Version ultimo juni 2013

 Fæste Protocoll for Øebierggaard Gods 1774-1895

 

1.del : 1774-1800 ; løbe nr. 1-178.

 

Originalen opbevares i Øbjerggård godsarkiv (i Rosenfeldt godsarkiv); fuldstændige fotokopier i Køng Sognearkiv, Køng Museums Støtteforenings arkiv og NæstvedArkiverne, Næstved Kommune.

 

Juni 2013: der mangler kopier af to sider: fol 69v og 70r.

 

Ekstrakt

Udarbejdet i 2012-13 af Per Ole Schovsbo for Køng Museums støtteforening.

Hver tilførsel har reference til en folioside (r: recto ”på den rette side”/højre/forside– v: verso ”på det vendte blad”/venstre/bagside) og har fået tildelt et nyt løbenummer, der ikke findes i protokollen.  Det bemærkes, at folionummereringen er lidt mere indviklet end som så: recto-verso er for- og bagside på det samme blad – mens enstre-hjøjre ses på samme opslag fx i regnskabsprotokoller.  Med andre ord er fx 70r(ecto) = 70h(øjre), mens 70v(enstre) = 69v/erto) mens 70v/enstre).  Recto-verso er den mest almindelige måde at nummerere foliosider på og derfor også anvendt i denne ekstrakt.  Det originale register i Øbjerggårds fæsteprotokol anvender i de fleste tilfælde dog venstre-højre-nummerering.  Den er normaliseret i den transskriberede udgave af registeret.

 

Fæsteprotokollen, der er på 316 folionummererede sider [eller 632 sider], er autoriseret den 3. november 1775 af amtmanden i Vordingborg Amt, H. A. Brochenhuus bla. til Nysø [Vordingborg amt, der 1660 afløste Vordingborg len, sammenlagdes i 1750 med Tryggevælde amt og indgik 1803 i det nyoprettede Præstø amt, der 1970 lagdes sammen mede Maribo amt til Storstrøms amt, der 2007 nedlagdes til fordel for Region Sjælland].

 

Fæste var en opsigelig kontrakt mellem to parter og fæstekontrakterne (fæstebrevene) bekræftede aftalerne mellem i dette tilfælde godsejeren og brugeren. De originale dokumenter fik fæsteren udleveret mens godskontoret opbevarede en kopi (reversalfæstebrevet) og skulle efter forordningen af 23. januar 1719 tillige føre fæstebrevet ind i en protokol. For afskriftens rigtighed garanterede to vitterlighedsvidner.

 

Fæstebrevet indeholdt som regel oplysninger om 1) udsteder og modtager af fæstebrevet 2) fæstes beliggenhed 3) jordtilliggendet i hartkorn 4) forrige fæster og dennes evt. slægtskab med nye fæster 5) årsager til skiftet 6) angivelse af landgilde og hoveri samt 7) øvrige betingelser bla. indfæstningen (stedmål) der betegner den engangssum som fæsteren skulle betale som en art indskud. Årligt betalte fæsteren afgifter (eller naturalier, arbejde, kørsel, mv.) til godsejeren og skatter til Kongen (jfr. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 1991 s. 275 ff).

 

Ekstrakten indeholder oplysningerne fra punkt 1), 2), 3), 4) og 5) og der citeres et tilfældigt udvalg af de ydelser og betingelser der har særlig interesse for fabrikkens, områdets eller personernes historie. Protokollen indeholder imidlertid mange andre oplysninger der ikke er medtaget her, fordi det ville sprænge alle rammer. De citerede teksters stavemåde er som regel normaliserede. Usikre ord er markeret med raster, forkortelser udskrevet og supplerende tilføjelser markere med []. Protokollen indeholder også en del kontrakter (bla. ansættelseskontrakter, lejekontrakter, købekontrakter) samt senere kommentarer og henvisninger til fæstebrevene. Referencer til godsets jordebog (der ikke er bevaret) fx lokale gård- og marknavne og  matrikler med hartkorn (tønder-skæpper-fjerdingkar-album) der viser jordens dyrkningsværdi (bonitet) der ikke må forveksles med  geometrisk målte arealstørrelser der opgives i tønder-skæpper-fjerdingkar-album- land. De er ikke medtaget i denne ekstrakt. Fæsteprotokollens personregister sidst i protokollen (3. del) er normaliseret og rettet.

Der tages forbehold for fejl og misforståelser i teksterne, da der indtil videre kun er foretaget korrekturlæsning af navnestoffet.

 

01.

(1v) Rasmus Nielsen i Køng, husmand og ungkarl, fæster på livstid af Ditlev Staal det hus i Køng som Christen Pedersen beboede og fradøde. Skal ægte enken.

 

Hellevads Mølle den 20. december 1774.

Vitterlighed samme dag af Peder Torkilsen, Andreas Olsen.

 

02.

(2r) Jens Hansen i Køng, husmand og indsidder, fæster på livstid af Ditlev Staal det hus i Køng som Jens Poulsen beboede.

 

Hellevads Mølle den 29. december 1774.

Vitterlighed samme dag af Peder Larsen, Peder Torkilsen.

 

03.

(2v) Ole Pedersen i Køng, gårdmand og ungkarl, fæster på livstid af Ditlev Staal den gård nr. 1 i Køng (4-0-0-1½) som hans fader Peder Ingvorsen sidst beboede.

 

Hellevads Mølle den 20. januar 1775.

Vitterlighed samme dag J. Lind og Peder Thorkilsen.

 

04.

(3v) Hemming Rasmussen i Køng, gårdmand og ungkarl, fæster på livstid af Ditlev Staal den gård nr. 9 i Køng (4-0-0-1½) som hans moder, der er enke, sidst beboede.

 

Hellevads Mølle den 20. januar 1775.

Ingen vitterlighed.

 

05.

(4r) Peder Pedersen i Køllebecks Kro, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg bemeldte hus og sted [på Vester Egeborgs jord under Gaunø gods] som hans kones fader Jens Nielsen sidst beboede.

 

Ryberg ejer huset og betaler årligt grundskat til Gaunø.

 

På grund af [at] denne fæster skal underholde hans kones fader Jens Nielsen der er gammel, syg og sengeliggende, så og at han ved kongelig ejendomsdistrikt for dette hus er indskrevet, så bliver han for indfæstning befriet [huset var oprindeligt ledvogterhus ved den kgl. vildtbane].

 

København den 12. december 1775.

Vitterlighed samme dag Peder Torkilsen.

 

06.

(5r) Ole Poulsen i Vintersbølle, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg et nyt opført hus i Víntersbølle med en lille haveplads.

 

Øbjerggård den 30. december 1775.

Vitterlighed samme dag L. Weyersløw, Johannes Adamsen.

 

07.

(5v)Hemming Mortensen i Køng, husmand og enkemand, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng som Peiter Nicolaisen sidst beboede og fradøde. Skal ægte enken.

 

Da denne fæster skal have en søn, navnlig Henrich Hemmingsen 10 år gl. der i en tid af 5 år har været i Vordingborg, hvor han endnu er, så vil jeg ikke forlange eller påstå at denne dreng skal tilhøre mit gods på grund af [at] denne fæster som en fri-mand [:midlertidigt hjemsendt soldat] på dette gods er indgået og drengen hverken [er] født eller [har] opholdt sig her til dato; men for mig og efterkommende ejere skal blive upåtalt da således Hemming Mortensen haver efter begæring tilståes.

 

København den 12, december 1775.

Vitterlighed samme dag Peder Torkilsen og L. Weyersløw.

 

08.

(6r) Peiter Larsen fra Hammer, ungkarl og landsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Ring (6-5-0-1) som Hans Nielsen sidst beboede men ved Højeste Rets dom blev frakendt. Skal ægte konen der ved kgl. bevilling er tilladt igen at indlade sig i ægteskab.

 

Øbjerggård den 30. december 1775.

Vitterlighed samme dag L. Weyersløw,  Peder Torkilsen.

 

09.

(7r) Peder Laursen af Køng, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg det nyopførte hus på den plads i Køng by hvor Peder Laursens tidligere afbrændte gård lå så vel som 6 agre af den gård i Køng, som nu beboes af Anders Hansen Porse.

 

København den 1. august 1776.

Vitterlighed Køng samme dag Friderich Hansen, Hans Bedstæd.

 

10. [= 12.]

(8r) Anders Hansen Porse af Køng Gårde, har afstået sit tidligere fæstede hus med vænger og have mod at fæste på livstid af Niels Ryberg den udflyttede gård i Køng sogn og by (4-2-1-1½) matr. nr. 14 som Peder Laursen sidst beboede men nu har afstået.

 

København den 1. august 1776.

Vitterlighed Køng 2. november 1776 Friedrich Hansen, Lars Ingvorsen.

 

11.

(9r) Ole Pedersen af Ring, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng sogn og by som Jens Christensen fradøde.

 

København den 1. august 1776.

Vitterlighed Køng den 5. august 1776 Karsten Hansen, Friderich Hansen.

 

12. [= 10.]

(10r) Anders Hansen Porse af Køng Gårde, gårdmand, afstår fra sit tidligere fæstede hus med tilliggender og fæster på livstid af Niels Ryberg den udflyttede gård i Køng sogn og by (4-2-1-1½) som Peder Laursen sidst beboede.

 

København 1. august 1776.

Vitterlighed Køng 2. november 1776 F. Hansen, Lars Ingvorsen.

 

[Senere tilføjelse på  fol. 293r:

I dag er indgået mellem Hans Mortensen som Anders Hansen Porses eftermand [nr. 10] og Peter Laursen følgende kontrakt nemlig at sidstnævnte afstår til førstnævnte den i førstes mark liggende fond på ca. 21000 kvadratalen til alle tider, så at Hans Mortensen eller efterkommere benytter sig af den jord så godt som de vil og kan; derimod nyder Peter Laursen af denne gårds beboere årlig 1 tdr rug  og 2 tdr byg.  Men dør Peter Laursen eller hans kone, så svarer kuns 1 tdr rug og 1 tdr byg til den længst efterlevende. Hvilket på herskabets vegne approberes Køng den 10. maj 1791 Voelker]

 

13.

(11r) Peder Christensen Tyrring af Køng, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng som han kom til at bebo i den tid kgl. Majestæt var ejer af godset, men da intet fæstebrev holdte.

 

København den 30. januar 1777.

Vitterlighed Køng den 1. februar 1777 Fridrich Hansen , Hans Bedstæd.

 

14.

(11v) Peder Andersen i Køng, indsidder og husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg den halve del af det hus som Henning Mortensen har i fæste.

 

København den 24. december 1776.

Vitterlighed Køng den 1. februar 1777 Fridrich Hansen, Hans Bedstæd.

 

15.

(12r) Peder Erichsen i Køng, indsidder og husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus som Sørens Pedersen sidst har beboet.

