaber, som befindes ved Øe-

bierregaards Hoved-Gaard paa Wordingborg  Amt

Sielland nemlig:

 

1 Fuldkommen Sprøyte med leder Slange.

1 Stoer Brand Kar.

1 Tragt.

2de Brand-Stiiger a 16 alen lange

2de Brand-Hager – og

12 …[?] Læder Spande.-

Christen Stylsvig

forvalter

 

 

 

 

Brandtaksation 1780 ass. nr. 47

 

Forvalter Stylsvig, Øbjerggård, begærede på Rybergs vegne en taksation af væve fabrikkens nyopførte bygninger:

 

 

Anno 1780 den

25de Januarii haven

Vi undertegnede

4de Haandverkes

mæstere fra Wor-

dingborg i følge

os tilhændekomne

Respective Rettens

udmeldmeldelse fra

Wordingborg  Districts

Birketing under

13de hujus [denne måned], været

paa Øebierregaard

og der til Assurance

i Købstædernes

Brand Casse Vur-

deret de Bygnin-

ger, som siden for-

nævntes Brand for-

retning af 5te May

1778 ere opførdte

og til disse [e]n ret-

te Verdi ansads

sammes[?], i Overværel-

relse af Rettens

Betientere, saale-

des som følger:

 

1. Uden for Gaar-

den en Længde

indrettet til

Spinde Skoele be-

staaende af 9 Fag

Grund Muur, dets

Længde = 21 Allen,

Dybden 12 Allen,

Teglhængt, hvert

Fag Vurderet for

70 rd                                                             630 rd

 

2. En Dito indret-

tet til Vaa-

nings Huus

for en Sned-

ker bestaaende

af 8te fags Læng-

de , 12 Allen

dyb, Straae Tag,

hver Fag Vur-

deret for 35 rdl                                              280 rd

 

3. Ved Gaarden

Gartnerens

Huus bestaaen-

de af 9 Fags Læng-

de, 12 Allen Breed

Kæmnings-Værk

Straae Tag og Muu-

rede Vægge, alt

indrettet til

Værelser a Faget

50 rd    er                                                      450 rd

 

4.  Vesten for næst-

meldte Huus

en Bryggers

Længde bestaaen-

de af 9 Fag, 12 Al-

len Bred, Kæm-

nings-Verk

og Muurede

Vægge a Faget

50 rd  er                                                        450 rd

 

5.  Østen for Gaar-

den et Huus

af 10 Fags Læng-

de, 8 Allen Bred,

Straae Tag og

Muurerde Vægge,

indrettet til

Sviine Huus a

15  rd   er                                                      150 rd

 

Summa                                                         1960 rd

 

 

Brandtaksation 1784 ass. nr. 61 [!]

 

Forvalter Holsteen, Øbjerggård, begærede på Rybergs vegne en taksation af væve fabrikkens nyopførte bygninger:

 

 

1784- den 6te November haver

Vi undertegnede 4de Mænd i følge det

Wordingborgske Districts Birketings

Retts meddelte Udmældelse indfun-

den os paa Øebierrregaards nye op-

førte Fabrique Bygninger, for

Der at taxere og vurdere Bemeldte

Fabrique Bygninger saaledes, nemlig:

 

 1. Hoved-Bygningen til Fabriquen,

som vender i Synder og Nord [!], der bestaaer

af 38½ Alen i Længden og 15 Alen i Dyb-

den, item 18te Fag Spærerverk med Grund-

muurede 2de Kieldere over 12 Fag, over-

Alt indrettet med Gibsede Værelser

Saavel i Stuerne som de 2de Køkkener

Samt en gjennemgaaende Quist 6 Fag

i Breeden, hvorudi  er indrettet en

Sahl, som er gibset, foruden 2de ind-

rettede Kamre og paa den enne En-

de indrettet Kammer afdeelt med

Brædder, som anslaaes i Alt pr Fag

280 rdl, der Beløber                                                       5040 rdl

 

