Vordingborg Søndre Birk

Afd. B: Syns- og Taksationsforretninger 1825-31,

9. 5. 1825

Landsarkivet for Sjælland/Rigsarkivet

[Enheder:

1 alen = 2 fod = 24 tommer = 0,628 (Ole Rømer)

Et grundmuret stuehus på 18 fag er målt til 23,75 m og det giver 1,319 m for hvert fag eller tæt på 2 alen. I de følgende omregninger anvendes imidlertid 1 fag = 2 alen = 1,256 m; selvom fag ikke er eet længdemål men en byggeteknisk enhed.

1 Rdl = Rigsbankdaler = 6 mark a 16 skilling

 Øvrige kommentarer:

I den originale  tekst hersker der stor vilkårlighed i anvendelsen af store begyndelsesbogstaver og kommaerne er sat tilfældigt. Her er bogstaveringen  bibeholdt mens kommaernes antal er reduceret.

Lade optræder også i flertal i samme bygning: lader fordi man på gårdene ofter havde  en lade til hver kornsort fx: havrelade, byglade, hvedelade. Lo var den del af bygningen med trægulv, hvor man tærskede kornet med plejl og rensede det i kasteloen.

Taksationens navnestof kan dirkete sammenlignes med Fæsteprotokollens oplysninger og Folketællingerne 1801 og 1834 der er tilgængelige på Arkivalieronline

 I øvrigt er det vigtigt at huske på at der altid er fejl i transkriberede tekster, uanset hvor mange korrekturlæsninger der er gennemført].

Synsforretning 9

Aar 1825 d. 9de May mødte vi Tvende undertegnede

Haandværksmestere  paa Øiebierregaard og Gods, Fa-

Bericks, Bygninger og Vintersbølle Bleg, samt

Kiøng Kierke, efter Commissionens forlangende,

For det Kongelige Militiærs uld Manufacteur

I overværelse af Hr Forpacter Sørensen som

Paa vister os samme, og forrefandt vi de

Samme saaledes som følger

1. Øibierregaards Bygninger                                                                                                                                                   Rigsdaler Sølv

a.  Et Vaaningshuus i Sønder og Nor 15 Fag lang 15 all Dyb

Muur og Bindingsværk – med Steen Tag, Ege under

og Fyrre over Tømmer, indrettet til stuer

Kammere og Kiøkken samt Forstue, ligelee-

des Kiælder under 2 Fag, Bræde loft overalt

Deels Bræde, Deels steen gulv, Deels fyl-

dings og Deels sammen Pløyede Dørre, Dobbelte

Vinduer, 3de Skorsteene, en Brygger Kiædel

paa ¼ Tdr størrelse, i Værelserne 5 Kakkelovner

som er deels Vindovner og Bielæggere,-

a  Faget 120 Rdl sølv                                                                         1800

b.  Meyeries Bygningen i Sønder og Nor 15 Fag lang 15 all

Dyb, Muur og Bindingsværk med steen Tag,

indrettet til Melkekielder, Kammer og Meye-

rie, Bræde loft overalt, og flise og steen

Gulv, sammen Pløyede Dørre, Dobbelte

Vinduer, en Skorsteen, 2de Kiedeler en

paa 3 Tdr og en paa ½ Tønde, samt en Kakkelovn

a Faget 100 Rdl                                                                                 1500

c.  Kiærn Huuset, Beliggende Østen for Meyeries

længen, 6 Fag langt 11 all Dyb, Muur og Bin-

dingsværk med straae Tag, hvori et Hæste-

Kiærneværk, a Fag 40 Rdl                                                                  240

d.  Et Sviine Huus Beliggende ved sidste Huus

10 Fag langt 8 all Dyb, Muur og Bindingsværk

med straae Tag, a Fag 20 Rdl                                                              200

e.  Et Stakit Norden for Gaarden 15 Fag langt

Vurderes for                                                                                         60

  Koestaldslængen, Beliggende i Sønder og Nor,

36 Fag lang 15 all Dyb, Muur og Bindinges-

Værk med straae Tag a Fag 90 Rdl                                                                      3240

g.  En længe Beliggende i Øster og Vester, 38 Fag lang

20 all Dyb, Muur og Bindingsværk med straae Tag,

indrettet til Tærske og Kaste loe og lader,

samt giennem Kiørsel, en giennem gaaende

Qvist paa 4re Fag, loft over loenen, samt

loft over 10 Fag helt igiennem, hvori og

en Tærske Maskine og Maling a Fag 130 Rdl                                      4940

h.  En længe Beliggende i Sønder og Nor, 38 fag langt

16 all Dyb, Muur og Bindingsværk med straae-

Tag, indrettet til Hæstestald, Vogn Skuur og

Karle Kammer, Bræde loft overalt

a Faget 90 Rdl                                                                                   3420

i.  Et Huus Beliggende i Sønder og Nor, 10 Fag langt,

5 all Dyb, halv Tag, Muur og Bindingsværk

med straae Tag, indrettet til Hønse Huuse

og Locum, a Fag 10 Rdl                                                                      100

k.  2de stykker Deels Plankeværk og stakitværk

imellem Gaardens længer, Bestaaende af 9 fag

Vurderes for                                                                                        30

l.  Gaardens Bagerhuus, Beliggende Sønden for

Gaarden, 9 Fag langt, 12 all Dyb,  Muur og

Bindingsværk med Steen Tag, Bræde Loft

overalt, samt Vinduer og Dørre, hvori

en Skorsteen, Bagerovn og Malt Kiølle

a Faget 50 Rdl                                                                                     450

m. Gaardens Gartneer Huus som for Tiden Beboes

af Snedker Didericksen, Beliggende i øster

og Vester, 9 Fag langt 12 all Dyb, Muur og

Bindingsværk med steen Tag, indrettet til

stue, Kammer og Kiøkken med Skorsteen

og Bagerovn, en Bielægger Kakkelovn,

Bræde Loft overalt, samt Vinduer og Dørre

a Faget 50 Rdl                                                                                     450

n.  Gaardens Smede, Beliggende Sønden for Gaarden

ved det saakaldte Gorøe, 3 Fag langt 8½ allen

Dyb, Muur og Bindingsværk med steen Tag

Loft overalt, og Vinduer og Dør, samt

Skorsteen a Faget 20 Rdl                                                                       60

o.  Skovfoged  Huuset ved Lunden, Beliggende i Sønder

og Nor, 8 fag langt, 11 all Dyb, Muur og Bin-

dingsværk med straae Tag, indrettet til stue

Kiøkken, loe og stald, Skorsteen og Bager-

ovn, Bræde loft over 5 Fag, samt Vinduer

og Dørre, a Fag 30 Rdl                                                                                         240

p.  Kiøngs Hospital

 En Grund Muuret Bygning med steen Tag,

Beliggende i Sønder og Nor, 11 Fag lang 15 all

Dyb, indrettet til stuer, Kammere, Kiøkke-

ner og Gang, aftrukne Vægge og gibsede

lofter, Bræde Gulve i Værelserne, men

steen Gulv i Gang og Kiøkner, Sprose Vin-

duer, og sammen Pløyede Dørre, En Trap-

pe til loftet, 2de Skorsteens Piber udaf

Taget hvori er anbragt 6 Skorsteener

6 Bielægger Kakkelovner, og en Vindoven

a Faget 160 Rdl                                                                                 1760

