Kommercekollegiet                                                                                                                                            

Tyske sekretariat

Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89

 Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786

Rigsarkivet

[Teksten transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

 

Pro Memoria!

Da mig er bleven tilkiendegivet at Hans Kongelige Mayestæt

vil lade giøre Forskude af en vis Capital til saadanne Ind-

rætninger som sigter til Fabrique Væsnets og Arbeidsomhedens

Udbredelse paa Landet, med saadanne Vilkaar, at der saa vil i

henseende til Fondens Anskaffelse, som de aarlige Udgifters

Bestridelse, der i de første Aaringer medtager betydelige Summer,

kan haves en Lættelse, og i haab at ieg og noget af dette

gode til den allerede i gang værende Virksomhed paa Øbier-

reggards Gods her i Siæland, som ieg har havt Hensigt med

til vidre Udbrerdelse i Landet, maa nyde, har ieg herved

de Ære at indberette: at ieg saa vel på Øbierregaards Hoved-

gaards Marker, som og hos Bønderne har giort Begyndelse

med at lade saae saa meget af Hør-Frøe aarlig, at deraf

kan avles det Hør som kan forædles ved Bragning, Hegling

og Spinding af de Huusmænd med Qvinder og Børn som

findes paa dette Gods, og er henved 100 Familier, foruden

Gaardmændene, og saaledes er ey alene et Brager-Huus til

Hørrens Bragning i Kiøng Bye opbygget, men og tvende Skoler

i Ring og Kiøng for at der at lade Børnene lære Deres Christen-

dom og at spinde; ligesaa er opbygt betydelige Bygninger, saasom

til Hør-Hegling og til Lærreds og Dreyels Fabriques Fortsettelse,

hvor 24 store og smaae Væve stedse er i gang, og ellers adskillinge

andre Huse til de der holdende Arbeideres Brug. Disse Byg-

ninger med adskillige slax Inventarier har kostet mig fuld-

kommen 20000 Rdl

Saa er og til denne Tiid anlagt i Hør Frøe, Raa Hør og 2

 

Blaar, Spunden Garn, Lærred og Dreyl for mere ned den Summa 25000 Rdl

Da ieg nu fremdeles agter at holde dette Arbeyde i gang, og vil

tillige giøre mig Umage for at see Lærreds og Dreyels Vævningen

udbredt iblandt Bønderne og Huusmændende i Deres Huse, og end videre,

om det bliver mig mueligt, at anlegge et Blegerie, saa maae

ieg nødvendigen dertil bruge en stor Capital, og det saa meget

mere som af de forarbeyede Varer ey saa hastigt kan forskaffes

Valuta, som samme igien behøves til flere raae Materialier og

Arbeidsløn; og da ieg tydelig har efaret at Folkemængden paa

dette Gods formedelst dette Anlæg merkelig er tiltaget i de

sidste 10 Aar, som ieg kan bevise dermed at fra 1May 1785 til

1 May 1786 er betalt Extra Skat af de Mennesker over 12 Aar

som lever paa dette Gods der bestaaer kuns af 284 tdr Hartkorn i

alt 427 Rdl og næsten er dobbelt saa meget som ellers svares

af andre Godser af lige Hartkorn, saa haaber ieg at det høye

Colegie finder det billig at mig paa de Vilkaar som andre

der søger at bringe Fabrique Væsenet og Arbeidsomhed i gang

paa Landet, vorder anfortroet en Capital af 40000 Rdl, som

ieg forinden tree Aars Forløb formener at skal være an-

lagt i dette forehavende mere end hvad allerede der anlagt

er, med Vilkaar at Derpaa aarlig vorder afbetalt hvad

mig vorder paalagt, og maae det ankomme paa Colegiet

selv at bestemme om videre Sikkerhed med hvad allerede

er indskudt og fremdeles vorder anlagt i bemeldte Anlæg,

behøves .–

Kiøbenhavn den 7 November 1786

underdanigst

N. Ryberg

Til

Det Kongelige General Land Oeconomie og Comerce Cellegium.- 3