 

København den 24. december 1776.

Vitterlighed Køng den 1. februar 1777 F. Hansen, Hans Bedstæd.

 

16.

(12v) Berthel Madsen i Ring, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring by som han kom til at bebo i den tid kgl. Majestæt var ejer af godset men da intet fæstebrev holdte.

 

…når han trolig og vel, nat og dag på passer Øbjerg Skov, Øbjerggård underliggende såvel som Lunden og øvrige Skov i hovedgårdens marker således at intet gærdsel hugst eller anden skov tyveri af nogen uberettigede der udi begåes men om sådant skulle ske, da samme straxsen forvalteren ved Øbjerggård at anmelde og de skyldige angive, såfremt han ikke selv vil stå til ansvar om noget her imod måtte vorde handlet. Huset beholder han således uden nogen afgift…

 

København den 30. januar 1777.

Vitterlighed Køng den 1. marts 1777 F. Hansen, Hans Bedstæd.

 

17.

(13r) Ole Larsen af Kostræde, ungkarl, der ifølge regimentsfeltskriver Petersen meddelte attest af 14. september 1774 formedelst brok er uduelig til soldat, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Kostræde (1-3-2-0) som tilhører Køng Kirke og som hans fader Lars Olsen fradøde.

 

København den 21. februar 1777.

Vitterlighed Køng den 6. marts 1777 Hans Bedstæd, sognedegn i Køng, Fridrich Hansen, skriver.    

 

18.

(13v) Lars Hansen af Ring, indsidder, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring by som Anders Jensens enke sidst beboede.

 

København den 16. januar 1777.

Vitterlighed Køng den 13. marts 1777 F. Hansen, Hans Bedstæd.

 

19.

(14r) Niels Nielsen i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng by som han kom til at bebo i den tid kgl. Majestæt var ejere af godset men da intet fæstebrev holdte.

 

Køng den 30. januar 1777.

Vitterlighed Køng den 1. februar 1777. Friderich Hansen, skriver ved Øbjerggård, Gotfred Linde.

 

20.

(14v) Lars Knudsen af Lundbytorp, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Lundbytorp (9-3-1-2/3) som han i året 1771 kom til at bebo men intet fæstebrev holdte.

 

København den 30. januar 1777.

Vitterlighed Køng samme dag: tvende skrivere ved Øbjerggård: Johan Gotfred Linde, F. Hansen.

 

21.

(15r) Peder Olesen af Ring By, Hammer sognlandsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Ring by (4-5-2-1  15/17 og skov: 0-0-1-1  12/17) som hans moder Ole Andersens enke har beboet. Moderen skal have ophold på livstid.

 

København den 30. april 1777.

Vitterlighed Køng den 31. oktober 1777: sognedegnen i Køng Hans Bedstæd og skriverkarlen ved Øbjerggård J. G. Linde.

 

[Senere tilføjet:] Foruden dette i fæste havende hus er han er han indtil videre dette sidst af Jens Jochumsen beboende hus i leje givet, hvilket han holder ved lige og betaler årlig 20 rdl. samt giver årlig tvende hov dage, som begynder fra maj dag af 1792.

 

Køng den 2. maj 1790.  Voelker.

 

22.

(16r) Mads Pedersen af Kostræde, fæster på livstid af Niels Ryberg stuelængden af den gård i Kostræde som han selv sidst havde i fæste, men jorden dertil, ved godsets bortsælgelse i september 1774 blev underlagt under Øbjerggård hovedgårds takst og hvorpå fæstebrevet skal være bleven borte.

 

København den 30. januar 1777.

Vitterlighed Øbjerggård den 5. august 1777 Niels Pedersen, J. G. Linde.

 

23.

(16r) Rasmus Hansen af Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng by som Ole Nielsen sidst beboede imod at forgængeren og hans hustru skal have fri husværelse her i deres livs tid.

 

København den 16. april 1778.

Vitterlighed Øbjerggård den 30. april 1778 J. G. Linde, Christian Wiibroe.

 

24.

(16v) Jens Jochumsen Frøyter af Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg 3 fag af det hus som Mads Peitersen i Kostræde nu beboer.

 

København den 6. april 1778.

Vitterlighed Øbjerggård den 29. april 1778 J. G. Linde, Christian Wiibroe.  

 

25.

(17r) Niels Pedersen Bødker af Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Kostræde by som Niels Olsen fradøde mod at enken nyder fri husværelse sin livs tid.

 

København den 6. april 1778.

Vitterlighed Øbjerggård den29, april 1778 skriverne J. G. Linde og Christian Wiibroe.

 

26.

(17v) Torkild Hansen af Ring, fæster på livstid af Niels Ryberg stuelængden af den gård i Ring som han sidst beboede men nu frivilligt har afstået jorden til deling mellem de øvrige Øbjerggårds bønder.

 

København den 1. maj 1778.

Vitterlighed Øbjerggård den 4. maj 1778 J. G. Linde og Hans Bedstæd.

 

27.

(18r) Hemming Larsen af Ring, fæster på livstid af Niels Ryberg stuelængden af den gård i Ring som han sidst beboede men nu frivilligt har afstået jorden til deling mellem de øvrige Øbjerggårds bønder.

 

København den 1. maj 1778.

Vitterlighed Øbjerggård 4. maj 1778 J. G. Linde og Hans Bedstæd.

 

28.

(18r) Peder Andersen af Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg stuelængden af den gård i Ring som han sidst beboede men nu frivilligt har afstået jorden til deling mellem de øvrige Øbjerggårds bønder.

 

København den 1. maj 1778.

Vitterlighed Øbjerggård den 12. december 1778 velædle Christian Gottfried Voelker, Christian Wiibroe.

 

29.

(18v) Lars Jensen af Ring, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring by som Ole Degn sidst beboede.

 

København den 30. april 1779.

Vitterlighed den 2. maj 1779 skriver Christian Wiibroe og ladefoged Niels Pedersen på Øbjerggård.

 

30.

(19r) Niels Hansen af Køng, landsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng by som hans fader Hans Jonasen fradøde.

 

København den 9. juli 1779.

Vitterlighed Øbjerggård den 16. juli 1779 skriver Christian Wiibroe og ladefoged Niels Pedersen.

 

31. 

(20r) Hans Pedersen fra Øbjerggård, landsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng by som Peder Nielsen fradøde.

 

København den 8. marts 1780.

Vitterlighed Øbjerggård den 10. marts skriver Christian Wiibroe og ladefoged Niels Pedersen.

 

32.      

(20v) Mads Olsen af Køng, landsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Lundbytorp (9-3-1-2/3) som Laurs Knudsen fradøde.  Han skal ægte enken.

 

Øbjerggård den 1. oktober 1780 [Ryberg på Øbjerggård ?]

Vitterlighed Øbjerggård samme dag Hr. Frederich Sæbye Hr. Johan Gotfried Linde.

 

33.

(21r) Jens Pedersen af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng (5-2-0-2½) som Peder Torkildsen godvilligt har afstået.

 

København den 10. oktober 1780.

Vitterlighed samme dag Øbjerggård, Frederich Sæbye, Johan Gotfried Linde.

 

34.

(21v) Rasmus Axelsen af Ring, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Ring (5-2-2-2  2/15 og skov: 0-0-1-2 1/3) som Hans Vintcentsen på grund af nuværende slette omstændigheder haver frasagt.

 

København den 20. oktober 1780,

Vitterlighed Øbjerggård 22. oktober 1780 Frederich Sæbye, Johan Gotfried Linde.

 

35.

(22r) Niels Andersen af Køng, landsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg det halve hus på 8 fag som husmand Jens Christensen Dreyer formedelst omflytning haver afstået.

 

København den 1. december 1780.

Vitterlighed Øbjerggård den 11. december 1780 Frederich Sæbye, Johan Gotfried Linde.

 

36.

(22v) Laurs Pedersen af Køng, indsidder, fæster på livstid af Niels Ryberg det halve hus på 5 fag i Kostræde i Køng sogn som husmand Niels Pedersen Bødker í Kostræde godvilligt har afstået til ham.

 

København den 1. december 1780.

Vitterlighed Øbjerggård den 11. december 1780 Jens Andersen, Niels Pedersen.

 

37.

(23r) Andreas Hansen forrige gårdmand i Kiddehavegården  på Øbjerggård Gods, fæster på livstid af Niels Ryberg bygningerne på hans tidligere fæstegårds faste grund og det tillades ham at indrette et [aftægts] hus til beboelse til ham og hustruen Bodell Rasmus Datter uden at svare huspenge.

 

København den 1. december 1780.

Vitterlighed Øbjerggård den 10. december 1780 Jens Andersen og Niels Pedersen.

 

38.

(23v) Rasmus Rasmussen af Hammer, rytter, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Ring (5-2-2-2/15 og skov: 0-0-1-2 1/3) som Jørgen Laursen sidst beboede.

 

København den 18. marts 1780.

Vitterlighed Øbjerggård  14. december 1780 Jens Andersen, Christian Gottfried Voelker.

 

39.

(24r) Jørgen Hansen af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng by (5-0-2-2½) som Peder Brach mod aftægt frivilligt har afgivet.

 

København den 30. april 1780.

Vitterlighed Øbjerggård samme dag Christian Gottfried Voelker og C. Holsteen.

 

40.

(24v) Hans Mortensen af Kostræde, ungkarl som med fripas fra Iselings gods er indkommet på Øbjerggård gods, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng sogn og by (4-2-1-1½) som Anders Porse fradøde.

 

.. undtagen hvad er tillagt Peder Laursens af ny opbygte hus i Køng by, nemlig 4 agre gående øster og vester med enderne og to agre i syd og nor til bækken tæt ved broen på Køng Mark beliggende….hvilken Peder Lauersen må når forlanges må lade indgrøfte…

 

København den 30. april 1780.

Vitterlighed Øbjerggård den 1. maj 1780 Christian Gottfried Voelker, C. Holsteen.

 

41.

(25v) Niels Nielsen Glader, ungkarl som foregiver at have skade på øjnene og altså uduelig til kongens tjeneste, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng sogn og by som Peder Hemmingsen er fradød. Han skal ægte enken.

 

København den 10. januar 1782.

Vitterlighed Øbjerggård den 20. januar 1782 Iver Thorning, L. Raahauge.

 

42.

(26r) Ole Jørgensen, ungkarl der har været landsoldat i trende år, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng sogn og by (5-0-2-2  1/3) som Hemmming Rasmusen er fradød. Han skal ægte enken.

 

København den 4. januar 1782.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. januar 1782 Iver Thorning, L. Raahauge.

 

43.

(26v) Jacob Pedersen af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng by (5-0-2-2½)  Jens Hansen Biørn er fradød. Han skal ægte enken.

 

København den 24. december 1782.

Vitterlighed Øbjerggård den 26. januar 1783 B. Bruun, L. Raahauge.