Hospitalets Tørvehuus i Sønder og Nor,

6 Fag langt 9 all Dyb, Muur og Bin-

dingsværk med steen Tag, Bræde loft,

over 3 Fag, samt Dørre af Fag 30 Rdl                                                   180

Kiøng Kierke

q.  En Gruund Muurert Bygning med 2de side

Fløye, En Gevælt [hvælving] over Alteret Det øv-

rige loeft med Gips dække, Taarnet med 2de

Klokker og Klokkeværk, samt uhrværk, i

Kirken en alter Tavle Baaret af 4de Søyoler,

en Prædikestoel, og Orge[l]værk, samt

Daab [døbefont], Derudi Kirken 4 Rader stoele og

2de Herskabsstoele, ligeledes 2de lukte

stoele, en Trappe fra Gulvet til Altanen,

paa Altanen et Jern gitterværk, og

Kubbelen dækket med Kaaber, omkring

Kirkegaarden Brand Muur, med en Port

og 2de Laager, Taxeres til                                                                  10000

Øebirregaards Tørvestrygeren

1.  Et Vaanings Huus som Beboes af Peer Peersen

Beliggende i Sønder og Nor, 10 Fag lang 9 all Dyb Muu-

rede Vægge og straae Tag, Ege under i Foed

og fyrre over Tømmer, indrettet til

stuer, Kiøkken og stald, med Vinduer og

Dørre, Skorsteen og Bagerovn, Bræde-

loft over 6 Fag, a Faget 30 Rdl                                         300

2. Et Huus til at Tørre Tørv i, Beliggende

i Øster og Vester, 24 Fag lang 11 all Dyb,

med Bræde Vægge og staae Tag, Ege

under i Foed og Fyrre over Tømmer,

a Faget 30 Rdl                                                                 720

3. Et Huus til at Tørre Tørv i Beliggende

i Sønder og Nor, 12 Fag lang 14 all Dyb

med Ege stolper nedgravet i Jorden og

Fyrrre over Tømmer a Fag 20 Rdl                                    240            1260

Fæste Huuse i Kiøng Bye

 1. a.  Et Huus Beboes af Rokkedreier Peder Diderek-

sen, Beliggende i Øster og Vester 15 Fag lang

9 allen Dyb, Ege under og Fyrre  over Tømmer

Klinede vægge og straae Tag, indrettet til

stuer, Kammer, Kiøkken, Indkiørsel og lade,

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 10 Fag a Fag 30 Rdl                                           450

b.  En længe i Sønder og Nor, 4 Fag lang 9 all Dyb,

Ege under og Fyrre over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrrettet

til loe og stald a Fag 10 Rdl                                              40              490

2. a.  Et Huus beboet af Ole Rasmusen Beliggende

i Øster og Vester, 5 Fag lang 9 all Dyb, Ege

under og Fyrre over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stue, Kiøkken

med Skorsteen samt Bagerovn, Vinduer

og Dørre, loft overalt a Fag 20 Rdl                                   100

b.  En længe i Sønder og Nor, 5 Fag lang,

8 allen Dyb, Ege under og Fyrre over

Tømmer, Klinede Vægge og straae Tag

indrettet til stald og Tørve Huus a Fag 10 rdl                     50              150

3.a. Et Huus Beboes af Claus Christensen Be-

liggende i Sønder  og Nor, 10 Fag lang 8 allen Dyb Ege

under og adskilligt over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrrettet til stue, Kammer, Kiøk-

ken, loe og lade, Skorsteen og Bagerovn

Vinduer og Dørre, loft over 4 Fag a Fag 20 Rdl                                  200

4.a.  Et Huus Beboes af Mads Bertelsen, Beliggende i

Sønder og Nor, 4 Fag langt 8 all Dyb, Ege under

og adskilligt over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stue, Kiøkken og

Tørve Huus, Skorsteen, Vinduer og Dørre,

loft over 3 Fag, a Faget 25 Rdl                                                           100

5.a. Et Huus Beboes af Jens Jørgensen, Beliggende

i Øster og Vester, 12 Fag langt 9 all Dyb, Ege

under og adskilligt over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til stue

Kammmer, Kiøkken, loe og Lade, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre loft

over 5 Fag, a Faget 20 Rdl                                               240

b.  En længe i Øster og Vester 4 Fag lang 9 all Dyb, Ege under

og adskilligt over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stald og

Tørvehuus a Fag 10 Rdl                                                   40             280

.a.  Et Huus beboes af Wecens Christensens Enke

Beliggende i Øster og Vester, 11 Fag lang 9 all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer, Klinede

Vægge  og straae Tag indrettet til stuer,

Kammer og Kiøkken, loe og lade, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft

over 7 Fag a Faget 20 Rdk                                                                 220

7.a.  Et Huus Beboes af Christen Jensen, Beliggende

i Sønder og Nor, 5 Fag lang 8 all Dyb, Ege under

og adskilligt over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stue, Kammer

og Kiøkken, Skorsteen og Bagerovn

Vinduer og Dørre, loft overalt a Fag 30 Rdl                                        150

8.a.  Et Huus Beboes af Peder Andersens Enke, Belig-

gende i Sønder og Nor, 10 Fag lang 9 all Dyb,

Ege under i Foed og Fyrre over Tømmer

Murede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kammer, Kiøkken, loe og lade, Skorsteen

Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft over 7 Fag

a Faget 30 Rdl                                                                                   300

9.a.  Et Huus beboes af unge Peder Andersen, Beliggen-

de i Søndr og Nor, 3 Fag lang 7 all Dyb, Ege under

og adskilligt over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stue og Kiøkken,

Skorsteen, Vinduer og Dørre, Loft overalt

a Faget 20 Rdl                                                                                     60

