Kommercekollegiet

Tyske sekretariat

Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89

2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786

Rigsarkivet

[Teksten transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786]

Efterretning om Kiøngs Fabricke pro 1786

Hør Avling

Hør-Avling er ei endet endnu [i år], men de paa Øebierggaards

Brak Mark saaede 31 Tønder Hør-Frøe har foruden Hør-Tilbe-

reedernes Løn til den Dag [i dag] kostet, for at saae, rive, luge,

røgle, lægge i Vand, en Deel at brage, skiætte og rense Frøe 204-0-0

Hegleriet

Heglemesteren har med 6 Huusmænd i eet Aar fortient,

dog den Tid fraregnet naar sidste hielper Gaardmænd

i travelle Tider og bestilder for dem selv noget, og

hegelt 36400 Pund raae Hør 429-1-6

Spinderiet

Kiøngs Skoele Øibierggaard Gods tilhørende har

leveret 1686 pd Garn og fortient 277-4-3

Rings Skoele paa Samme Gods 1757 ¾ pd Garn og fortient 301-5-14

i Hammer hos Degnen har T.T. Conferentz Raad Ryberg

anlagt et Spinderie for gamle, hvor saa-

vel Koner som Mand Folk henter Hør

at spinde; ligeledes en Pige som ei

har Been, tilhørende K.H. Reetz Thott Gods

er spundet 3066 pd og fortient 559-1-12

Degnen for Hans Umag 44-4-5

De 2de Første Spindelærerske og en Gamel

Kone som lærer gamle i Byerne et

bedre Haandelav er lønnet med 140-3-12 1324-1-14

Det er spundet i de fra Agerdyrkning frie Timer i et

District af 1½ Miil i Diameter

Det Næstved Patriotiske Selskab til hvis Skoeler

Conferentz Raaden leverer Hør og betaler Spinne-

Løn, har foruden 1874 pd Garn som kostede med 4

 

Hør 639 Rdl 2 Mk, fra deres 11 Skoeler leveret,

Hvad de i eet Aar havde spundet, og var

9713 ¾ pd Hvis Spinde Løn beløber sig til 1641-1-7

Latus 3598-4-11

Væveriet

Væver-Mæsterens Løn 260-0-0

2 Svende hvoraf den eene kuns var 7 Maaneeder, har fortient 86-2-8

3 Frie Drenge har fortient 103-1-½

12 Drenge fra Øebierggaard og Fridrichsgabe Gods,

hvoriblandt den flittigste har fortient over 80 Rdl og

somme over 60 Rdl, men alle 482-5-1½

8 Drenge fra Ryegaard, Bregentved, Løwenborg,

Gierdrup, Engelholm, Gissenfeld, Tybierggaard

og Krenkerup i Lolland. Paa de første 6 Steder

har Selskabet Skoeler, og eengang at forvæve

det der fallende [spundne] Garn efter en regelmæsigt

Plan og at denne Herelige Industrie Kunde

udbrede Sig i heele Landet, har Hr Conferentz-

Raaden tillad at de maatte tillæres paa hans

Væver Skolele. Disse 8 har fortient 378-5-7½

1 Huusmand fra dette Gods ved en Svends Bort-

reyse har fortient ved 1 stk Lærred 2-3-7½

3 Smaae Drenge at trække mønsteret ved

Damast Vævene og gaaer i Læse Skoelen

naar Væverne sletter, har fortient 42-2-4

2 Vævere i Nestved, naar de om Vinter Dage

ei kan faae af Borger Folk at væve 77-3-5½

80 Væver Koner omtrent paa Dragøe, Ligeledes

naar de ei kan faae af Byen, har fortient

inclusive Mæsterens Løn 837-5-4

Kogning beløber sig for 21100 pd Garn 351-4-0

Balbining for dette Aar 123-1-7½

Spoelning for dette Aar 158-0-15

Andre ved Væveriet forefaldne Udgifter,

som, Renning, smaae Drenge som rækker

Væverne Traade til Kammen og tages

Kuns dem som ere de flittigste i Læse-

Skoelen, Tørve Skiær, Dens og Brændes til-

førsel, Lys, Stivelse, Redskabernes Ved-

ligeholdelse, Præmier, Natvægter, Folk

paa Comtoiret, foruden Inspectøren som 5

 

behøver noget artig da han sysles med

den fattigste Stand og gierne vil opholde

sit suurt født Barn[!] er medgaaet 661-2-2 3566-0-15

Summa 7164-5-10

Det som uden for Øebierregaard Gods cirkulerer, nemlig

Hammers Spinderie og Degnens Løn 604-0-1

Fra Kiøng og Rings Spinderie circulere uden for circa 200-0-0

Nestved Patriotiske Selskab Spinde Løn 1641-1-7

Vævere i Nestved 77-3-5½

Vævere paa Dragøe 837-5-4

regnes fra Summa 3360-4-1½

bliver 3804-1-8½

Saa Cirkulerte dog paa 224 Tønder Hart Korn Bønder Godsi i eet Aar

et Kapital af 3804 Rdl 1 Mk 8½ Sk, alleene ved Fabrik Vindskibelighed, og

det uden Hinder for Agerdyrkning. Gud give, at alle Godser

var deres Fælledsskab Ophævelse saa nær som det er imellem

Mand og Mand skeet her i faae Aar; Saa vilde hvor Mue-

ligheden var til ved Hollsteenske Indretningen Hør-Avl

paa Grak-Marken uden Hinder for Korn-Avl eller

Quæg-Avl, til Fordeel for Staaten og Proprietairer, mange

Tønder Guld blive i Landet.