 

44.

(27r) Berthel Pedersen, husmand, fæster af Niels Ryberg et nyt opbygt hus på 9 fag med fjæle gulve og loft på Køng gade til beboelse og afgiver hermed et tidligere livfæste.

 

København den 19. november 1783.

Vitterlighed samme dag Henning Schroll, L. Raahauge.

 

45.

(27v) Rasmus Rasmusen af Ring forrige gårdmand, fæster af Niels Ryberg et nyt opbygt hus på 9 fag med fjæle loft og lergulve på Køng gade til beboelse og afgiver hermed sin tidligere fæstegårds fæste.

 

København den 19. november 1783.

Vitterlighed samme dag Henning Schroll, L. Raahauge.

 

46.

(28r) Hans Rasmusen af Køng, ungkarl der har tjent som rytter i trende år, fæster af Niels Ryberg den gård i Køng (4-2-1-1½) som faderen Rasmus Porse godvilligt har afstået.

 

København den 12. maj 1784.

Vitterlighed samme dag Lorentz Raahauge, Hans Jensen.

47.

(29r) Peder Hemingsen af Øbjerggård Gods’ reservemandskab [optaget på reserverullen/lægdsrullen] ungkarl, forpagter af Niels Ryberg i 4 år den ny opbygte såkaldte Nylyckegaard (5-2-2- 2/15 og skov: 0-0-1-2  1/3) … med 4 bygninger på [i alt] 47 fag (foruden  en tilbygget lude [udhus] af 6 fag) hvoraf stuelængden der består af 11 fag er muret og telglhængt, værelserne overalt med brædde gulve….

Besætning og inventar er [bl.a.] …2 beslagne vogne med høsthaver og tilbehør, 1 trævogn, 1 jernplov, 1 træplov, 2 jernharver, 2 træhaver, 1 skovslæde, 1 skovsav.

Efter anvisning beplantes haven med frugttræer som han skal erholde uden betaling og ellers anvende dem paa bedste måde..

[Han skal] lægge [sten]bro i gården, i køkkenet og det manglende i stalden, samt sætte brønd, hvortil forpagteren bliver anskaffet egetræ til brøndværket.[Han skal] lægge [sten]bro i kælderen og skaffe samme fri for vand, hvortil han fremskaffes et stykke postetræ [vandpumpe af træ] om samme behøves…

 

København den 4. januar 1785.

Vitterlighed Hans Jensen, Lorentz Raahauge, Anders Hemingsen.

 

48.  

(30r) Peiter Andersen, smed, fæster på livstid af Niels Ryberg et nyt opbygt hus af 9 fag, indrettet med fjæle gulve og loft, på Køng gade til beboelse.

 

København den 6. januar 1784.

Vitterlighed samme dag Lorentz Raahauge, Hans Jensen.

 

49.

(30v) Niels Pedersen, ungkarl af Ring by, har tjent som landsoldat i 4 år, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng (5-2-2-22/15 og skov: 0-0-1-2  1/3) som faderen Peder Pedersen er fradød.

 

København den 4. april 1786.

Vitterlighed Johannes Pedersen, Rasmus Pedersen.

 

[Senere tilføjelse i margin:

Efter ansøgning er afgiften for forbedring på godset som skulle leveres, modereret til 10 rdl. som herved tiltrædes Øbjerggård den 6. august 1790]

 

50.

(31r) Peder Hemmingsen af Ring Torp, ungkarl, har tjent som landsoldat i 2 år, fæster på livstid den gård i Ring Torp (5-2-2-22/15 og skov: 0-0-1-2 1/3)  som faderen Heming Andersen har afstået.

 

København den 4. april 1786.

Vitterlighed Johannes Pedersen, Rasmus Pedersen, Anders Hemingsen, Niels Pedersen.

 

[Senere tilføjelse i margin:

Efter ansøgning er afgiften for forbedring på godset som skulle leveres, modereret til 10 rdl. som herved tiltrædes Øbjerggård den 6. august 1790]

 

51.

(31v) Anders Jensen af København, Rybergs forrige kusk, fæster på livstid af Niels Ryberg det såkaldte Køllebecks Vildbane Hus på Øbjerggård gods som afgangne Peder Pedersens enke ved indtræden i ægteskab har forladt – med kroholds privilegium overdraget til bemeldte Anders Jensen og hustru Marie Elisabeth Knop.

 

Øbjerggård den 8. juni 1786.

 

52.

(31v) Henning Pedersen af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng (5-0-2-2½) som Laurs Ingvorsen er fradød. Han ægter enken. Gården er i slet tilstand.

 

København den 1. november 1786.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. november 1786. Hans Hendrichsen, Rasmus Pedersen.

 

[Senere tilføjelse på  fol. 294v:

I betragtning af at Hemming Pedersens jord i det hele ei er bekvem at avle hvede … så betaler han Ryberg årligt 12 rigsdaler i stedet for de i fæstebrevet bestemte tønder hvede og rug. C.G.Volker u.å.].

 

53.

(32r) Hans Pedersen Brach af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng (5-0-2-2½) som Rasmus Brach på grund af svagelighed afstår. Gården er i slet tilstand.

 

København den 1. november 1786.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. november 1786 Hans Hendrichsen, Rasmus Pedersen.

 

[Senere tilføjelse på  fol. 294v:

I betragtning af at Hans Pedersen Brachs jord i det hele ei er bekvem at avle hvede … så betaler han Ryberg årligt 12 rigsdaler i stedet for de i fæstebrevet bestemte tønder hvede og rug. C.G.Volker u.å.].

 

54.

(32v) Hans Ramusen Porse af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køngs Torp (4-2-1-1½) som Rasmus Porse på grund af svagelighed afstår. Gården er i slet tilstand.

 

København den 1. november 1786.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. november 1786 Loretntz Raahauge, Mads Michelsen.

 

55.

(33v) Gotfried Johansen af Vintersbølle, ungkarl, der har tjent som rytter i 2 år, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Vintersbølle (3-2-0-2 og skov: 0-3-2-1½)  som faderen Johannes Adamsen har afstået.

 

København den 12. maj 1786.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. maj 1786 Lorentz Raahauge, Mads Michelsen.

 

56.

(34r) Niels Caspersen i Køng, landsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 10 fag i Køng som forhen var Nyelyckegårds stuelænge men formedelst gårdens udflytning nu er til beboelse.

 

København den 5. december 1786.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. december [ingen!].

 

57.

(34v) Ole Pedersen Bødker, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring på 9 fag som gårdmand Hans Pedersen har beboet men formedels udflytning har afstået.

 

København den 5. december 1786.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. december Peder Hemingsen, Hans Olsen.

 

58.

(35r) Niels Hansen, landsoldat forhen indsidder i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 6 fag i Køng som forhen har været beboet af Ole Pedersen Bødker og som han har afstået.

 

København den 5. december 1786.

Vitterlighed Øbjerggård den 24. december 1786 Rasmus Pedersen, Hans Hansen.

 

[Senere tilføjet:

Afgiften svares kun 3.årlig…Efter ildebranden blev der lagt 1 sk. Jord til hans have og nu svarer han årlig 4 rdl. – se hans fæstebrev 1790 [= nr. 89] og min dagbog [Voelker]].

 

59.

(35v) Torkild Pedersen i Køng, landsoldat, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng som salig afdøde Torkild Pedersen [!] Væver har beboet.

 

København den 5. december 1786.

Vitterlighed den 24. december 1786 [ingen!]

 

60.

(36r) Christopher Holsteen, frimand, der har tjent Ryberg som fuldmægtig på Øbjerggård i 7 år, fæster på livstid den gård på Øbjerggårds gods (5-0-2-2½) som Andreas Olsen formedelst pådragne restancer og besætningens forringelse ikke længere kunne vedblive. Efter omstædighederne ved gårdens tiltrædelse er han for indfæstning befriet.

 

København den 26. maj 1787.

Ingen vitterlighed.

 

61.

(36v) Jens Jensen af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg det gårdsæde i Kostræde (1-3-2-0) som Ole Laursen er fradød. Gården er i slet forfatning og han ægter enken.

 

København den 29. maj 1787.

Vitterlighed samme dag  L.Weyerløv, F. Munk.

 

62.

(37r) Søren Benthsen fra Fyn, husmand. Kontrakt hvorefter Niels Ryberg overdrager det nyopførte Slusehus ved Store Vejle Bro til beboelse.

 

Nemlig:

1.

Huset består af 6 fag indrettet med fjæle lofter og gulve og er overleveret Søren Bendtsen i komplet stand til beboelse. ’

2.

Til huset er henlagt tvende agre som han således til [ud]sæd årligt må nyde og bruge, når han årligt holder det i hegn og samme forsvarligt gøder.

3.

For husafgift er bemeldte kontrahent Søren Bentsen i et og alt befriet. Men derimod under denne kontrakts fortabelse på det strengeste pålagt at iagttage følgende pligter:

A.

Ar han nøje oppasser stemningerne i den opførende sluse i åen ved stranden således at samme optrækkes og nedsynkes dagligt ligesom vandet falder og stiger i stranden.

B.

Om vinteren må han især når frost vejr indfalder, oppasse at slusen og begge stigborde bestandigt holdes frie for is, således at de altid uden hindring kan optrækkes og synkes.

C.

Skulde det indfalde at jeg med tiden fandt for godt at ville have en vej lagt igennem hans indhegnede vænger og hovmarkerne til hovedgården, reserverer jeg mig til alle tider sådant engang for alle herved.

4.

Endelig påstår jeg, som herskab i faldt jeg ikke i tiden med ham skulle være fornøjet (såvel i henseende til det i åen som på stranden faldende fiskeri, hvoraf han bestandig nyder det halve og jeg, som herskab, det øvrige halve imod at vi på begge sider holder garnene i behørig stand) eller vilde have huset med en anden beboer forsynet, da skal han efter et halvt års lovlig opsigelse uden modsigelse huset forlade – hvilket sidste dog ikke skal ske uden grundig årsag.

 

Øbjerggård den 16. maj 1787 N. Ryberg.

 

63.

(38r) Peder Diderichsen fra Fyn, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 6 fag i Køng som Jens Andersen er fradød  og enken Maren Peders Datter formedelst nyt ægteskab er fraflyttet.

 

Ud over de sædvanlige afgifter skal han først og fremmest vedligeholde det drejearbejde som til fabrikken, gården og godset mod billig akkord måtte udfordres. Item tilpligtes han og hustruen flittig at lade deres børn søge begge skolerne: nemlig læse og spindeskolen.

 

Øbjerggård den 16. maj 1787.

Vitterlighed Øbjerggård den 14. juni 1787 Hans Hendrichsen, Rasmus Pedersen.

 

64.            