10.a.  Et Huus Beboes af Peder Nielsen, Beliggende i

Sønder og Nor, 6 Fag lang 8 all Dyb, Ege under

og Fyrre over Tømmer, Klinede Vægge

og straaae Tag, indrettet til stue, Kammer,

Kiøkken og loe, Skorsteen og Bagerovn

Vinduer og Dørre, loft over 5 Fag a Faget 15 Rdl                                 90

1.a.  Et Huus Beboes af  Hans Larsen, Væver, Beliggen-

de  i Øster og Vester, 9 Fag lang 9 all Dyb, Ege

under og Fyrre over Tømmer, og Muurede

Vægge og straae Tag, indrettet til stue, Kam-

mer Kiøkken og loe, Skorsteen og Bager-

ovn, Vinduer og Dørre, loft over 7 Fag

a Fag 30 Rd                                                                                      270

12.a.  Et Huus Beboes af Skomager Jokum Ramløv

Beliggende i Øster og Vester, 10 Fag lang 7 all

Dyb,  Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet til

stuer, Kammer, Kiøkken og loe, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft

over 8 Fag a Faget 25 Rdl.                                                                 250

13.a.  Et Huus Beboes af Niels Hansen Heboe, Be-

liggende i Øster og  Vester, 8 Fag lang 7 all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer, Kli-

nede Vægge og straae Tag, indrettet til stue, Kammer, Kiøkken og loe

                         Skorsteen og Ba-

gerovn, Vinduer og Dørre, loft over 6 Fag

a Faget 15 Rdl                                                                                   120

14.a.  Et Huus beboes af gamle Peer Andersen Be-

liggende i Øster og Vester, 12 Fag lang 8 all Dyb,

Ege under og fyrre over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til stue, Kam-

mer, Kiøkken, loe, lade og stald, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft

over 6 Fag a Faget 15 Rdl                                                                  180

15.a.  Et Huus Beboes af Væver Rasmus Nielsen Beliggen-

de i Øster og Vester, 5 Fag lang 8 all Dyb, Ege un-

der og fyrre over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stue, Kiøkken, Tørve-

Huus, Skorsteen og Bagerovn, Vinduer

og Dørre , loft over 3 Fag a Faget 20 Rdl                          100

b. En længe i Sønder og Nor, 2 Fag lang 6 all Dyb,

Ege under og fyrre over Tømmer Kli-

nede Vægge og straae Tag, indrettet

til stalde a Fag 10 Rdl                                                         20            120

16.a.  Et Huus Beboes af Væver Anders  Erlandsen, be-

liggende  i Øster og Vester, 7 Fag lang 8 all Dyb

Ege under og adskilligt  over Tømmer Kli-

nede Vægge og straae Tag, indrettet til

stue, Kammer, Kiøkken og stald, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Døre, loft

over 4de Fag a Faget 20 Rdl                                                              140

17.a.  Et Huus beboes af Væver Rasmus Peersen, Beliggen-

de i Øster og Vester 8 Fag lang 8 all Dyb, Ege under

og adskilligt over Tømmer Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stue, Kiøkken

stald og loe, Skorsteen og Bagerovn

Vinduer og Dørre, loft over 5 Fag a Faget 10 Rdl                               80

8.a.  Et Huus  Beboet af Hans Rasmussen, Beliggen-

dei Øster og Vester, 9 Fag lang 7½ all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag,  indrettet

til stuer, Kiøkken og Tørve  Huus Vin-

duer og Dørre, 2de Skorsteener og en

Bagerovn, loft over 7 Fag a Faget 10 Rdl                                           90

19.a.  Et Huus beboes af Johan Michal Langenhan

væver, Beliggende i Sønder og Nor, 9 Fag lang

8½ all Dyb, Ege under og fyrre over Tømmer

Muurede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kammer, Kiøkken, stald og Tørvehuus

Skorsteen og Begerovn, Vinduer og Dørre

loft over 7 Fag, a Faget 30 rdl                                                            270

20.a.  Et Huus Beboes af væver Georg Andreas Apel,

Beliggende i Øster og Vester, 7 Fag lang 8½ all Dyb

Ege under og fyrre over Tømmer, Muu-

rede Vægge med straae Tag, indrerttet til

stue, Kammer, Kiøkken, stald og Tørvehuus

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 6 Fag a Faget 30 Rdl                                                            210

21.a.  Et Huus Beboes af Mads Andersen Smed Beliggen-

de i Sønder og Nor, 9 Fag lang 8½  all Dyb

Ege under og fyrre  over Tømmer, Murede

Vægge og straae Tag, indrettet til stue, Kammer

Kiøkken, stald og Tørvehuus, Skorsteen og

Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft over

5 Fag, a Faget 30 Rdl                                                                        270

22.a.  Et Huus Beboes af Rasmus Hansen Næs, Be-

liggende i Øster og Vester, 8 Fag lang 7 all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer, Kli-

nede Vægge og straae Tag, indrettet til

stue, Kiøkken loe og stald, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft

over 4 Fag a Faget 15 Rdl.                                                                 120

23.a.  Et Huus Beboes af Jørgen Hansen, Beliggen-

de i Sønder og Nor, 9 Fag lang9 all Dyb

Ege under og fyrre over Tømmer, Muurede

Vægge og straae Tag, indrrettet til stue Kam-

mer og loe, Kiøkken Skorsteen og Bager-

ovn, Vinduer og Dørre, loft over 7 fag

a Faget 30 Rdl                                                                                   270

24.a.  Et Huus Beboes af Christian Neys, Belig-

gende i Sønder og Nor, 4 Fag lang 6½ all Dyb,

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kiøkken og loe, Skorsteen, Vin-

duer og Dørre, loft over 2 Fag a Fag 10 Rdl                                       40

25.a.  Et Huus Beboes af Peder Wencet, Beliggen-

de i Øster og Vester, 7 Fag lang 6½ all Dyb,

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kiøkken, loe og Tørvehuus, Skor-

steen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 3 Fag a Faget 10 Rdl                                                            70

26a.  Et Huus Beboes af Erik Nielsen, Beliggende

i Øster og Vester, 7 Fag lang 6½ all Dyb,

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kiøkken, loe og Tørvehuus, Skor-

steen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 2 Fag a Faget 10 Rdl                                                            70

27.a.  Et Huus Beboes af Hans Larsen Coporal, Beliggende

i Øster og Vester, 9 Fag lang 7 all Dyb, Ege under

og adskilligt over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag indrettet til stue, Kiøkken

loe, lade og Tørvehuus Skorsteen og

Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft

over 5 Fag a Faget 20 Rdl                                                                  180

