Af Axel Degn Johansson

Hverken Christian d. 6. (konge 1730 – 1746) eller Frederik d. 5. (1736 – 1766) havde samme interesse for rytteriet som deres forgængere.  1732 blev der solgt 240 rytterheste ved auktion i Vordingborg.  I de følgende år begyndte man at afhænde det ryttergods, som lå nord for vildtbanegrøften, samt det østlige gods i Jungshoved, Skibbinge, Allerslev og Mern sogne.

I 1761 var Louis Saint-Germain blevet ansat som generalfeltmarskal.  Han mente ikke, at rytteriet havde større betydning for hæren, og rytterdistrikterne kunne således undværes.  I årene 1764 – 1768 solgte man ved auktioner det kongelige ryttergods med undtagelse af Antvorskov og Vordingborg, hvor man ville lave forsøg med landboreformer.  Dette tillod statens finanser dog ikke, så man besluttede sig for også at sælge disse to ryttergodser.  Vordingborg Vildtbane var allerede nedlagt 1771 – 72.

Auktionen over Vordingborg Rytterdistrikt blev afholdt i Vordingborg d. 26. september 1774. I f.eks. Koldinghus Rytterdistrikt havde bønderne selv købt deres gårde ved auktionen der 1764, men for Vordingborgs vedkommende havde man inddelt godset i 12 hovedgårde, der skulle udbydes som enheder.  Indenfor vore syv sogne var det:Avnø med Knudsby, Skaverup, Sallerup og Kostræde.Øbjerggård med Køng, Ring, Lundby Torp og Vintersbølle.Snertinge med Sværdborg, Snertinge, Svindinge, Neble og Neble Torp, samt Græsbjerg.Lundbygård med Lundby, Risby, Hammer og Hammer Torup.Skovbygård (Engelholm) med Bårse, Store og Lille Røttinge, Smidstrup og 2 gårde i Lundby.Beldringe med Hastrup, Dyrlev, Faksinge og Grumløse.Lekkende med Udby, Teglstrup, Skallerup, Lekkende og Ugledige.

Avnø blev købt for 32 000 rigsdaler af konferensråd Reinhard Iselin, der også havde købt det nuværende Iselingen, Rosenfeldt og Snertingegård.  Fæstebonden Eyler Thygesen fra Kostræde havde budt 27 500 rdl., formentlig på vegne af godsets bønder, men han kunne ikke klare sig mod de pengestærke bydere.
Øbjerggård blev købt af etatsråd Niels Ryberg for 30 050 rdl.  Herom hed det: ”Buddet er fuldkommen over dens værdi, siden der ingen bygning findes på stedet”.  Ryberg lod opføre den forholdsvis beskedne fabriksbygning i Køng by, der nu er museum. Han kom som bekendt i høj grad til at præge egnens økonomiske og kulturelle udvikling.
Lundbygård blev købt af generaladjudant ved garden Casper Wilhelm von Munthe af Morgenstierne for 34 000 rdl.  Han opførte først avlsbygninger på den ny gård.  Den nuværende hovedbygning i klassicistisk stil er opført i 1815 af en efterfølger, Ulrik Chr. Von Schmidten.
Skovbygård blev købt for 30 120 rdl. af forpagter Hans Pedersen, der som dreng havde været i tjeneste på en af Skovbygårdene, men var rømmet til København, hvor han senere havde tjent en formue som slagter.  I 1773 giftede han sig med den rige møllerenke Inger Engel, til hvis ære han kaldte gården Engelholm.  Bygningerne blev opført 1781 – 85.
Beldringe og Lekkende blev købt af kammerherre Frederik Sophus Raben.  Købesummen for Beldringe blev 48 000 rdl.  Den var en gammel hovedgård med gode bygninger.  Lekkende gik for et bud på 40 000 rdl.  Her var der et stort hollænderi (mejeri) med en besætning på 100 køer og 4 tyre.

De tidligere kongelige rytterbønder blev nu fæstere under de ny herremænd med hoveri og forpligtigelser som bønder på andre private godser.  Det var en omstilling, som ikke altid blev gnidningsfri.