(38v) Laurs Pedersen fra Kostræde, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 6 fag i Køng som husmand Peder Pedersens enke forhen haver beboet men nu formedelst nyt ægteskab fraflyttet.

 

….Og da bemeldte nye fæster, som væver ved fabrikken i Køng er engageret, så tilpligtes han herved i alle dele på det strengeste at opfylde og efterleve denne sin profession.

 

Øbjerggård den 16. maj 1787.

Vitterlighed Køng den 29. august 1787 Rasmus Pedersen, Munch

 

65.

(39r) Peder Steffensen fra Wintersbølle, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg en anpart på 3 fag af det saakaldte Holtehuus, som til 4 familier er indrettet… på følgende konditioner [udvalg]:

 

ad 1) at disse familier er lovet tømmer til tvende veggerum [fag] hus eller lude [skur] som en tilbygning – 2) en jernkakkelovn hver – som de [allerede] har modtaget – 3) Huset fri for indfæstning.

 

Hvorimod bemeldte fæster tilpligter ad 1) at hver årlig afgift eller hus penge 4 rdl., dog samme at optjenes [afgiften kan betales i form af arbejde:] med gærdelukning [opsætning af gærder] om skoven – 2) samtlige 4 familier årligt at lukke og vedligeholde alle grøfter og gærder omkring skoven for 1 sk.  pr. faun …så at der altid kan være fuldkommen fred for tamme kreaturer i skoven. Tarainet af grøfter om skoven og bleven opmålt og befundet at være 2560 1/3 faun a 1 sk. pr. faun beløber til summa for alle 4 familier i alt 26 rdl. 4 sk.

                

På disse grøfter og gærder bemeldte fæster årlig i sine huspenge de ovenmeldte bestemtes fire rigsdaler der bliver for dem samtlige 16 rdl. Da denne med øvrige 3 fæsters kommer til gode som herskabet årlig har at betale dem 10 rdl.4 mk. … foruden at jeg som herskab besørger dem fornøden gærdsel tilkørt, hvilken anpart af bemeldte Holtehus der med dets tilbygning for dennes familier vil bestå af 3 fag hus med sit rette tilliggende og tilhørende bemeldte Peder Steffensen sin livs tid….

 

Øbjerggård 26. maj 1787 Niels Ryberg.

Ingen vitterlighed.

 

66.

(39v) Jens Olsen Trøcker, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg en anpart af det såkaldte Holtehus som til 4 familier er indrettet ved bemeldte Vintersbølle…

 

[samme tekst som nr 65]

 

Øbjerggård den 26. maj 1787.

Ingen vitterlighed.

 

67.

(40r) Jacob Nielsen Wis fra Vintersbølle, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg en anpart af det såkaldte Holtehus som til 4 familier er indrettet ved bemeldte Vintersbølle…

 

[samme tekst som nr 65]

 

Øbjerggård den 26. maj 1787.

Ingen vitterlighed.

 

68.

(40v) Hans Andersen fra Vintersbølle, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg en anpart af det såkaldte Holtehus som til 4 familier er indrettet ved bemeldte Vintersbølle…

 

[samme tekst som nr 65]

 

Øbjerggård den 26. maj 1787.

 

69.

(41r) Olle Jensen, gårdmand og skovfoged i Vintersbølle. Kontrakt hvorefter Olle Jensen afstår sin fæstegårds jord til plantning af ungskov, da samme dertil efter kyndige mænds råd er fuldkommen bekvem…..

 

Ad 1

Olle Jensen Skovfoged overlades på sin og hustrus livstid beboelse sit hus såvelsom alle udhuse, som gården består af, samt det ved fæstet værende vænge og have, ligesom og de ham allerede i marken tildelte 2 tdr. jord ved gården, alt frit og uden afgift svares i sin og konens leve tid…

 

Til den unge skovs etablering betaler Ryberg af egen kasse 200 rdl.

 

Øbjerggård den 24. maj 1787. N. Ryberg.

 

70.

(41v) Søren Nielsen, murermester, boende i et hus i en af de nedlagte Kønggårde, indgår kontrakt med Niels Ryberg på følgende konditioner:…

 

…2) For alle mulige reparationer, som årlig måtte forfalde ved samtlige Øbjerggårds henhørende bygninger, såvelsom Køng Kirke samt skolerne på godset item fabrikkens samtlige henhørende bygninger betaler jeg ham årlig løn som tager sin begyndelser fra 1. maj 1787 den summa 70 rdl. hvorimod han tilpligter årligt at holde alle huse i forsvarlig stand, ligesom han selv for egen regning må forsyne sig med håndlangere kirke arbejdet undtagen, som besørges af sognet folk, ligeså bliver han til reparationerne behøvende naturalier af mig anskaffet og ham frit tilført.

 

3) skulle nye bygninger herpå godset forefalde, og han derved kunne entrere efter billig akkord, betaler jeg ham sådant arbejde aparte men reparationerne på de foregående bygninger må derved ingenlunde forsømmes.

 

Øbjerggård den 29. maj 1787. N. Ryberg.

 

[senere tilføjet:

Siden Søren Nielsen dog ei nøje har opfyldt de pligter som han pålægges i hans kontrakt med at vedligeholde de bygninger i rette tilstand som derudi nævnes…så må han holde en medhælper for egen regning for at reparere bygningerne inden Mikkelsdag… Køng den 25. september 1790. Voelker]

 

71.

(42r) Hans Hansen af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Køng (5-0-2-2½)  som moderen Else Frandtzes [Datter ?] formedelst tiltagende høje alderdom og svaghed til ham godvillig har afstået.

 

..fæsteren tilpligtes at lade sine børn søge læseskolen i Køng for der at undervises og oplyses i deres sande kristendom ligesom og flittig at lade dem tillige søge spindeskolen i Køng…

 

Øbjerggård den 29. maj 1787.

Vitterlighed Øbjerggård den 14. juni 1787 Rasmus Pedersen, Hans Hendrichsen.

 

[Senere tilføjelse på  fol. 294v:

I betragtning af at Hans Hansens jord i det hele ei er bekvem at avle hvede … så betaler han Ryberg årligt 12 rigsdaler i stedet for de i fæstebrevet bestemte tønder hvede og rug. C.G.Volker u.å.].

 

72.

(42v) Andreas Pedersen i Ring, husmand, fæster på livstid det hus i Ring på 11 fag som forhen har været beboet af gårdmand Heming Nielsen i Ring og nu formedelst gårdens udflytning er huset til nævnte Andres Pedersen overleveret.

 

København den 30. december 1787.

Vitterlighed Øbjerggård den 1. januar 1788 Hans Hansen, Lorentz Raahauge.

 

73.

(43r) Søren Jacobsen Bruun af Sallerup, husmand, fæster af Niels Ryberg det hus på 7 fag i Ring by som forrige beboer Hans Snedker i Ring ved døden har efterladt – hvis efterlevende enke han ægter.

 

Øbjerggård den 17. september 1788.

Vitterlighed [uden dato og sted] Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

74.

(43v) Anders Christensen Hass af Vintersbølle, indsidder, fæster af Niels Ryberg det hus i Ring by som sidste beboer Claus Christensen aldeles haver ladet forfalde.

 

Øbjerggård den 1. september 1788.

Vitterlighed [uden dato og sted] Jens Munch, Hans Hendrichsen.

 

75.

(44r) Jens Nielsen, husmand og væver af Ring, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 9 fag som gårdmand Gregers Pedersen i Ring by formedelst hans gårds udflytning har forladt.

 

Han betaler husafgift samt oprejser i bemeldte hus 4 a 6 stkr. væve der bestandigt skal væve for fabrikken  i Køng, så længe samme forsyner ham og hans til bemeldte væve behøvende folk med fornøden garn, da han for leveret forsvarligt arbejde nyder betaling efter fabrikkens takst. Det lån af ti rdl. til bemeldte væves indretning betaler han mig igen det seneste inden årets udgang 1790 – og på det bemeldte fæster for desto bedre at kunne komme efter et godt håndelag tilpligtes han at væve 1 á 2 stk. på fabrikken i Køng hvorfor han nyder sin betaling efter varens bonitet og beskaffenhed….

 

Øbjerggård den 17. september 1788.

Ingen vitterlighed.

76.

(45r) Frantz Andersen af Køng, ungkarl, der har tjent som landsoldat i 4 år, fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Lille Køngs Torp (5-0-2-2½) som Ole Eilersen og hustru er fradød.

 

København den 26. august 1788.

Vitterlighed Rasmus Pedersen.

 

[Senere tilføjelse på  fol. 294v:

I betragtning af at Frantz Andersens jord i det hele ei er bekvem at avle hvede … så betaler han Ryberg årligt 12 rigsdaler i stedet for de i fæstebrevet bestemte tønder hvede og rug. C.G.Volker u.å.].

 

77.

(46r) Jens Olesen af Vintersbølle, ungkarl, fæster på livstid det hus i Vintersbølle som hans fader Ole Jensen, skovfoged, er fradød og moderen formedelst hendes alderdom og svaghed godvillig har afstået.

 

København den 30. december 1788.

Ingen vitterlighed.

 

78.

(46v) Jacob Hass fra Alsø [Maribo amt], hæderlig frimand, fæster på livstid den gård i Køng by (5-0-2-2½) som sidst er beboet af Hans Olsen men nu er udflyttet og af nyt opbygget…[8 sider!]…

 

…[gården] består af  3 længder nemlig våningshus, bestående af 10 fag indvendig indrettet med behøvende værelser og fjæle gulv i stuen såvelsom og  [i] spisekammer, mælkekammer, køkken og bryggers hvorved bemeldte arvefæster Jacob Hass på egen bekostning har istandsat følgende: I spisekammeret lagt fjæle-gulv i et halv fag i mælkekammeret lagt gulv af mursten i et halv fag, i gangen lagt med mursten det halve og det øvrige halve med kampesten i et fag. I køkkenet at regne 2 fag lagt med kampesten, i bryggerset 1 fag ligeledes med kampesten, på loftet rundt om stuelængen muret på læden [tagremmen] med rå [ubrændte ler] sten i bemeldte 10 fag.

 

Staldlængden ligeledes bestående af 10 fag indvendig indrettet med karlekammer og tørvehus, hølade, ko- og hestestald, hvorved arvefæsteren på egen bekostning har istandsat nemlig: hestestalden nedpikket med kampesten i 2 fag, i kostalden ligeledes nedpikket med kampesten i 2 fag, foruden tilbyggede svineegel [svinesti] [der] med tømmer og langhalm samt brædder beklædes.

 

Kornlængden ligeså bestående med 10 fag indvendig indrettet med 2 tærske loer hvorved bemeldte arvefæster ligeledes på egen bekostning har lagt behørig trægulv i 4 fag …

 

4.

Skønt arvefæsteren er befriet fra alt hoveri til Øbjerggård, så er dog ej derunder at forstå arbejdet som kunne forefalde ved mosens hovedkanals gravning og rensning. Da samme er såvel til hans egen som de andre bønders fordel, hvorfor han og lige med dem bør tage del i arbejdet. ..