28.a.  Et Huus Beboes af Ingvard Olsen, Beliggende

i Øster og Vester 7 Fag lang 8 all Dyb Ege

under og fyrre over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til stue

Kammer, Kiøkken loe og Tørvehuus

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer

og Dørre, loft over 4 Fag a Faget 20 Rdl                                            140

29.a.   Et Huus Beboes af Peder Pedersen, Beliggende

i Sønder og Nor, 6 Fag lang 7 all Dyb, Ege

under og fyrre over Tømmer Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til

stue, Kammer, Kiøkken, loe og Tørvehuus

Skorsteen og Bageovn, Vinduer og

Dørre, loft over 4 Fag a Faget 20 Rdl                                                 120

30.a.  Et Huus Beboes af Hans Rasmus[sens] Enke

Beliggende i Øster og Vester, 8 Fag lang

7½ all Dyb Ege under og adskilligt over

Tømmer Klinede Vægge og streaae Tag

indrettet til stue, Kammer Kiøkken loe

Tørvehuus, Skorsteen og Bagerovn

Vinduer og Dørre loft over 5 Fag

a Faget 15 Rdl                                                                                   120

31.a.  Et Huus Beboes af Peder Simonsen, Beliggende

i Øster og Vester, 11 Fag lang 7 all Dyb, Ege

under og fyrre over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag , indrettet til stuer,

Kammere og Kiøkkener, Tørvehuus og loe

2de Skorsteener, Bagerovn, Vinduer

og Dørre, loft over 8 Fag, a Faget 20 Rdl                                           220

32.a.  Et Huus Beboes af Jens Christensen Væver

Beliggende i Øster og Vester 6 Fag lang 7 allen

Dyb, Ege under og fyrre over Tømmer

Klinede Vægge  og straae Tag indrettet til

stue Kammer og Kiøkken Tørvehuus

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 5 Fag a Faget 15 Rdl                                                            90

33.a.  Et Huus Beboes  af Willum Jensen Hiulmand

Beliggende Øster og Vester, 9 Fag lang 8½ all

Dyb Ege under og fyrre over Tømmer

Muurede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kammer, Kiøkken og Tørvehuus

Skorsteen og Bagerovn Vinduer og Døre

loft over 7 Fag a Faget 30 Rdl                                                            270

34.a.  Et Huus  Beboes af Jens Hansen væver

Beliggende i Øster og Vester 5 Fag langt

6½ all Dyb, Ege under og adskilligt over

Tømmer, Klinede Vægge og straae Tag

indrettet til stue, Kiøkken og Tørve Huus

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft  over 4 Fag a Faget 10 Rdl                                                           50

35.a.  Et Huus Beboes af Niels Hansen væver Be-

liggende i  Sønder og Nor , 9 Fag lang 6½ all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer, Kline-

de vægge og straae Tag, indrettet til stuer

Kammer Kiøkkener og Tørvehuuse 2de

Skorsteener, Bagerovn Vinduer og Døre

loft over 6 Fag a Faget 10 Rdl                                                            90

36.a.  Væve Mester Hansens Fæste Huus Beliggende

i Øster og Vester, 8 Fag lang 10 all Dyb Ege

under og fyrre over Tømmer, Muurede

Vægge og straae Tag, indrettet til stuer

Kammer, Kiøkken, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre, Bræde

loft over 8 Fag og Bræde gulv i den ene

stue, a Fag 35 Rdl                                                            280

b.  En længe i samme Line [retning] 3 Fag lang 7½ all Dyb

Ege under og fyrrer over Tømmer

Muurede Vægge og straae Tag ind-

rettet til loe og lade, a Fag 20 Rdl                                        60

 

c.  En længe Beliggende i Sønder og Nor

8 Fag lang 7 all Dyb, Ege under og fyrre

over Tømmer, Muurede Vægge

og straae Tag, indrettet til stalde

og lade a Faget 20 Rdl                                                     160            500

 

37.a. Et Huus Beboes af Ole Nielsen, Beliggende i

Øster og Vester 9 Fag lang 7 all Dyb, Ege under

og adskilligt over Tømmer, Klinede vægge og straae

Tag, indrettet til stuer, Kammer, Kiøkkener

loe og Tørvehuus, 2de Skorsteener, Bagerovn

Vinduer og Dørre, loft over 5 Fag a Faget 10 Rdl                               90

 

38.a.  Et Huus Beboes af Hemming Hansen, væver

Beliggende i Øster og Vester, 5 Fag lang 7 all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til stue, Kiøkken

og Tørvehuus, Vævestuer og Bagerovn Vinduer og Dørrer, loft

over 3 Fag a Faget 20 Rdl                                                100

 

b.  En længe [beliggende] Sønder og Nor, 4 Fag lang 7½ all

Dyb, Ege  under og adskilligt over

Tømmer, Klinede Vægge og straae Tag

indrettet til stue, Kiøkken, Tørvehuus,

Skorsteen, Vinduer og Døre, loft

over 2 Fag a Faget 10 Rdl                                                40              140

 

39.a.  Et Huus Beboes af Lars Peder Nielsen, Beliggen-

de i Øster og Vester, 5 Fag lang 7½ all Dyb

Ege under og fyrrer over Tømmer, Muu-

rede Vægge og straae Tag, indrettet til stue,

Kammer, Kiøkken og Huggehuus, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Døre, loft

overalt a Fag 30 Rdl                                                                          150 

 

             Øebiergaards Hov Marker

 

40.a.  Et Huus Beboes af Peder Hemmingsen Be-

liggende i Øster og Vester, 8 Fag lang 9 all Dyb

Ege under og fyrre over Tømmer, Muure-

de Vægge og straae Tag, indrettet  til stue,

Kammer, Kiøkken,  loe, Skorsteen og

Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft

over 6 Fag a Faget 30 Rdl                                                                  240

 

41.a.  Et Huus Beboes af Rasmus Nielsen Belig-

gende i Sønder og Nor, 9 Fag lang 10 all Dyb,

Ege under og fyrre over Tømmer, Deels

Muurede og Deels Klinede Vægge og straae

Tag, indrettet til stue, Kammer, Kiøkken

loe og Tørvehuus, Skorsteen og Bager-

ovn, Vinduer og Dørre, loft over 6 Fag

a Faget 30 Rdl                                                                                   270

 

42.a.  Et Huus Beboes af Hendrick Erlandsen beliggen-

de i Sønder og Nor, 9 Fag lang 10 all Dyb, Ege

under og fyrre over Tømmer, Deels Muu-

rede og Deels Klinede Vægge og  straae Tag

indrettet til stue, Kammer, Kiøkken, loe

og Tørvehuus, Skorsteen og Bagerovn

Vinduer og Dørre, loft over 6 Fag a

Faget 30 Rdl                                                                                     270