2. Den østre Fløy-Bygning

Som er Væver Værksted og li-

geledes opført af massiv Grund-

Muur Bestaaer af 16te Fag Spær-

re Værk og inddelt i 9 Fag

Vinduer, item indeholder

32 Alen i Længden og 12½ Alen

i Dybden, samt Loftet og Tag-

Værket indrettet til Garn

og Forfærdigede Fabrique Vah-

re, saavelsom forfærdiget Re-

oler og Kamre, hvorunder

indrettet heel igiennem med

Hængeværk, og Beklædt det samt-

lige Spærrre-Værk med Bræd-

der, som og lagt loft over

Hane-Bielkerne, anslaaes

for hver Fag Spær Værk

– 210 dl     Beløber til Sum-

ma                                                                                 3360 dl

 

3. Den vestre fløy Byg-

ning, som er Ligeledes op-

ført af massiv Grundmuur

og er i alt i sin Afdeeling

og Indretning forfærdiget

Ligesom den østre Fløy

Bygning anslaaes pr. Fag li-

gesaa for 210 dl, der Beløber                                          3360 dl

 

4. Atter et Huus  for En-

den af Bemelde østre fløy-

Bygning, indrettet til Fa-

briquens Folk, et Vaanings

Huus, Muur og Ege-Bin-

dings Værk, Bestaaende  af 9

Fag i Længden og 12 Alen i Bree-

den, med Straae Tag for

synet, a Fag 50 dl, Beløber i

Alt                                                                                  450 dl

 

5. Fremdeles et Huus for

Enden  af Bemeldte vestre Fløy

Bygning, indrettet ligesaa

til Fabriquens Folk, og Lige-

saa Bestaaer af Muur og Ege

Bindings-Værk i Alt 9 Fag i

Længden og 12 Alen i Dybden

med Straae Tag forsynet a

Faget 50 dl, Beløber i Alt                                               450 dl

 

6. Endviidere et Huus

Kaldes Hør Magasinet og Heg-

le Huus for samtlig Fabrique

Bygningerne, Bestaaende af 11ve

Fag i Længden og 6 Fag eller 12½

Alen i Breeden af Muur og

Ege-Bindings Værk opført, hvor

af den nederste Deel indrettet

til Heglerie og Hør Magazin

samt den øverste Deel Beklædt

med Bræder og indrettet med

Kammere, item med Straae

Tag forsynet, anslaaes pr.

Fag 70 dl, Beløber Summa                                             770 dl

 

7.  Atter Blev den i Ring

Bye opførende Spindeskole,

der ligeledes henhører under

Fabriquen, og Bestaaer

af 15ten Fag i Længden

og 12½ Alen i Breeden, ind-

rettet til Læse og Spinde-

Skole med Værelser og 2de Kiøk-

kener til Skolemesteren og Lære-

Moderen, paa Loftet indrettet

til Magazin til Hør og det spund-

ne Garn, alt sammen opført af

Ege Bindings-Værk og Muur

samt Straae Tag, som anslaaes

pr Fag 60 dl beløber                                      900 dl

 

Derved  endnu en Udbyg-

ning af 4de Fag, som

er indrettet til Brag-

ger Huus, ligeledes

med straaae-Tag og

Klinede Vægge pr.

Fag 20de dl                                  80 dl

Tilsammen                                                                                                         980 dl

 

Summa                                                                                          14410 dl

 

 

Brandtaksation 1786 ass. nr. 58

 

Inspektør Voelker, Øbjerggård, begærede på Rybergs vegne en taksation af opførte bygninger:

 

1786    Extract

Af  Wordingborg Districts

Birketings Justitz-Protocoll

Torsdagen den 12. Januarii 1786

S.T. Hr InspecteurVolker fra Oebier-

regaard lod af Retten begiere 4de

uvilldige  og Kyndige Haandværks-

mænd udmeldt, som Mandagen

den 16de Januarii førstkommende

kunde syne og Besigtige samt der-

efter til Assurance i Brand-

Cassen taxere efterskrevne ved

Øbierregaaard opførte Bygninger

nemlig:

1. Et Hør-Huus med Mølle-Værk,

indrettet til Hørrets Brydning,

Skjetning og Stampe.-

2.  Et nyt opbygt Vaanings-Huus

og  3. En Tilbygning ved det forhen

forsikrede Hegle Huus, samt tillige

at taxere den Forbedring, som

paa bemeldte Hegle-Huus [samme tekst to gange] ere

skeedt, siden den Tiid Samme

sidst til Assurance er blevet vur-

deret.