 

København den 1. maj 1788.

Vitterlighed Øbjerggård den 9. maj 1788 Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

79.

(50v) Lucia Laurs Datter enke i Ring efter gårdmand Hans Ingvardsen har godvilligt afstået den hendes salige mands i fæste havende gård med dens jorder så tilstår jeg hende:

 

1)

At hun må bebo den nu istandsatte hus beliggende i Ring og oprejst på samme gårdsplads bestående af 10 fag og benytte sig af haven og vænge, imod at hun årlig til hver majdag betaler een rdl.

 

2)

Når gårdens bygninger er udflyttede og pladsen gjort ryddeligt, så forbindes den nye fæster til, årligt at pløje harve og beså denne vænge i rette tid, hvortil hun selv lægger sæd. …

 

4)

Dør Lucia Laurs Datter som Hans Ingvardsens enke eller og at hun skulle giftes igen, så ophæves alle de forbindligheder såvel for den nye gårdfæster som og de mig [Ryberg] angående, og i sidste fald skal hun når hun vil blive boende i dette hus fæste det og betale årligt så meget som en anden vil give, da hun skal være den nærmeste dertil, men dør hun så skal hendes vanføre datter Karen bo frit i de 3 fag hus som er tilbygget ved de forrige 7 fag som var, da hun afstod gården, eller og jeg forskaffer hende 3 andre fag hus at bebo frit, og attråer Karen at ville fæste alle 10 fag hus med vænget, så skal hun være den nærmeste, når hun betaler indfæstningspengene og årlige husleje så meget som en anden vil give.

 

5)

På grund af hendes salige mand har været en af de agtbareste gårdmænd i Ring og holdt deres børn flittig såvel til læse- som spindeskole, så eftergives hende alt dette som mangler såvel i sæde- som i fedekorn [foderkorn] som hun allerede havde skulle levere til den nye fæster, men [med] besætningen som efter seneste forordning allerede er takseret udreder og godtgøre hun det manglende af hendes bo.

 

Køng den 1. maj 1789.

Vitterlighed samme dag B. Weyersleøw, Munch.

 

80.

(51v) Andreas Pedersen med hustru Marie Elisabeth Knop fæster på livstid det såkaldte Køllebechs Wildtbahne Huus på Øbjerggårds gods som Anders Jensen er fradød, hvis efterlevende enke han har ægtet…

 

hvilket hus, med dets tilliggende have og herlighed såvelsom det til bemeldte hus allernådigst erhvervede kroholds privilegium ifølge dets formelding [bestemmelser]således som det mig af Hans Majestæt er overdraget, bemeldte Andreas med hustru Marie Elisabeth Knop må han som en retskaffen fæsters pligt holde huset i forsvarlig stand…

 

Øbjerggård den 12. oktober 1789.

Vitterlighed Jens Munch, Jens Pedersen.

 

[senere tilføjet på fol 293r:

Fæsterne Andreas Pedersen og Marie Elisabeth Knop frasiger sig kroholdsprivilegiet fra sidst kommende majdag at regne og fritages herved fra husafgift fra føstkommende majdag og får fri brug af jordlod nr 12 på kortet over Øbjerggårds marker (5 tdr og 2 skp land) så længe som … de fremdeles opfylder de af dem som fæstere påliggende pligter. Køng 28.10. 1800  Ryberg]

 

81.

(52r) Thorkil Pedersen, landsoldat, og hans hustru, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring på 9 fag med dertil liggende vænge som Jens Hansen sidst beboede. Forældrene lade deres børn flittig besøge Rings læse- og spindeskole.

 

Køng 1. maj 1790.

Vitterlighed (uden dato og år) D. Bolandt, Niels Pedersen.

 

82.

(52v) Jens Christophersen, gevorbener [hvervet] landsoldat og hans hustru fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring som Niels Caspersen sidst beboede. Forældrene lade deres børn flittig besøge Rings læse- og spindeskole.

 

Køng 1. maj 1790.

Vitterlighed samme dag Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

83.

(53r) Peder Pedersen af Køng, ungkarl, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 9 fag mur og bindingsværk som Frederik Calve sidst beboede.

 

3)

Fæsteren tillades at opsætte så mange væve som han vil, men han må aldeles ikke væve for andre eller for ham selv uden til eget fornødenhed, da han alene skal væve for fabrikken i Køng så længe den forsyner ham med garn, og nyder han betaling efter nærværnede væve takst med tillæg af den 5. del mere, og en skilling for spole garn, ligesom Peder Olsen i Køng betaler, men fæsteren må da ej heller vægre sig for

at modtage til vævning hvilke sorter og finhed man finder for godt at levere garn.

 

Køng den 23. november 1790.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

84.

(54r) Jacob Nielsen Wiss fra Vintersbølle [= 67] fæster på livstid af Niels Ryberg en anpart af det såkaldte Holtehus i Vintersbølle på følgende konditioner…og akkord:

 

3)…

a) Når det af ham og de øvrige der værende 3 husmænd forlanges at udskibe brænde til fartøjet ved stranden, nyder de i betaling for hver favn 6 sk. dog at jeg dertil leverer båd eller pram.

 

b) For at hugge staver og gærdsel og derved lukke på gærderne forsvarligt rundt om skoven årlig for hver favne således lukkes betales 1½ sk. til ham og hans medinteressentere siger en og en halv skilling pr favn.

c) For at sætte stengærder om skoven 2 alen høje….

 

1790 uden sted og dato.

Uden vitterlighed.

 

85.

(55r) Hans Andersen [= 68] har fået overladt af Niels Ryberg en anpart af det såkaldte Holtehus i Vintersbølle på følgende konditioner…og akkord:

 

[samme tekst som 84]

 

1790 uden sted og dato.

Uden vitterlighed.

 

86.

(56r) Jens Olsen Trøcker [= 66] har fået overladt af Niels Ryberg en anpart af det såkaldte Holtehus i Vintersbølle på følgende konditioner…og akkord:

 

[samme tekst som 84]

 

1790 uden sted og dato.

Uden vitterlighed.

 

87.

(57r) Peder Steffensen [= 65] har fået overladt af Niels Ryberg en anpart af det såkaldte Holtehus i Vintersbølle på følgende konditioner…og akkord:

 

[samme tekst som 84]

 

1790 uden sted og dato.

Uden vitterlighed.

 

88.

(58r) Peder Andersen i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det nyt opbygte hus på 10 fag med lude [udhus] på den 19. maj sidst afbrændte plads, på følgende vilkår:

 

1) huset overlevres ham med lovligt syn som vedhæftes dette fæstebrev; og skal han alletider holde det i god stand, samt ved afgang aflevere det efter synet eller erstatte de befundende mangler…

 

Køng den 23. november 1790.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

89.

(59r) Niels Hansen [Jonnasen] fra Køng fæster på livstid af Niels Ryberg Sluse-hus, 6 fag mursten og bindingsværk med tilliggende vænge på følgende vilkår: …

 

3)

fæsteren må ene benytte fiskeriet igennem alle hovmarkerne [s kanaler og grøfter] og dertil bruge herskabets ved huset havende træredskaber som fæsteren holder ved lige og i god stand [indskud:] – (hvortil han kan benytte det ham leverede hyttefad, desuden skal han alle tider levere mig fisk når forlanges) – derfor skal han årlig levere mig fist 3 pund fisk om muligt når forlanges og hvert pund for 2 skilling.

 

Endvidere skal fæsteren oppasse den ved huset værende sluse såvel vinter som sommer, så at når vandet er lavt i stranden skal den optrækkes, og når den det er højt i stranden skal slusen igen lukkes, således at aldeles intet vand indledes på hovmarkerne, men det der samlede vand drives så ofte som muligt udlandes.

 

Køng den 23. november 1790.

Vitterlighed: Rasmus Jensen, Peder Pedersen.

 

90.

(60r)Peder Erichsen faster på livstid af Niels Ryberg det nyt opbygte hus på 5 fag beliggende lige overfor de i år afbrændte huse

 

Køng den 23. november 1790.

Vitterlighed Rasmus Jensen, Hans Pedersen.

 

91.

(61r) Hemming Mortensen i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det i hans haves plads opbygte nye hus på 3 fag  hvortil er lagt den have som Lars Pedersen har haft i fæste.

 

Køng den 23. november 1790.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Hans Pedersen.

 

92.

(61v) Rasmus Olsen fra Sallerup fæster på livstid af Niels Ryberg det nybygte hus på 8 fag som Rasmus Pedersen før har beboet.

 

Køng den 23. november 1790.

Vitterlighed Peter Munch Rasmussen, Jens Pedersen.

 

93.

(62r) Hemming Hansen af Over Vindinge, ungkarl, …der er over den alder at han til krigstjeneste kan antages …. fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Ring Torp udflyttet fra Ring By der tidligere var fæstet af nu afdøde Hemming Nielsen.

København den 18. februar 1791.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Lars Nielsen.

 

94.

(63r) Hr. Christopher Holsteen arvefæster på Øbjerggårds gods, fæster på livstid af Niels Ryberg den gårds jord fra Køng by udskiftet og for sig selv indhegnet tilligemed dertil hørende eng og tørveskær i Køng mose (5-0-2-2½) … som Andreas Olsen i Køng sidst havde i fæste tilligemed de på jorden siden opførte bygninger…

 

2) Gårdens bygninger som i Købstædernes almindelige brand Kasse er assureret for 1300 rdl.

 

København den 1. marts 1791.

Ingen vitterlighed.

 

95. [ført ind i protokollen 11 år for sent]

(65r) Jens Willumsen af Ring, rytter, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring som Niels Pedersen Lollik sidst beboede.

 

København den 2. april 1780.

Vitterlighed Øbjerggård den 20. maj 1780 C. Holsteen, C. Wiibroe.

 

96.

(65v) Mads Andersen, smed i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det på Køng gade imellem Rasmus Andersen og jordemoderen nyt opbygte 8 fag hus.

 

Køng den 15. november 1791.

Vitterlighed samme dag Rasmus Petersen, Jens Pedersen.

 

97.

(66r) Peder Hansen af Køng, husmand, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 6 fag i Køng som Hans Pedersen beboede, enken er på aftægt i en ny udvidelse af huset på 3 fag.

 

Køng den 15. november 1791.

Vitterlighed samme dag Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

98.

(66v) Unge Niels Nielsen Glader i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 6 fag i Køng der sidst var beboet af Rasmus Corses enke.

 

Køng den 15. november 1791.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Las Nielsen.

 

99.

(67r) Rasmus Diderichsen, snedkermester her ved fabrikken, fæster på livstid det fabrik hus med dertil lagte vænge, som sidst beboedes af heglemesteren

 

…og frem for alt andet arbejde forfærdiger og vedligeholder alle væveredskaber ved fabrikken…

 

Køng den 15. november 1791.