 

43.a.  Et Huus Beboes af Lars Olsens Enke

Beliggende i Sønder og Nor, 9 Fag lang 9½ all

Dyb, Ege under og fyrre over Tømmer

Deels Muurede og Deels Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stue, Kammer

Kiøkken, loe og Tørvehuus, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre, loft

over 5 Fag a Faget  30 Rdl                                                                 270

 

44.a.  Et Huus Beboes af Svend Ingvardsen, Be-

liggende i Sønder og Nor, 9 Fag lang 9½ allen

Dyb, under Deelen af  Jord, og fyrre

over Tømmer, straae Tag, indrettet

til stue Kammer, Kiøkken, stald, loe

lade Skorsteen og Bagerovn, Vinduer

og Døre, loft over 5 Fag a Faget 30 Rdl                                             270

 

45.a.  Et Huus Møller Bergmand [Køng Mølle] Beliggende i

Sønder og Nor, 9 Fag lang 9½ all Dyb, under

Deelen af Jord og Fyrre over Tømmer

straae Tag, indrettet til stue, Kammer

Kiøkken, stald, loe og lade, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 5 Fag a Faget 30 Rdl                                                            270

 

46.a.  Et Huus Beboes af Hans Jørgensen, Belig-

gende  i Sønder og Nor, 8 Fag lang 9½ all Dyb

Ege under og fyrre over Tømmer Muu-

rede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue Kammer, Kiøkken, loe og lade

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer

og Dørre, loft over 6 Fag a Faget 30 Rdl                                            240

 

47.a.  Et Huus Beboes af Søren Larsen, Beliggen-

de i Øster og Vester, 12 Fag lang 8½ all

Dyb, Ege under og fyrre over Tømmer, Deels

Muuerede og Deels Klinede Vægge og straae

Tag, indrettet til stue, Kammer, Kiøkken

loe, lade, stald, Skorsteen og Bagerovn, Vin-

duer og Dørre, loft over 6 Fag a Fag 25 Rdl                                       300

 

48.a.  Et Huus Beboes af Niels Pedersen Beliggende

i Øster og Vester 7 Fag lang 8 all Dyb, Ege

under og fyrre over Tømmer, med Kline-

de Vægge og straae Tag, indrettet til stue

Kammer, Kiøkken, loe  og lade, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 5 Fag a Faget 20 Rdl                                          140

 

b. En længe i  Sønder og Nor, 6 Fag lang 8 all

Dyb, Ege under og fyrre over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indret-

tet til loe, lader a Fag 10 Rdl                                               60            200

 

49.a.  Et Huus Beboes af Niels Jensen, Beliggende

i Øster og Vester, 9 Fag lang 9 all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet

til stuer, Kammer, Kiøkken, loe og  Tør-

vehuus, Skorsteen og Bagerovn, Vin-

duer og Dørre, loft overalt a Fag 20 Rdl                                             180

 

50.a.  Et Huus Beboes af Anders Pedersen, Beliggende

i Sønder og Nor, 12 Fag lang 10 all Dyb, Ege

under og adskilligt over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til stue

Kiøkken, loe, lade stald Tørvehuus, Skor-

steen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 4 Fag a Faget 20 Rdl                                                            240

 

                 Kiøng Kroe, Beboet af Hemmingsen

 

51. a.  stuelængen Beliggende i Øster og Vester

9 Fag lang 12 all Dyb, Ege under og fyrrer

over Tømmer, Murede Vægge og straae

Tag, indrrettet til stuer, Kammere, Kiøkken

og Skorsteen Bræde loft overalt, Deels

Bræde og Deels steen Gulve, Vinduer

og Dørre a Fag 50 Rdl                                                     450

 

b.  En længe i Sønder og Nor, 8 Fag lang 8½ allen

Dyb, Ege under og fyrre over Tømmer

Muurede Vægge og straae Tag, indrettet

til Bagerhuus, loe og stald, Skorsteen

og Bageroven, Vinduer og Dørre

loft overalt a Fag 30 Rdl                                                   240

 

c.  En længe i Sønder og Nor, 4 Fag lang

8 all Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til Tørve-

huus og Vogn skuur, a Fag 15 Rdl                                      60

 

d.  En længe i Sønder og Nor, 2 Fag lang

6 all Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til Faare-

huus a Fag 10 Rdl                                                              20

 

e.  En længe i Øster og Vester 5  Fag

lang 7½ all Dyb, Ege under og ad-

skillingt over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet

til loe og lade a Fag 10 Rdl                                                 50

 

f.  En Bygning i Øster og Vester, 2 Fag

lang 3 all Dyb, adskilligt saavel  under

som over Tømmer, indrettet

til Svinehuus, Vurderes for                                                 10            830

 

                  Lundbye Torp bye, Lundbye Sogn

 

52.  En gaard Beboes af  Niels Christensens Enke:

 

a.  stuelængen Beliggende i Sønder og Nor

8 Fag lang 8 all Dyb, Ege under og fyrre over

Tømmer Klinede Vægge og straae Tag ind-

rettet til stue, Kammer, Kiøkken, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Døre, loft

overalt a Faget 30 Rdl                                                      240

 

b.  En længe i Øster og Vester 12 Fag lang

8 all Dyb, Ege under og fyrre over

Tømmer, Klinede Vægge og straae

Tag indrettet til stald, loe og lade

a Faget 15 Rdl                                                                 180

 

c. En længe i Sønder og Nor, 17 Fag lang 8 all Dyb

Ege under og fyrre over Tømmer Kli-

nede Vægge og straae Tag, indrettet

til loe, lader og stalde, samt giennem-

Kiørsel a Faget 20 Rdl                                                      340            760

 

                       Ring Bye, Hammer Sogn

 

53. a. Et Huus Beboes af Mads Peed[er]sen, Beliggende

i Øster og Vester, 10 Fag lang 8 all Dyb, Ege

under og adskilligt over Tømmer, Kline-

de Vægge og straae Tag, indrettet til

stue, Kammer, Kiøkken, loe og stald, Skor-

steen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 6 Fag a Faget 15 Rdl                                                            150

 

54.a.  Et Huus Beboes af Torkil Hansen, Beliggende

i Sønder og Nor, 7 Fag lang 7all Dyb, Ege

under og adskilligt over Tømmer, Kline-

de Vægge og straae Tag, indrettet til stue,

Kammer, Kiøkken, Skorsteen og Bager-

ovn, Vinduer og Dørre, loft overalt

a Faget 20 Rdl                                                                                   140

 

