Øbjerggaard

Øbjerggaard var en af de tolv herregårde, som lå under Vordingborg Rytterdistrikt. Rytterdistriktet var blevet oprettet mellem 1715 og 1717, hvor Frederik IV (1671-1730) havde samlet sit krongods i tolv rytterdistrikter. Ryttergodset skulle forsørge hærens rytterregimenter. Ryttergodset blev dog solgt fra mellem 1760 og 1780, og der blev oprettet nye herregårde heraf over hele landet. En af disse var Øbjerggaard, hvis første egentlige ejer blev Niels Ryberg.

Niels Ryberg havde hele sit liv arbejdet sig frem i verden. Han var født som bondesøn, men kom ved en slægtnings hjælp i handelslære i Aalborg. Som 25-årig rejste han til København, hvor han startede sit eget handelsfirma. Han arbejdede sig til tops og blev en af periodens mest fremtrædende købmænd. Ved siden af sit arbejde sad han tungt på ledende poster i Asiatisk Kompagnis direktion.

Som godsejer var Niels Ryberg særlig for sin tid. Med sin baggrund i en bondefamilie kendte han til bøndernes levevilkår, og han ønskede derfor at hjælpe bønderne på Øbjerggaard. Han gik således varmt ind for landboreformerne og allerede mellem 1779 og 1780 ophævede han dyrkningsfællesskabet i landsbyen og flyttede bøndernes gårde til selvstændige parceller. Desuden satte han mange af fæstebønderne i stand til at købe deres egen gård, da han afløste hoveriet med en pengeafgift. Hoveriet var fæstebondens pligtarbejde for herremanden.

Niels Ryberg var desuden stærkt optaget af velgørenhedsarbejde. Ligesom mange andre i sin samtid ønskede han at højne de fattiges kår. Derfor oprettede han i 1778 han en spindeskole, hvor piger fra fireårs alderen kunne lære at spinde hør. I forlængelse af spindeskolen han i 1783 et linnedvæveri på Øbjerggaard, der hurtigt udviklede sig til en blomstrende forretning med kontakter til kongehuset.

Niels Rybergs initiativer skabte beskæftigelse for alle arbejdsduelige på Øbjerggaard, og for dem, der ikke var i stand til at klare sig selv, anlagde han i 1793 et hospital som en stiftelse for ti fattige på godset. Hans foretagsomhed kom også kirken til gode, da den blev ombygget i 1792.

I 1804 døde Niels Ryberg, hvorefter Øbjerggaard gik til sønnen Johan Christian Ryberg, der desværre ikke havde samme held til at drive gården. Krigen i begyndelsen af århundredet skabte en landbrugskrise. Samtidig satte statsbankerotten ind i 1813, og i 1820 måtte staten overtage Øbjerggaard efter, at Johan Christian Rybergs handelsfirma var gået fallit.

Ved en auktion i 1836 blev Øbjerggaard solgt til Ludvig Klingberg, hvis enke i 1889 solgte godset til Frederik von Buchwald. Øbjerggaard skiftede i den følgende tid hyppigt ejer. I 1896 blev der købt en del fæstegårde til Øbjerggaard, og i 1925 begyndte man at udstykke jorden.

Øbjerggaard er i 2021 ejet af Nicolai Oxholm Tillisch og er en del af Rosenfeldt Gods. Der drives moderne landbrug på gården.

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.