 

Hertil blev af Retten udmeldte Hr

Wimmer i Huulemose Mølle som Møl-

lebygger, Tømmermand  Bastian

Bruun af Woringborg, Muuremester

Semler, ibidum [sammested], Smeden Søren

Mouritzen af Blangslev…

 

 

Efter det Wordingborgske

Distrikcts Birketings

respective  Rets Udmeldelse den

12te Januarii sidst, har vi underteg-

nede 4de Mænd [den 16. januar 1786] indfundet os paa

Øbierregaard og der til Assurance

i Brand-Cassen vurderet og Taxeret

efterskrevne Bygninger:

 

1. Blev os af Hr Inspecteur Voelker

anviist een Bygning  paa 11 Fag

i Længden og 12 Alen i Breeden, som

er opført af Muur og Ege-Bindings-

Værk, samt forsynet med Tegl-Tag,

denne Bygning blev i Aaret 1784

assureret i Brand-Cassen a Fag 70 rd

som da beløb sig til  Summa  770 rd,

men som samme nu i Afvigte

Aar med nye Indretninger

og med et nyt Tegl [tag] er forbedret [fra stråtag],

og dertil sadt en Tilbygning paa

7 Fag lang og 12½ Alen Bred af

Muur og Ege-Bindings-Værk

med Tegl-Tag, saa bliver Forbed-

ringen paa de førstommeldte 11de Fag

som er indrettet til Hegle- og Tørre-

Huus af os ændret til                                                                        150 rd

 

De 7 Fag nye Tilbygning som

er indrettet til hoetels-Kamr[e]

og Fabriqve-Folkenes Værelser,

Assureres a Fag 80 rd er                                                560 rd

 

2. Neden for ovennævnte

Hegle-Huus er opført een

Bygning af Muur og Ege-

Bindings-Værk 20 Fag

lang, 13 Alen Bred som

er indrrettet til Hør-Huus,

samt Skjette, Brage og Stampe-

Værkstæder, Taget er belagt

med Tegl a Fag 55 rd                                                      1100 rd

 

I samme Bygning findes

opført een Machine af

følgende Indretning:

Et Stampe-Værk med

4de Hamre, Et Cylinder-

Værk at brage Hør, Et

Værk som Skietter Hørren

de alt sammen forme-

delst et stort opstaaende Hjul

drives ved 2de Heste, disse

samtlige Værk anslaaes til                                              550 rd

 

3. Et Vaanings-Huus

østen for Fabriqvens Hoved-

Bygning til Mesteren

for Væveriet, samme er

11 Fag lang og 13 Alen bred

af  Muur og Ege Bin-

dingsværk samt Tegl-Tag,

denne Bygning anslaaes

a Fag  80 rd  er                                                               880 rd

 

4. En Bygning 9 Fag Lang

og 12 Alen bred, indrettet

til Værtsskab for Fabriqvens

Folk, samme er opført

af Ege-Tømmer og muu-

rede Taule med Straae-Tag,

med fornødne Værelser og Køk-

ken og Kamre som anslaaes

a Fag 50 rd  er                                                                450 rd

 

Een  Sid[e] Bygning til til Bryg-

gers og Bagerovn med

Malt-Kjølne, 8 Fag  lang

og 8½ Alen Brred med Brædde-

loft overalt og Straae Tag

a Fag 30 rd   giver                                                          240 rd

 

5.  I den Østre Side af Fabric-

qvens Hoved-Bygning er

opført  3de nye Vaanings-

Huuse af Muur og Ege

Bindings-Værk, det første

beboes af Husmand Ras-

mus Rasmussen, dette

Stuehuus anslaaes a Fag 40 rd                                       360 rd

 