Ingen vitterlighed.

 

100.

(67v) Unge Rasmus Olsen i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg 6 fag af degneboligen fra øster ende og udgå ved den forreste side 16½ alen og bag ved 18 alen, med den dertil lagte have, hvis hegn imod sine naboer holdes af ham det halve ved lige …

 

Køng den 15. november 1791.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

101.

(68r) Unge Peder Hemmingsen, fæster på livstid det nyt opførte 8 fag hus på Møllemarken med en tønde land jord.

 

Køng den 15. november [1791].

Vitterlighed R. Diedrichsen, Anders Hemmingsen.

 

[senere tilføjet på fol 294v:

Da den hele mark hvorudi Peder Hemmingsen har 1 tdr. land jord er inddelt til mange huslodder, så er siden den 1. maj 1799 og[så] den lod forstørret, således at Peder nu idet hele har 4 tdr 4   3/4 skp land jord hvor for han i alt med husafgift svarer 19 rdl 2 mark og 14½ samt den nye grundskat…. Køng den 14. februar 1807].

 

102.

(68v) Hans Rasmussen som sidst havde i fæste den fra Køng udflyttede gård ”Grynholm” (5-2-2- 2   2/15 og skov: 0-0-1-21/3) fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Rings Thorup der sidst var beboet af unge Peder Hemmingsen og som er udskiftet af fællesskabet,

 

Køng den 15. november 1791.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

103.

(69v) gårdmand Jacob Hansen, Grynholm…. [fol 69v -70r mangler]

 

104.

(70v) Inspektør Voelker i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg den kirkejord (0-0-1-1) beliggende ved kirken mellem præstens og Hemming Pedersens jorder  som  Køng sognedegnen Michael Windings enke til denne dag har i fæste og lejet ud til degnen Bedsted der nu er død….

 

Og da jeg formoder, at inspektør Voelker vil gøre adskillige forsøg ved at forbedre mose og eng til et eksempel for andre, så skal jeg godtgøre ham alle de omkostninger alle de omkostninger [!] som han anvender på denne jords bedre indfredning, så som stengærder eller levende gærders plantning, som og på engens forbedring.

 

København den 30. november 1792.

Ingen vitterlighed.

 

105.

(71r) Peder Hemingsen fæster på livstid af Niels Ryberg gården ”Nygaard” (5-2-2-2   2/15 og skov: 0-0-1-2 1/3) der er udskiftet og udflyttet af Ring by, der tidligere var fæstet af nu afdøde Hans Ingvardsen i Ring.

 

Køng den 8. oktober 1792.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

106.

(72r) Ole Pedersen smed, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus og smedje i Ring by som sidst var beboet af Hans Hansen Wirum.

 

Køng den 10. oktober 1792.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

107.

(72v) Søren Nielsen i Køng by fæster på livstid af Niels Ryberg det af Jens Jensen sidst beboede hus, nemlig 10 fag deraf, som grænser norden ved Peder Diedrichsen og vester ved Anders Olsens hus.

 

København den 24. december 1792.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Christian Andersen.

 

108.

(73r) Anders Pedersen i Køng by fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 3 fag, en bude [udhus] og den dertil liggende have, som afdøde Henning Mortensen sidst beboede.

 

København den 26. februar 1793.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

109.

(73v) Jacob Hansen i Ring, ungkarl, køber af Niels Ryberg den gård i Ring by, Hammer sogn (5-2-2-2  2/15 og skov: 0-0-1-2  1/3) som faderen Hans Hovgaard hidtil har haft i fæste…

 

1. Rettigheden over den i Øbjerg stående overskov undtages fra dette køb, ligeledes jagt rettigheden over de endnu i fællesskab liggende jorder, så som jeg hermed udtrykkelig vil have mig og efterkommende Øbjerggårds ejere i alle måder forbeholdende; dog forstår det sig selv, at i fald køberen skulle finde det fordelagtigt at opelske skov på sin ved gården liggende jord eller i Heste-have, eller at anlægge fiske dam eller des lige, skal han alene være berettiget …at disponere…

 

7. Køberen bliver ligesom andre bønder fremdeles pligtig, uden modsigelse, at tage del efter tur i alle forefaldende kongerejser [transport af kgl. embedsmænd – en del af hoveribestemmelserne], circulairs befordring [befordring indenfor lokalområdet], samt vej- kirke og skole-reparation især Ring Skole vedkommende efter et kongeligt Rescript under den 18. marts 1791….

 

Køng den 30. maj 1793.

Ingen vitterlighed.

 

110.

(74v) Rasmus Hansen, ungkarl og bødker i Køng by, fæster på livstid af Niels Ryberg der hus som hans svigerfader har haft i fæste.

 

Frederiksgave den 16. august 1793.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Rasmus Hansen.

 

111.

(75r) Christian Hansen, væver i Køng by, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus og sidebygning i Køng by der af hans formand Jens Munk Pedersen i fæste havde og sidst af enken som gifter sig med Christian Hansen.

 

Fæsteren tillades at oprette så mange væve som han vil, men han må aldeles ikke væve for andre eller for sig, undtagen at han selv trænger til hans husholdning for et nyt vare [når han selv trænger til et nyt stykke vævning til husholdningen], men så længe som han forsynes med garn fra Køng Fabrik, så væver han alene for den og foruden den nu brugbare takst for svendene, så er han for lys, slette m.v. en femte del mere, da han selv holder sig væve og redskaber og må ej vægre sig at modtage de sorter varer eller mønster som mesteren leverer ham til at være. Hvad platilles rogales [finere lærredssort] angår som han ved lærling kunde lade væve, så betale 4 skilling hver streng.

 

Frederiksgave den 16. august 1793.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Rasmus Hansen.

 

112.

(75v) Niels Pedersen fra Kostræde som har sit der i fæste havende hus formedels brøstfældighed samt fæstebrev tilbage leveret, fæster på livstid det på Øbjerggårds hovmark i Mølle Marken ny opbygte 8 fag hus med een tdr. land jord.

 

Køng den 3. december 1793.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Christian Hansen.

 

113.

(76r) Laurs Hansen væver i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 7 fag på Køng gade mellem Jordemoderen og Peder  Pedersens hus som Friderich Calve sidst beboede.

 

…med huset følger [følgende] inventarium hvilket fæsteren bestandig vedligeholder  og i tid forsvarlig afleverer:

 

…en fuldmonteret drejlsvæv bestående i en væv af 6 stolper, 18 håndgreb med snore, 1 trisse simpel, 18 lidser, 18 lange snore, 18 harnisk skafter, 18 små snore, 10 store blylodder, 5 skamler, 6 tværskamler med snore, 4 jernbolte, 10 vinkler, 1underløber, 1 brystbom, 10 kamme-skafter, 1300 søller, 2 kamlader, 720 milbe, 720 lignos, 1 spandstok med jernbeslag, 1 jernbolt, til underløberen, 8 dusin trisser, 1 spolerok, 1 garnvinde, endnu 3 håndgreb, 3 trisser, 3 lange snore, 3 harnisk skafter og 3 små snore, foruden denne væv er en komplet lærredsvæv med underløberen, garnbom, brystbom, kamlade og sædebræt –  i hvilken begge væve i forbemeldte tilstand er dels leveret til Laurs fra Peder Olsen og givet sidste 36 rdl. leveret fra fabrikken og alt takseres til 50 rdl.

 

Fæsteren tillades at opsætte endnu flere væve men så længe fabrikken leverer ham kæder [trendgarn], så må han ej væve for andre, undtagen han selv trænger til hans husholdning for 1 streng lærred som tillades at væve, så må han ej eller vægre sig at væve alle de sorter og forskellige finhed, som ham af vævemesteren leveres, og for hvilke hans væveløn betales, ej alene efter den på fabrikken brugelige væve-svends-takst men også en femtedel mere for lys, slette, mv. som fæsteren selv tillægger.

 

Køng den 3. december 1793.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Christian Hansen.

 

114.

(76v) Ole Pedersen, smed, Torkild Pedersen og Jens Christophersen alle fæstehusmænd i Ring fæster af Niels Ryberg den jordlod i Ring som Peiter Laursen havde i fæste ..

 

4. Med disse af Peiter Laursen afståede jorder følger de 3 længder udhuse hvorfra dog tages de tvende yderste fag i Øster af den norden længde, hvilke 3 længder nedbrydes og hver arvefæsterforpligtes at bygge inden maj 1796 hver for sig 10 fag ved deres nu i Ring i fæste havende huse…

 

…Til disse af arvefæsterne nye opbyggende 10 fag hus leverer jeg ege-fodstykker når de samme vil sætte i fod, og når de vil flytte samme på deres jorder i marken vil jeg foruden fodstykker give dem 5 rdl. for hver fag, og over dette, da de ved deres udflytning afstår mig deres nu i fæste havende huse, så skal jeg når tilkommende fæster svare årligt 8 rdl. for hus og vænge…

 

12. Så længe disse 3 arvefæstere lever, nyder de samtlig årlig en favn bøge brænde som bliver dem udvist i Vintersbølle og de selv henter did, dog og herved denne udvisning ved hver arvefæster tidlige afgang, og formodes, da på dens grunde selv planter nyttige træer.

 

Køng den 10. oktober 1793.

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

115.

(79r) Mads Pedersen i Kostræde  fæster det hus af Niels Ryberg som Niels Pedersen i Kostræde endnu beboer hvilket dels, da Niels flytter til i mine hovmarker og da hans hus var alt for brøstfældigt, tillades at nedbrydes og pladsen bruges til haver, så at nævnte Mads Pedersen får i fæste alle de længder og fag som min husmand der før havde i fæste, tilligemed alle den dertil og ved første udskiftning til disse huse  lagte gærder og rettigheder, hvilket hus som består i en længde  af 12 fag, et andet lidet hus af 6 fag og en bude med haver og venge…

 

Køng den 10. oktober 1793

Vitterlighed Rasmus Pedersen, Jens Pedersen.

 

116.

(79v) Velædle forvalter Hr. Ulrich Adolph Mortensen køber af Niels Ryberg den fra Køng by udflyttede gård (5-0-2-2  1/3) beboet af Jacob Hass

 

Køng den 10. oktober 1793.

Ingen vitterlighed.

 

117.