55.a.  Et Huus Beboes af Peer Larsen, Beliggende

i Sønder og Nor, 8 Fag lang 7 all Dyb, Ege

under og adskilligt over Tømmer, Kli-

nede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kiøkken, loe og lade, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre

loft over 4ne Fag  a Faget 15 Rdl                                                       120

 

                    Vildbane Huuset [Vester Egesborg sogn]

 

56.a.  Et Huus Beboes af Anders Pedersens Enke, Beliggende

i Sønder og Nor, 7 Fag lang 12 all Dyb  Ege

under og fyrre over Tømmer Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til stuer,

Kammer og Kiøkken, Skorsteen og Bager-

ovn, Vinduer og Dørre, loft overalt

a Faget 30 Rdl                                                210

 

b.  Et Huus i samme line 6 Fag lang

8 ¾ all Dyb, Ege under og adskilligt over

Tømmer Klinede Vægge og straae Tag

indrettet til stald, loe og lade a fag 10 Rdl           60                             270

 

                 Koestræde Bye, Kiøng Sogn

 

57.  En Gaard Beboes af Peder Olsen:

 

a.  stuelængen  Beliggende i Øster og Vester 15 Fag

lang 7½ all Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Deels Murede og Deels

Klinede Vægge  med straae Tag, indrettet

til stuer, Kammer, Kiøkken, loe, lader

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer og

Dørre , loft over 8 Fag a Faget 30 Rdl             450

 

b.  En længe i Sønder og Nor, 8 Fag lang,

7 allen Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge og

straae Tag, indrettet til lade og

giennem Kiørsel a Fag 15 Rdl                          120

 

c.  En længe i Sønder og Nor, 8 Fag lang

7 allen Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stalde

og giennem Kiørsel a Faget 15 Rdl                  120                             690

 

                 Vintersbølle Skov [Vordingborg landsogn]

 

58.  Skovrider Boeligen Beboes af Skovrider Gibschou:

 

a.  stuelængende Beliggende i Sønder og Nor, 9 Fag

lang 10 all Dyb, Ege under og fyrre  over

Tømmer, Muurede Vægge og straae Tag

indrettet til stuer, Kammere, Forstue

og Kiøkken, Skorsteen og Bagerovn

Bræde loft overalt, i Værelserne Deels

Bræde og Deels steen gulv, fyldings

og sammen Pløyede Dørre, Vinduer

2de Vindovner a Faget 50 Rdl                        450

 

b.  En længe østen for stue længen 9 Fag

[lang] 9½ all Dyb, Ege under og fyrre

over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til loe og lader

a Faget 20 Rdl                                                180

 

c.  En længe i Sønder og Nor, 6 Fag lang

8½ all Dyb Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge og

straae Tag, indrettet til loe, lade

Hugge Huus a Faget 20 Rdl                            120                             870

 

                     Florke Huusene [Vordingborg landsogn]

 

59. a.  Et Huus Beboes af Peder Christensen, Beliggende

i  Øster og Vester, 10 Fag lang 9 all Dyb, Ege under

og fyrre over Tømmer, Klinede vægge og

straae Tag , indrettet til stue, Kammere, Kiøkken

loe, lade, stald, Skorsteen og Bagerovn

en Bielægger Kakkelovn, Vinduer og Døre

loft over 5 Fag  a Faget 30 Rdl                                                           300

 

60. a.  Et Huus Beboes af Jørgen Skade, Beliggende

Øster og Vester 12 Fag lang 9 all Dyb, Ege

under og fyrre over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til stuer

Kammer, Kiøkken, lade og stald

Skorsteen og Bagerovn, en Bielægger

Kakkelovn, Vinduer og Dørre loft

over 6 Fag a Faget 30 Rdl                                                                  360

 

               Vintersbølle Bye [Vordingborg landsogn]

 

61.  En gaard Beboes af Jens Kaare:

 

a.  stuelængen Beliggende i Øster og Vester

18 Fag lang 7½ all Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge  og straae

Tag indrettet til stue, Kammer, Kiøkken

stald, loe og lade, 2de Skorsteener, Bager-

ovn, Vinduer og Døre loft over 9 Fag

a Faget 25 Rdl                                                                 450

 

b.  En længe i Sønder og Nor, 7 Fag lang 7 all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge  og straae Tag, indrettet

til Faare Huus, Høe lade og giennem-

Kiørsel a Fag 20 Rdl                                                        140

 

c.  En længe i Øster og Vester 10 Fag lang

8 all Dyb, Ege under og adskilligt over

Tømmer, Klinede Vægge og straae

Tag, indrettet til loe lade og stald

a  Faget 20 Rdl                                                                200            790

 

62.  En Gaard Beboes af Jeppe Jensen:

 

a.  stuelængen Beliggende i Øster og Vester

11 Fag lang 8 all Dyb, Ege under og fyrre

over Tømmer, Klinede Vægge  og straae

Tag, indrettet til stuer, Kammer, Kiøkken

Tørvehuus og Karle Kammer, Skorsteen

og Bagerovn, Vinduer og Dørre

Bræde loft over 9 Fag og Bræde gulv i

den ene stue a  Faget 30 Rdl                                             330

 

b.  En længe i Sønder og Nor, 10 Fag lang 10 all

Dyb, Ege under og adskilligt over

Tømmer, Klinede Vægge  og straae

Tag, indrettet til loe lader

a Faget 20 Rdl                                                                 200

 

c.  En længe i Øster og Vester 12 Fag  lang

8½ all Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge  og

straae Tag indrettet til lade, loe

og giennem Kiørsel a Fag 15 Rdl                                      180

 

d.  En længe i Sønder og Nor, 6 Fag lang

8 allDyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer , Klinede vægge

og straae Tag indrettet til faare-

Huus, Hugge Huus, lade og gien-

nem Kiørsel a Faget 15 Rdl                                                90            800

 

63.a. Et Huus tæt ved Gaarden Beboes af Peder Skræd[d]er

Beliggende i Sønder og Nor, 5 Fag lang 7½ all Dyb

Ege under og fyrre over Tømmer, Klinede

vægge og straae Tag , indrettet til stue

Kammer, Kiøkken og Tørvehuus, Skorsteen

Vinduer og Dørre, loft over 4 Fag

a Faget  20 Rdl                                                                                  100

 

64.a.  Et Huus Beboes af Thomas Christe[n]sen, Belig-

gende i Øster og Vester, 8 Fag lang 8½ all

Dyb, Ege under og fyrre over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kammer, Kiøkken og Tørve Huus

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer

og Dørre, loft over 6 Fag a Faget 20 Rdl                                            160

 

              Steensved [Kalvehave sogn]

 