=========================================

I dette Aar er vævet på 19 Lærreds, Dreyels og Damast-

Væve, 2 Breede hvor 2 Folk sidder paa og 1 Breede hvor Skiøtten

flyver igienhnem, som og paa Dragøe og i Nestved

620 styk Lærred

27 stk Dreyel

105 styk do i 2082 Servietter

39 styk do i 98 duge

16 styk Damast i 372 Servietter

13 styk Damast i 24 duge

[i alt ] 820 Stk som indeholder 27659½ al

25854 Streng

veyer 10032 1/16 pd

veyer 10549 7/16 pd med Slette

========================================= 6

 

Fra 1781 indtil 1786 efterdi Vævene blev færdig og behøvedes

340 Styk Lærred

27 Styk Dreyel

2 Styk Dreyel i 25 Coffee Servietter

115 Styk Dreyel i 2563 Servietter

24 Styk Dreyel i 114 Duge

15 Styk Damast i 309 Servietter

5 Styk Damast i 8 Duge

[i alt ] 528 Styk som indeholder 18488½ alen

19609 1/6 Streng

veyede 6331 11/16 pd

veyede 6549 1/6 pd med Slette

Hørrens Forædling

Forvævet er i dette Aar vid: forrige Side: som var ukogt 11465 pd

og i raae Hør 18344 pd som kostede fra Riga med Spesher [?],

Told i Riga, Fragt, Told pp. her I Landet hver 52 Rdl

som udgiør 2980-5-7

derfra gaaer Blaaer som ei spindes

ved Fabrikken og hiine beregnede

10032 pd, kogt Garn var reen Hør Garn,

5779 pd Blaar a 8 sk 481-3-8

Saa er udgaaet, fra Landet foruden Blaar

fra dette Aar forfærdigte Vahre 2499-1-1

Derimod vundet her i Landet

Hegle Løn 216-4-3

Spinde Løn for 25854 Strenge circa a 7½ sk 2019-5-1

Garns Kogning 175-5-0

Væveriets Udgifter var 3566-0-15

Bleegerie til denne Dag kunde

være Saavel ved det breede

som smalle, fiine og grove

incl Pappier og den lange Trans-

port til Hadersleben circa 4 sk

a Alen og for 27660 alen 1152-3-0

Altsaa var vundet for Landet 7131-3-0

9630-3-15 7

 

Regnes og hertil Kapitalens Renter, i Bleger Løn blev noget

Sparet, Hørrens Priiser og vor uhældige Cours vilde foran-

dre sig; saa er jeg dog forsikkert at Vahrenes Godhed

og Priis vilde dog svare til Indkiøbet i Hamburg, men

det stærke Huuseeren her i Landet med slige Vaher, og

Conexion Kræmere Har med Udenländer især den

lange Credit, Kan ei frembringe Hastig Afsætning.

Kiøng den 31. Dec:

1786 Allerunderdanigst

af

Christian Gottfried Voelker

Analyse

Voelkers oversigt gælder ikke kun Køng Fabriks men hele det rybergske linnedmanufakturs produktion i året 1786 der omfatter udgifterne til høravling og hegling på Øbjerggård, til garnfremstilling på spindeskolerne i Ring og Køng og spinderiet i Hammer der alle tre var under Øbjerggård samt af bønderkonerne i området, på Næstved patriotiske Selskabs 11 spindeskoler – fremstillingen af linnedvarerne på væveriet i Køng og på væverierne i Næstved og Dragør og hos flere private vævere i Køng-området samt udgifterne til blegeriet i Haderslev som efterbehandlede de finere varer fra Rybergs væverier. Der er ikke nævnt indtægter, formentlig fordi salget gik trægt. Pengebeløbene i analysen er afrundet til hele rdl-

Ifølge Voelker har de rybergske væverier fra 1781 og frem til 1786 produceret 6.331 pd varer. Denne periode kan betragtes som væveriernes opstart og 1786 er det første år med fuld produktion. Til gengæld oplyser Voelker ikke hvor mange pd varer der blev produceret på væveriet i Køng.

Driftsudgifter og produktion i 1786:

Hele det rybergske linnedmanufaktur kostede i 1786:

udgifter produktion

Hør-avling på Øbjerggård 204 rdl

Hegleriets [på Øbjerggård] 429 rdl 36.400 pd rå hør

Spinderiet Øbjerggård (spindeskolerne

i Køng og Ring samt spinderiet i Hammer) 1.324 rdl 6.509 pd hørgarn

Næstved Patriotiske Selskab (11 spindekoler) 1.641 rdl 9.713 pd hørgarn

Væveriet (Køng, Næstved, Dragør, mfl.) 3.566 rdl 10.032 pd varer 8

 

i Øbjerggård omfattede i 1774 59 tdr hartkorn

I alt 7.164 rdl

Herfra trækkes udgifterne udenfor Øbjerggård: 3.360 rdl

I alt var der på Øbjerggård i 1786 samlede udgifter 3.804 rdl

Årsproduktionen i 1786 var: 10.032 kogte varer af 11.465 pd garn af 18.344 pd råhør:

Udgifterne hertil var:

18.344 pd råhør indkøbt fra Riga (!) 2.980 rdl

Herfra trækkes værdien af blår 481 rdl

Den samlede pris for heglet hør 2.499 rdl

Hegleløn 216 rdl

Spindeløn 2.019 rdl

Kogning af garnet 175 rdl

Væveriet 3.566 rdl

Blegeri 1.152 rdl

I alt 7.131 rdl

Udgifterne for fremstillingen af 10.032 pd kogte varer i 1786 var 9.630 rdl