Det andet Stue eller Vaa-

nings-Huus beboes af Ber-

tel Pedersen, 9 Fag lang 8½

Alen Bred af Muur og

Ege-Bindings-Værk med

Straae-Tag ligesom de for-

rige a Fag 40 rdl  er                                                        360 rd

 

Det tredie Vaanings Huus

som beboes af Smede Peter

Andersen er 9 Fag i Læng-

den og 8½ Alen bred af

Ege- Tømmer og muurede

Vægge  med Straae-Tag

a Fag 40 rd giør                                                              360 rd

 

Summa                                                                           5010 rdl

 

 

Brandtaksation 1786 ass. nr. 60

 

Inspektør Voelker, Øbjerggård, begærede på Rybergs vegne en taksation af opførte bygninger efter branden i 1786, hvor heglehuset, møllen tørrehuset nedbrændte (Wdell 1806 s 285 og Paludan 1999 s 64).

Anno 1786 den 25 October

haver undertegnede 5 Mænd,

ifølge Retens Udmeldelse ved

Wordingborgske Districts Birke-

Ting, indfundet os paa Øebier-

regaards Fabriqve Bygninger

og der taxeret og vurderet

det nye opførte saakaldede

Høer-Huus og Mølle-Byg-

ning og det derved i nogen

Fagstand [afstand] omtrent 50 Alen

opførte Høer-Tørre-Huus

hvilket alt saaledes er fore-

funden, nemlig:

 

1.  Hoved-Bygningen som med

begge Gaulene vender i

Øster og Vester og bestaaer

i Længde 20 Fag og i Breeden

13 Alen samt een Tver-Til

Bygning i den nordre Side

paa 5 Fag i Længden og 13 Alen

 

Breedt – opført af Ege-Tømmer

og Muurede Vægge, alt Bin-

dingsværk overalt belagt

med Tagsteen samt Brædde-

Gulve og Fast Loft, som udgiør

med Hoved og Tilbygning i

alt 25 Fag, som udgiør efter

nøyeste Skiønsomhed efter-

giort Indretning i Hensigt [,]

Huus-Bygningen indven-

dig af Fag 90 dl Beløber sig til Sum-

ma                                                                                  2250 rdl

 

2.  Udi forbemeldte Hoved

Bygning er indrettet

et Mølle-Værk, som

skietter, Brager og stam-

per Hørr, hvilket alt

efter Værkets Beskaffen-

hed i nøyeste anslaaes

til Summa                                                                       700 rdl

 

3.  Det forbemeldte Tørre-

Huus, som af Gruund Muur

12 Alen i Længden og 6 Alen

i Breedten er opført med

en Massiv Vælving af

Muursteen samt Jern-

stænger i stæden for Biel-

ker item Luger og Dørre

med Jern Blik-Plader

Beklædt, foruden i denne

Bygning en Tvær-Byg-

ning til Skorsteen, lige-

leedes af Massiv Grund-

Muur opført samt Hvæl

vinger på hele Huuset

overalt belagt med Tag-

steen hvilket sidste be-

staaer af 2 Fag qvadrat,

der i det hele anslaaes til

Summa                                                                           360 rdl

 

4.  Ligeledes er af os un-

dertegnede synet og taxeret

2de opførte Huuse i Køng

Bye paa Øebirregaards

Gods som beboes af een

Rokkedreyer samt een

Jordmoder, der Begge an-

ses som nødveendige Per-

soner saavel ved Gaard, Gods

og Fabriqve – Samme Huus

som beboes af Rokkedreyeren

bestaaer af 9 Fag i Længden

og 9½ Alen i Bredden, ans-

laaes efgter bedste  Skønsomhed

a Fag 30 rd beløber                                                        270 rdl

 

Det andet Huus som

beboes af Jordmoderen

og bestaaer af 11 Fag i Læng-

den og 9½ Alen i Dybden

anslaaes ligeldes a Fag

30 rd  det beløber