65. En Gaard Beboes af Jens Mong[?]:

 

a.  stuelængen Beliggende i Øster og Vester 12 Fag

lang 8½ all Dyb, Ege under og fyrre over

Tømmer, Klinede Vægge og straae Tag

indrettet til stuer, Kammer og Kiøkken

Skorsteen og Bagerovn, Vinduer og

Dørre, Bræde loft overlat a Faget 25 Rdl                           300

 

b.  En længe i Sønder og Nor, 9 Fag lang 8½ all

Dyb, Ege under og adskilligt over

Tømmer, Klinede Vægge og straae

Tag, indrettet til loe og lader

a Faget 20 Rdl                                                                 180

 

c.  En længe i Øster og Vester 13 Fag

lang 8½ all Dyb, Ege under og ad-

skilligt over Tømmer, Klinede

Vægge og straae Tag, indrettet til

loe, lader, stald, Tørvehuus og gien-

nem Kiørsel a Fag 10 Rdl                                                 130

 

d.  En længe i Sønder og Nor 8 Fag lang

8½ all Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer, Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til stald

loe og lade a Faget 10 Rdl                                                80              690

 

                Rauns Herred [Vintersbølle ?]

 

66.a.  Et Huus Beboes af Hans Poulsen, Belig-

gende i Øster og Vester, 10 Fag lang 9 allen

Dyb Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet

til stuer, Kammere og Kiøkkener, 2de

Skorsteener og Bagerovn, Vinduer

og Dørre , loft over 5 Fag en Bielægger

Kakkelovn a Faget 20 Rdl                                                                  200

 

67.a.  Et Huus Beboes af Jens Olsen, Beliggende

i Øster og Vester, 8 fag Lang 9 allen Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag, indrettet

til stue, Kammer, Kiøkken, loe og stald

Skorsteen og Bagerovn Vinduer

og Dørre  loft over 5 Fag en Bie-

lægger Kakkelovn, a Fag 20 Rdl                                                         160

 

68.a.  Et Huus Beboes af Hans Olsen, Beliggende

i Øster og Vester, 9 Fag lang 8½ all Dyb

Ege under og adskilligt over Tømmer

Klinede Vægge og straae Tag indrettet

til stuer, Kammere og Kiøkken, Skor-

steen og Bagerovn, Vinduer og Dørre

Bræde loft overalt a Faget 20 Rdl  er                                 180

 

b.  En længe i Sønder og Nor, 8 Fag lang

8½ all Dyb, Ege under og adskilligt

over Tømmer Klinede Vægge

og straae Tag, indrettet til loe

lade og stald a Faget 15 Rdl                                             129            300

 

               Kiøngs Fabbericker [Kiøng sogn]

 

a. Hoved Bygningen Beliggende i Øster og Vester

Grund Muuret med steen Tag, 18 Fag

lang 15 all Dyb, samt en giennem-

gaaende qvist paa 6 Fag, loft paa Tag og hane-

Bielkerne, indrettet til Værelser, Kiøkken

og Forstue, Værelserne som er gibsede

Panelede og Tappeserede, paa qvisten en

Sal, som er gibset og 2de Kammere samt

2de aflukker paa loftet, en Trappe til Salen

med Gelænder, i Værelserne 6 Vindovner

og en Bielægger Kakkelovn, til Vindovner-

ne Jærn – en deel Kobber Rør, Dobbelte

Vinduer, Fyldings Dørre med enstukne

laase, og hollandske Hængsler, Bræde Gulve

overalt – naar undtages Kiøkken og For-

stue som er Flise og steen Gulv, 2de

Skorsteener og Comfyrs indretning

under den ene, Kiælder under 10 Fag

a Faget 200 Rdl                                                                                 3600

 

b. En side Bygning i Vester grund Muuret og steen

Tag, Bestaaende af 8 Fag lang 13½ all Dyb, ind-

rettet til Værelser og Kiøkken, Bræde

loft overalt, Deels Bræde og Deels steen

Gulv, Dobbelte Vinduer, Deels fyldings og

Deels sammen Pløyede Dørre, en Skorsteen

2de Vindovner, hvoraf den ene Kaaber

Trumle og Rør, Det ene Værelse gibset

og Mahlede Vægge og Foed Pannel, De an-

dre Værelser med optrukne Vægge, a Fag 110 Rdl                               880

 

c.  Et Huus i samme lene Bestaaer af 6 Fag lang

8 all Dyb, Ege under i foed og fyrre over

Tømmer, Muurede Vægge  og straae Tag, ind-

rettet til Bryger Huus og Bagger Huus med

Skorsteen og Bagerovn, Bræde Loft overalt

samt Bræde og steen Gulv, med Vinduer og

Dørre en Bielægger Kakkelovn a Faget 30 Rdl                     180

 

d.  Et Huus ved sidste Bestaaer af 4 Fag lang 8 all Dyb

Muur og Bindingsværk – med straae Tag

indrettet til Tørve og Brænde Huus

a Faget 20 Rdl                                                                                       80

e.  Et stakit i Gaarden for Haugen 8 Fag lang, Vurderes                          30

 

f.  En længe i Øster 10 Fag lang 11½ all Dyb, Muur

og Bindingværk med straae Tag, ind-

rettet til stalde, Locum, Hønse Huus, loft

overalt a Faget 30 Rdl                                                                          300

 

g.  En længe i Sønder, 12 Fag lang 10 all Dyb, Muur

og Bindingsværk med straae Tag, indrettet

til stald, loe og lade a Faget 25 Rdl                                                      300

 

h.  En side Bygning ved sidste Huus, 8 Fag lang

9 allen Dyb, Muur og Bindingsværk med

straae Tag, indrettet til loe, lade og Vogn-

skuur a Faget 25 Rdl                                                                           200

 

i.  Det Østre Væver Værksted [litra B ?], 16 Fag lang, 12 all

Dyb, Grund Muur, med steen Tag, Brædde-

Loft overalt paa Tag og Hanebielkeren

samt ved sideren af Taget, Beklædt med

Bræder op til Hanebielkerne, steen Gulv

overalt, et Skorsteen og en Bielæggger

Kakkelovn, Dobbelte Vinduer og sam-

men Pløyede Dørre, en Trappe til loftet

a Faget 130 Rdl                                                                                 2080

 

k.  Det Vestre Væver Værksted [litra A ?], 16 Fag lang, 12 all

Dyb, Grund Muur, med steen Tag, Bræde

loft overalt, paa Tag og Hanebielkeren

samt ved sideren af Taget, Beklædt med

Bræder  op til Hanebielkeren, samt Bræde

Gulv overalt, en Skorsteen og en Bielæg-

ger Kakkelovn, dobbelte Vinduer og sam-

men Pløyede Dørre, en Trappe til Loftet

a Faget 130 Rdl                                                                                 2080

