Louis Kleins Ægte Kjøngs Plaster faas paa ethvert Apotek.  Engrosdepot hos Medicinalgrossister.

Det maa ikke forvexles med Plaster, tilberedt efter andre Methoder, da disse paa væsentlige Punkter afviger fra Louis Kleins Kjøngsplaster, hvis Sammensætning og Tilberedelsesmaade er en Fabrikations Hemmelighed.

Eneste Fabrik af ægte Kjøngs Plaster fra Louis Kleins Efterfølger, Ragnagade 9 – Kjøbenhavn.

Afvis alle Efterligninger.

Ægte Kjøngs Plaster tillavedes først af Ernst Voelker, derpaa af Louis Klein, senere af dennes Arvinger.  Det fremstilles den Dag i dag efter samme mere end hundrede Aar gamle Recept alene af os, Louis Kleins Eftflg., Kjøbenhavn.

Det med nedenstaaende Segn forsynede Kjøngs Plaster anvendes paa følgende Maade:
Det smøres paa tyndt Skind som ej er for tyndt, men dog blødt, eller paa Lærred, og Plasteret maa være en halv Gang større end Saaret; skulde Plasteret være bleven for haardt, kan Æsken holdes lidt ved Varmen, dog ej for næv ved, da det eller taber sin Kraft.
For at faa det fra Huden igen, hvor det har ligget, tages lidt Bomuld dyppet i Olivenolie og gnider det af, dog ikke før Huden er stærk nok og kan taale det.

Dette Plaster sælges i Æsker, forseglede med hosstaaende Segl, samt paatrykt: Kjøngs Plaster tillavet af Louis Kleins Eftflg., forhen af Voelker.

Bemeldte Plaster er i en Række af over 100 Aar blevet tillavet først af Inspekteur og Ridder Voelker i Kjøng, og derefter af dennes Familie, indtil Hemmeligheden ved dets Tilberedning gik over til Bogtrykker Louis Klein, efter hvem vi have arvet det, og kunne vi garantere Publikum, at dette Plaster vil blive tillavet med samme Samvittighedsfuldhed som tidligere.  Endelig underrettes og advares det højtærede Publikum om, at der paa mange Steder sælges Kjøngsplaster, som ikke er ægte; man har efterstukket sammes Signet, men Bogstaverne er lidt større, ligesom Louis Kleins Navn ej heller er trykt paa Askerne, samt at Plasteret har en ubehagelig stram Lugt og en anden Couleur end vort, saa at Enhver let kan kjende det Ægte fra det Uægte.