(81r) Jacob Hass køber af Niels Ryberg den fra Køng udflyttede gård (5-0-2-2  1/3) sidst beboet af afdøde forvalter Holsteen der havde den i arvefæste [Gården blev] i 1783 af landinspektør Mathiesen udskiftet og i henseende på mosen 1793 givet omdeling og mageskifte, ved hvilken denne gård har erholdt sine jorder…

 

3 g) [køberen] tager del med de andre bymænd som har del i Køng mose såvel i henseende kanalens vedligeholdelse som og øvrige omkostninger Køng mose vedkommende, dels grundende på et åsteds møde som for 10 år er blevet holden angående det, og dels nu og for fremtiden kunde vedtages, hvorunder og forståes de 200 favne grøfter i kanalen som Rosenfeldts gods er pligtig at vedligeholde i Øbjerggårds hovmarker men sammen af dem ved Sallerup vedligeholdes og Køngs mænd ved deres parter kortet, imod at sidste tager dem i hovmarkerne igen og endelig

3 h) forpligtes Jacob Hass og efterkommere at tage med de øvrige mænd af Køng sin part af vejen som går fra Køng til Ring igennem Øjbjerggård hovmarker…

 

Køng den 24. marts 1795.

Ingen vitterlighed.

 

118. Auktion.

(82v) Andreas Badstüber, kancelliråd og birkedommer ved Vordingborg distrikts annekterede birk og Thor Thodberg Prehn, kammerråd og birkeskriver ved nævnte birk gør vitterligt år 1774 den 24. november blev efter foregående skete tillysning såvel i aviserne som på anden behørige steder foretaget offentlig auktion på den af …Niels Ryberg… tilhørende ejendoms gård Nylykkegård (5-2-2-2 12/15 og skov: 0-0-1-2 1/3) som er udskiftet fra Ring by under Øbjerggård gods …

 

På ejerens … vegne var tilstede hr. assessor Ryberg fra København [Johan Christian Ryberg (1767-1832) Niels Rybergs søn] tilligemed hr. Inspektør Voelker fra Køng  som fremlagde der til denne auktion forfattede skriftlige konditioner …

 

Gården blev købet af Alexander Carstensen fra Conradsborg [baroni i Sorø amt der blev fideikommis 1796 siden kaldet Sørup].

Skødet udstedt 29. april 1795.

 

Køng den 2. oktober 1795.

Ingen vitterlighed.

 

119.

(84v) Peder Jensen Læse Skolemester  i Køng by fæster på livstid af Niels Ryberg det hus tæt ved Peder Jensen, gårdmand, og sidst af Hans Olsen beboede med den dertil lagde have og vænge, hvilket hus består af 8 fag  og 2 fag side hus.

 

1795, uden sted, dato og vitterlighed.

 

120.

(85r) Rasmus Hansen fra Næs fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 8 fag i Køng by som sidst var beboet af Niels Plarder.

 

Køng den 8. oktober 1795.

Ingen vitterlighed.

 

121.

(85v) Hans Olsen i Vintersbølle fæster på livstid af Niels Ryberg det af hans moder beboede hus som hun har afstået til sin søn mod at han opholder hende så længe hun lever og omgås med hverandre på den venligste måde. Dette hus som består efter vedhæftede synsforretning af 22 fag i 3 længder…

 

Køng den 2. oktober 1795.

Ingen vitterlighed.

 

122.

(86r) Hendrik Erland fæster på livstid af Niels Ryberg det i denne sommer på hovmarken nye bygte hus på 9 fag.

 

… Og da min attrå er, engang efter forpagtningens år, at tillægge dette hus 3 a 4 tdr. land af samme hovmark hvorpå huset nu står…

… Hans børn skal flittig søge Køng Læse- og hans døtre spindeskolen…

 

Køng den 18. december 1795.

Ingen vitterlighed.

 

123.

(86v) Benth Knudsen fra Kastelev fæster på livstid af Niels Ryberg det i denne sommer på hovmarken nye bygte hus på 9 fag.

 

… Og da min attrå er, engang efter forpagtningens år, at tillægge dette hus 3 a 4 tdr. land af samme hovmark hvorpå huset nu står…

 

Køng den 18. december 1795.

Ingen vitterlighed.

 

124.

(87v) Jens Bendsen fæster af Niels Ryberg det hus i Køng by som sidst beboedes af Hans Lauersen – næst efter Anders Olsens [hus] – bestående af 4 fag og et lidet bag skur.

 

Køng den 16. marts 1796.

Ingen vitterlighed.

 

125. = 124 [samme tekst]

(88r) Jens Bendsen fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng by som sidst beboedes af Hans Lauersen – næst efter Anders Olsens [hus] – bestående af 4 fag og en lidet bag skur.

 

Køng den 16. marts 1796.

Ingen vitterlighed.

 

126.

(88r) Hans Jørgensen fra Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 8 fag på hovmarken som Niels Pedersen sidst har haft i fæste – med det vilkår at så længe Niels Pedersen og hans kone lever beholder de tvende ydersted fag imod sønder samt haven…

 

Køng den 30. marts 1796.

Ingen vitterlighed.

 

127.

(89r) Anders Olsen fra Vintersbølle fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 7 fag i Køng der nu er beboet af Laurs Hansen.

 

…Så længe Anders Olsen er her i byen, så formenes han ej at væve på fabrikken, og skulle han i sin tid selv anskaffe sig en eller flere væve så forpligtes han alene at væve for fabrikken så længe den kan forsyne ham med garn og hvorfor han forlanger betaling efter den takst som Laurs Hansen har fået…

 

Køng den 11. april 1796.

Ingen vitterlighed.

 

128.

 (89v) Peter Jensen fæster på livstid af Niels Ryberg det i Ring beliggende hus på 5 fag der sidst beboedes af Hans Vicentzen.

 

Køng den 12 oktober 1796.

Ingen vitterlighed.

 

[senere tilføjet:

fremdeles overlades Peder [Peter] Jensen i fæste den plads hvor det hus har stået som Laurs Laursen i Ring sidst beboede og derved følger den have på fæste til dette hus og grund til Peder Jensens have… Køng den 15. juli 1806].

 

129.   

(89v) Hans Pedersen fæster på livstid af Niels Ryberg det nyt opbygte hus på 9 fag i hovmarken som er fra øster side af det 4. med de dertil lagde vænge omtrent 2 skæppe land…

 

… Og da min attrå er, engang efter forpagtningens år, at tillægge dette hus 3 a 4 tdr. land af samme hovmark hvorpå huset nu står…

 

Køng den 12. oktober 1796.

Ingen vitterlighed.

 

130.

(90v) velædle hr. Ulrich Adolph Mortensen køber af Niels Ryberg den bondegård i Køng by (5-0-2-2½) der er for sig selv udskriftet som Peder Holst sidst beboede, der i 1783 af landinspektør Mathiesens blev udskiftet og i 1792 mageskiftet i Nørmosen…

 

Køng den 26. maj 1796.

Ingen vitterlighed.

 

131.

 (92r) Benth Henningsen fra Kostræde som en del år har været i min tjeneste, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus med have i Køng by som tidligere har været beboet af Hr. Weyerstøw…samt privilegium  til værtskab og marketenderi, hvilket  hus bestående af 4 længder i 28 fag …

 

Køng den 7. juni 1797.

Ingen vitterlighed.

132.

(92v) Jacob Olsen fæster på livstid af Niels Ryberg den gård i Vintersbølle (3-2-2-0  og skov: 0-3-2-1½) som hans fader Ole Jensen i Vintersbølle sidst havde i fæste…

 

3. I hoveri forretter Jacob Olsen følgende:

a) 20 favne brænde som fældes, sættes i favnebrænde, kører det ned til stranden og leverer til bådene.

b) alt hvad der udvises til Øbjerggård eller betjentene, fælder og udreder han, lige med de andre trende Vintersbølle mænd.

c) Ege tømmer til gård og godsets brug fælder, kaster, slinger og fører på ladet ligemed de andre trende mænd.

d) alt øvrigt brænde som udvises, besørger han med de andre fældet, skåret og sat i favne og ført til bådene, hvorfor han betales tre mark for favnen og såvel til dette som forbemeldte arbejde bruger han sit eget værktøj.

 

4. Jeg forbeholder mig i sin tid, når jeg vil, at benytte mig selv af de enge som ligger i mine indelukte og [den] til skov opelskning bestemte have, og ligeledes det vænge som Anders Kiddehages enke nu har, når hun engang med døden afgår.

 

Køng den 20. november 1797.

Ingen vitterlighed.

 

[senere tilføjet: Hvad den 4. post angår i henseende den til haven liggende enge, så sker denne forandring ej uden at alle 3 fæstere mister deres part på en gang [?] hvilken forsikring hermed gives. Voelker].

 

133.

(93v) Jørgen Laursen i Ring fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 9 fag med 5 fag udhus som sidst var beboet af hans nu afdøde svigerfar Niels Christensen og afstået af hans svigermoder.

 

Køng den 20. november 1797.

Ingen vitterlighed.

 

134.

(94r) Madz Bertelsen fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 4 fag og et lidet bag skur i Køng by som sidst var beboet af Jens Bendsen.

 

Køng den 20. november 1797.

Ingen vitterlighed.

 

135.

(94v) gårdsmand Hans Mortensen køber af Niels Ryberg – ligesom de fleste af Køng bys gårdfæstere – den bondegård (4-2-1-1½) ved grænsen til Sallerup bys mark… som i jordebogen over Køng gods er anført under nr. 15, og i hans Majestæts kongens ejendoms tid [før 1774] er udskiftet fra Køng by og for sig selv indhegnet…

 

Køng den 31. maj 1798.

Ingen vitterlighed.

 

136.

(95v) Peder Olsen [skov]hugger [?], fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring som for næværende er beboet af Laurs Jespersens enke [Peder Olsens svigermoder?].

 

Køng den 28. marts 1798.

Ingen vitterlighed.

 

137.

(96r) gårdmand Rasmus Axelsen køber af Niels Ryberg den bondegård [Nylykkegård] i Ring (5-2-2-2   2/15 og skov: 0-0-1-2  1/3) som i jordebogen er anført over Øbjerggård gods under matricul nr. 4 og ved landinspektør Mathiesen i året 1783 af fællesskabet er udskiftet…

 

3. Træerne eller overskoven i det såkaldte Øbjerg er mig og efterkommende ejere af Øbjerggård reserveret men når den Nylykkegårdens ejere hidtil forbeholdne tjørne hugst [gærdsel] samme steds ophører, får Rasmus Axelsen med de andre bymænd sin andel deraf, uden alene i det tilfælde at Nylykkegården igen skulle blive min da bemeldte tjørne hugst formedelst som hidtil reserveredes til gården…

 

Køng den 2. juni 1798.

Ingen vitterlighed.

 

138.

(97r) Muremester Peder Olsen i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 9 fag med en bilæggerovn som snedker Schlau sidst beboede…

 

Så længe Peder Olsen murer på fabrikken, forskånes ham fra de tvende høstdage som årlig ellers skulde forrettes, og i fald han selv skulde få em væv i hans hus så forpligter han alene at væve for fabrikken så længe den kan forsyne ham med garn, hvorfor han får den sædvanlige svende takst med en femtedel tillæg…

 

København den 16. juni 1798.