 

l.  De saakaldte Jorde Huus østen for hoved Byg-

ningen, 11 Fag lang 10 all Dyb, Jordvægge og

straae Tag, indrettet til Kammere, Bryger

og Tørve Huus med Vinduer og Dørre en

Skorsteen, Bræde loft overalt a 30 Rdl                                                  330

 

m.  Vævemesterens Boelig, østen for sidste Huus

9 Fag lang 13 all Dyb, Muur og Bindingsværk

og steen Tag, indrettet til stue, Kammer, Kiøkken

og stald, Bræde loft overalt, Deels Bræde ogDeels steen Gulve, Dobbelte Vinduer og sam-

men Pløyede Dørre, en Skorsteen og 2de

Vindovner og en Bielægger Kakkelovn

a Faget 60 Rdl                                                                                   540

 

n.  30 Fag stakitværk for Fabricksgaarden og

Aleene, Vurderes for                                                                          100

 

o.  Hørmesterens Huus Beliggende Norden for Hoved-

Bygningen ved Vestere sides Indgang, 9 Fag

lang 12 all Dyb, Muur og Bindingsværk med steen

Tag indrettet til stuer, Kammer, Kiøkken

Skorsteen og Bagerovn, 2de Bielægger

Kakkelovner, Bræde loft overalt, Deels

Bræde Deels steen Gulv, sammen Pløyede

Dørre, Vinduer a Faget 60 Rdl                                                            540

 

p.  Muuremesterens Huus [beliggende] Østen for Hoved Bygningen

9 Fag lang, 12 all Dyb, Muur og Bindingsværk

med steen Tag, indrettet til stuer, Kammer

og Kiøkken, Skorsteen og Bagerovn, 2de

Bielægger Kakkelovner, Bræde loft over-

alt, Deels Bræde og Deels steen Gulv, sam-

men Pløyede Døre, Vinduer a Fag 60 Rdl                                             540

 

q.  Hegle Huuset beliggende i Sønder og Nor, 18 Fag lang                

12 all Dyb, Muur og Bindingsværk med steen

Tag, Dobbelte Vinduer og sammen Pløyede

Dørre Bræde loft over 13 Fag a Faget 50 Rdl                                       900

 

r. Skiette Huuset beliggende i Øster og Vester, 20 Fag

lang 12 ¾ all Dyb, Muur og Bindingsværk med

steen Tag, Bræde loft overalt, dobbelte Vin-

duer og sammen Pløyede Dørre, i dette Huus

en Skiette og Brage Maskine a Faget 80 Rdl                                      1600

 

s.  En side Bygning ved samme Huus Beliggende i Nor

5 Fag lang 12½ all Dyb, Muur og Bindingsværk

med steen Tag, hvori en Skorsteen, Bræde

loft overalt, Vinduer og Dørre, hvori

en Ollie Mølle a Faget 80 Rdl                                                              400

 

t.  En Tørrre ovn, Norden for sidste, grund Muuret

med steen Tag, og Gevælffer [muret hvælving] Vurderes for                 200

 

u.  Spinde Skolen  Beliggende i Øster og Vester

9 Fag lang 12 all Dyb, Gruund Muuret med steen

Tag, Bræde loft overalt, Deels Bræde og

Deels steen gulv, Vinduer og Dørre a

Faget 70 Rdl                                                                                       630

 

v.  Et Huus Norden for sidste, 3 Fag lang 8 all Dyb

Muur og Bindingsværk med straae Tag, ind-

rettet til Sprøyte iog Tørvehguus Bræde

loft overalt  Fag a Faget 20 Rdl                                                              60

 

 

                  Vintersbølle Bleg [Vordingborg landsogn]

 

a.  stuelængen i øster og Vester 13 Fag lang 12 alen Dyb,

Muur og Bindingsværk med straae Tag, indrettet

til stuer, Kammere, og Kiøkken, Forstue, 2 de

Skorsteener, og en Bageroven, en Bryger

Kiedel paa 1 Tdr. størrelse, Kiælder under 2 Fag

Bræde loft overalt, Deels Bræde og Deels 

steen Gulv, fyldnings og sammen Pløyede

Døre, Deels hollandske hængsler og Ind-

stukne Laase, samt stabel hængsler og Trække

Laase, hvoraf  2de Værelser gibsede á faget 90 rdl                              1170

 

b.  En længe i samme line 11 Fag lang 11½ alen Dyb, Muur

og Bindingsværk med straae Tag, 2de Etagier

høy, Den underste Etagier indrettet til

stald, loe, Kammer, og Rulle stue, og anden

Etagie til Kammere, og Tørre stue, 2de

lofter høydt, i samme Bygning en Præsse

samt Vinduer og Dørre á Faget 70 rdl                                                    770

 

c.  Et stykke Huus i Nor, ved sidstnævnte Byg-

ning 2 Fag lang 3 alen Dyb, Muurede Vægge

og Straae Tag, indrettet til Locum á Fag 10 Rdl                                       20

 

d.  En Bygning  i Sønder og Nor, 9 Fag lang 10 all

Dyb, paa de 2de sider Muur og Bindingsværk

Den ene Gauvl Grund Muuur, Den anden Be-

Klædt med Bræder og straae Tag, de 2de Fag

med Bræder, indrettet til  Vaske huus, hvor-

i en Skorsten,samt 2de  Kiedeler, hver paa

omtrænt 6 Tdr. størrelse, i bemeldte Bygning

en Rulle Maskine, og en Vaske Makine

samt et Vand hiul med Bræde Skuur Tæt

ved Den Nordre Gauvl á Fag 130 rdl                                                       1170

 

Summa [Øbjerggård incl. fæstehuse, fæstegårde, spindeskole, kirke, hospital,   fabrikken og Blegen]                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                                    65.840 Rdl.

 

 

At Disse Forretninger af os er Forretaget

efter Bedste Skiønnende det vil vi med

Eed Bekræfte: –

 

Vordingborg d. 25de May 1825

…….      C. Semler

 

 

[Den samlde vurdering:

Øbjerggård                                  47.140 Rdl                                   71%

Køng Fabrik                                15.570 Rdl                                   24%

Blegen                                            3.130 Rdl                                     5%

I alt                                              65.840 Rdl                                  100%

 

Ryberg købte Øbjerggård i 1774 for 30.050 Rdl og lånte 1786 af Staten 30.000 Rdl til opførelse af Blegeriet i Vintersbølle ca 1800]