Vitterlighed C. Hansen, J. Apel [skriver ved fabrikken født ca. 1775].

 

Niels Ryberg sælger 14  fæstegårde til gårdmændene i Køng =139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, skødedato er den 30. maj 1798.

 

139.

(97v) gårdmand Laurs Nielsen køber sin fæstegård af Niels Ryberg (der den 30. maj 1798 sælger flere fæstegårde til gårdmændene i Køng) der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 1 (5-0-2-2½) der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (78¼ tdr. land) og efter den imellem Laurs Nielsen og Peder Holst siden skete ombytning nu består af flg. jorder …

 

2. Alt offentligt arbejde som ikke egentlig er hoveri præsterer gårdens ejere ligesom hidtil i overensstemmelse med de kgl. anordninger. I henseende til skolerne, rette han sig efter og opfylder de kongelige reskripter af 8. februar 1788 og 18. marts 1791 ligesom han og forpligtes til, fremdeles som hidtil i forening med de øvrige Køng mænd, årlig udbetaling at afgive tvende høveders græsning til skoleholderen i Køng, samt efter rigtig omgang imellem skole distriktets bønder at tilføre de til skolehusets vedligeholdelse fornødne materialer og ildebrændsel…

 

København den 3. november 1798.

Vitterlighed F. W. Falbe, C. D. Otte.

 

140.

(98v) gårdmand Hans Hansen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 2 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (79 tdr. land) … [= 139].

 

141.

(99r) gårdmand Henning Pedersen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 3 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (79 tdr. land) …[= 139].

 

142.

(99r) gårdmand Rasmus Hemmingsen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 4 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (87 tdr. land) …[= 139].

 

143.

(99r) gårdmand Jørgen Hansen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 5 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (76½ tdr. land)…[= 139].

 

144.

(99r) gårdmand Hans Pedersen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 6 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (74 tdr. land) …[= 139].

 

145.

(99r) gårdmand Niels Hansen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 7 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (78  3/4 tdr. land)…[= 139].

 

146.

(99v) gårdmand Peder Jensen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 8 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (74 tdr. land) …[= 139].

 

147.

(99v) gårdmand Jørgen Pedersen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 9 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (78  1/4  tdr. land) …[= 139].

 

148.

(99v) gårdmand Hans Pedersen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 10 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen  (76½ tdr. land) …[= 139].

 

149.

(99v) gårdmand Ole Jørgensen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 11 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (78½ tdr. land)…[= 139].

 

150.

(99v) gårdmand Jacob Pedersen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 12 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (87 tdr. land) …[= 139].

 

151.

(100r) gårdmand Frantz Andersen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr.13 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (79½ tdr. land) …[= 139].

 

152.

(100r) gårdmand Niels Invardsen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 14 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (82½  tdr. land) …[= 139].

 

153.

(100r) gårdmand Jacob Hansen køber sin fæstegård af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods er anført som gård nr. 16 (4-2-1-1½) [betingelserne stort set som 139].

 

U. dato år og sted.

Ingen vitterlighed.

 

Niels Ryberg sælger 11 fæstegårde til gårdmændene i Ring =154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, skødedato er den 3. november 1798.

 

154.

(100v) gårdmand Peder Olsen køber sin fæstegård af Niels Ryberg (der den 3. november 1798 sælger flere fæstegårde til gårdmændene i Ring) der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 1 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen  (54  ¼ tdr. land) (5-2-2-2  2/15 og skov: 0-0-21/3)…

 

3. Alt offentligt arbejde som ikke egentlig er hoveri præsterer gårdens ejere ligesom hidtil i overensstemmelse med de kgl. anordninger. I henseende til skolerne, rette han sig efter og opfylder de kongelige reskripter af 8. februar 1788 og 18. marts 1791 ligesom han og forpligtes til i forening med de øvrige mænd af Ring by, årlig udbetaling at afgive tvende høveders græsning i Øbjerg for skoleholderen Boland, så længe han lever og forbliver ved skolen (men ej længere) item efter rigtig omgang imellem de til skolerne  henlagde bønder, frit at tilføre de til sammes vedligeholdelse fornødne materialer og ildebrændsel.

 

København den 3. november 1798.

Vitterlighed F. W. Falbe, C. D. Otte.

 

155.

(102r) gårdmand  Jens Dreyer køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 2 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (53 tdr. land) …[= 154].

 

156.

(102r) gårdmand Jacob Jensen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 3 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (52 ½ tdr. land) …[= 154].

 

157.

 (102r) gårdmand Peder Nielsen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 5 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (49 ¾ tdr. land) …[= 154].

 

158.

(102r) gårdmand Niels Pedersen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 6 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (49 ¾ tdr. land)…[= 154].

 

159.

(102r) gårdmand Chresten Laursen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 8 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (49 ¾ tdr. land) …[= 154].

 

160.

(102r) gårdmand Hans Hansen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 9 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (52 ¾ tdr. land) .…[= 154].

 

161.

(102v) gårdmand Greger Pedersen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 10 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (56½ tdr. land) …[= 154].

 

162.

(102v) gårdmand Hans Rasmussen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr.11 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (52 tdr. land)…[= 154].

 

163.

(102v) gårdmand Hemming Hansen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 12 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (54 tdr. land)…[= 154].

 

164.

(102v) gårdmand Peder Hemmingsen køber sin fæstegård i Ring af Niels Ryberg der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 2 der er udskiftet 1783 af landinspektør Mathiesen (51 tdr. land) …[= 154].

 

165.

(102v) Niels Ryberg har pr. 16. maj 1798 solgt til Rings bys gårdmænd enhver sin fæstegård, dens besætning, inventarier og tillæg af jorder i by og mark, således som de samme hidtil have haft i brug og besiddelse og [til] Ole Pedersen som tilligemed Jens Christophersen og Torkild Pedersen have haft [i] arvefæste den gård i Ring by (5-2-2-2  2/15 og skov: 0-0-1-2  1/3) der i jordebogen over Øbjerggård gods anført som gård nr. 7

Ole Pedersen få skøde på en tredjepart af gården og den plads hvorpå bemeldte gård tilforn har stået såvelsom af det derpå endnu stående hus dog med denne klausul at så længe Peter Laursen og hans konelever benytter de dem af dette hus og vænge uden at svare nogen afgift…

 

[øvrige betingelser stort set som 154]

 

København den 3. november 1798.

Vitterlighed F. W. Falbe, C. D. Otte.

 

166.

(103v) Thorkil Pedersen få skøde på en tredjepart af gården og den plads hvorpå bemeldte gård [164] tilforn har stået såvelsom af det derpå endnu stående hus der i jordebogen har nr 9 …

 

[øvrige betingelser stort set som 154]

 

167.

(103v) Jens Christophersen  få skøde på en tredjepart af den plads hvorpå bemeldte gård [164] tilforn har stået såvel som af det derpå endnu stående hus der i jordebogen har nr 18 som han selv beboer og har i fæste samt de fag som bebos af Jørgen Laursens enke, hvoraf han dog først bliver ejer efter hendes død…

 

[øvrige betingelser stort set som 154]

 

168.

(103v) gårdmand Mads Olsen i Lundbydorf  køber af Niels Ryberg sin fæstegård (9-3-1-2/3 og skov: 0-0-0-1  1/3) der i jordebogen over Øbjerggård gods har nr 2. Den blev udskiftet 1780 af landinspektør Berner. … Ligeledes overdrager jeg til Mads Olsen den mig tilhørende jagtrettighed på gårdens egen lod [øvrige betingelser stort set som 154].

 

169.

(104v) Hans Pedersen køber af Niels Ryberg sin fæstegård …

 

[købekontrakten er] lige lydende med Mads Olsen [167] undtagen den 9. post, som ej står hos Mads Olsen og lyder således: forbeholder jeg og efterkommende ejere såvel af Øbjerggård og de parceller der måtte blive delt i, som af fabrikken hvis og ubehindret brug af, og adgang og kørsel til derpå køberens lod nærværende kilde, af den indeværende eller en anden lige som bekvem vej [der er kun anført de 3 første af de 8 poster der ses i 154].

 

170.

(104v) Christen Jensen fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng på 5 fag der sidst var beboet af Peder Eriksen og nu af hans enke der godvilligt har afstået.

 

København den 22. december 1798.

Vitterlighed P. Hansen, Apel.

 

171.

(105r) Niels Pedersen fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Køng på 7 fag der ligger mellem Anders Hemingsen og unge Rasmus Olsen og sidst var beboet af  Peder Brak.

 

København den 1, maj 1799.

Vitterlighed Apel.

 

172.  

(105v) Rasmus Nielsen fæster på livstid af Niels Ryberg det i min hovmark nyt opbygte hus på 9 fag nr 2 fra Køng af beliggende mellem Peder Hemingsen og Henrik Erlandsen.

 

Køng den 1. maj 1799

Ingen vitterlighed.

 

173.

(106r) Jens Laursen i Ring fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 7 fag med 7 fag udhus som hans fader sidst beboede.

 

København den 1. marts 1800.

Vitterlighed Apel, P Hansen.

 

174.

(106v) Peder Laursen i Ring fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 5 fag med 3 fag udhus som Rasmus Knudsen sidst beboede.

 

København 1. marts 1800.

Vitterlighed Apel, P. Hansen.

 

175.

(107r) Svend Pedersen i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det hus som sidst var beboet af Peder Laursen.

 

København den 1. marts 1800.

Vitterlighed Apel, P. Hansen.

 

176.

(107v) Claus Christensen fæster på livstid af Niels Ryberg det skættehus på 9 fag i hovmarken…

 

…I fald jeg finder for godt at lade flytte dette hus tæt ved Øbjerg skov, så må han ej vægre sig, og skulle dertil lægges nogen jord, så skal i fald vi om afgiften kan enes, tilføjes dette fæstebrev…

 

København den 1. marts 1800.

Ingen vitterlighed.

 

177.

(108r) Hans Laursen i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 7 fag som sidst var beboet af Bertel Poulsen.

 

København den 1. marts 1800.

Vitterlighed Apel, P. Hansen.

 

178.

(108v) Rasmus Hansen bødker fra Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det nyt opbygte hus og sidebygning på 16 fag nr 7.

 

…Det halve hegn imod sine naboer holder han vedlige og formenes ham aldeles … at lade sin kreaturer gå løs, og de må på ingen måde … komme på sine naboers jorder. Især på grund at jeg ei tager videre indfæstning fra ham [er det ham] tilladt at tage sine bygninger, som han i Køng havde i fæste, med til denne bygning m.v. – og [på grund af ] hans gode indsigter, så formodes nu og, at han ved stald fodring og andre nyttige indretninger, vil være et godt eksempel for de andre der boende husmænd.

 

København den 1. marts 1800.

Vitterlighed Apel, P. Hansen.

 

– slut på 1. del af fæsteprotokollen –