Generalforsamling

 i Støtteforeningen for Køng Museum 

 tirsdag den 12. marts 2013 kl. 20.15 på Gl. Øbjerggaard      

 

 

   Referat

 

 

 

Hanne Tommerup bød velkommende til de 15 stemmeberettigede medlemmer.

 

1.   Valg af dirigent

Johnny Madsen blev valgt  til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet, og dagsordenen blev godkendt. Jørgen Devald Hansen valgt til referent.

 

 

2.   Valg af stemmetællere

      Sat i bero til eventuelt brug.

 

 

3.   Formandens beretning v/Hanne Tommerup

     

      Støtteforeningen for Køng Museum har i 2012 forestået alle de museale aktiviteter på

Køng Museum.

     

      At drive et sådant museum kræver en del planlægning. Selv om vi ikke er ret mange frivillige,

er det alligevel lykkedes os at opbygge en organisation med flere afdelinger, som kører

forholdsvis selvstændigt. Vi har en meget dynamisk udstillingsgruppe, som ledes af

Anne Hedeager Krag. Så har vi Det rullende Hørværksted, som ledes af Hanne og

Aage Jørgensen, og som er vores rejsende ambassadører. Vi hat i år fået opfyldt et længe næret

ønske om at grave lidt dybere ned i den gamle fabriks historie. Det har vi slet ikke kunnet før,

men vi har i år været så heldige at få tilknyttet arkæolog Per Ole Schovsbo til Køng Museum,

hvorved vi har haft mulighed for at nedsætte en studiegruppe, som har påbegyndt nogle

undersøgelser i relation til den gamle Køng Fabrik.

 

Alle disse aktiviteter kræver kompetente folk i såvel vores PR-gruppe som i vores køkken-

gruppe. Det har vi heldigvis, og godt nok er vi “Tordenskjolds soldater”, men vi kæmper for

hinanden på alle fronter, når det er påkrævet.

 

Det er faktisk lykkedes os at øge medlemstilgangen i 2012. Vi har nu godt 100 medlemmer,

hvoraf 14 er involveret i museets aktiviteter. I 2012 har Køng Museum udelukkende været åbent

lørdage, søndage og helligdage samt efter særlig aftale. Det har sådan set fungeret fint, netop

fordi vi er meget fleksible med at åbne museet, hvis der er behov for det.

 

     Udstillinger

Vi har i 2012 haft 4 udstillinger på Køng Museum. Vi åbnede museet den 9. marts med en

udstilling af den amerikanske kunstner Pip Brant. Grundlaget for de udstillede værker var en

række genbrugte hørduge fra 1950´erne, hvorpå hun havde broderet eller trykt motiver, som

blandt andet fremprovokerede en debat om misbrug af magt, miljø mv. Vores næste udstilling

var af den internationalt kendte billedvæver Inge Bjørn. En imponerende retrospektiv udstilling,

som var noget af et tilløbsstykke. Inge Bjørn havde været højskolelærer i 40 år på Askov

Højskole, og et stort udsnit af hendes gamle elever kom for at se udstillingen, ligesom den vakte

stor interesse hos museumsfolk fra hele landet. i alt 540 så udstillingen, hvoraf halvdelen så den

på vores Familiemarkedsdag. Vores sommerudstilling havde titlen “Broderi, tråd og teknik”.

To elever fra Lis Ahrenkiels klassiske broderiskole præsenterede deres broderiteknikker i en

meget flot udstilling, som fik et godt besøg. Vi sluttede vores udstillingsrække af med en flot

udstilling af væveren Anne Madsen og maleren Jørgen Devald Hansen. De vævede genstande

var af meget høj kvalitet, og de supplerede så harmonisk de fine malerier. Besøgstallet til alle

årets udstillinger var ca. 800, hvoraf de 479 var betalende gæster. En fordobling af besøgstallet

fra 2011, men stadigt med et underskud, da annoncering er omkostningstung.

 

Det rullende Hørværksted

     Vores folk, der rejser rundt med Det rullende Hørværksted, er så absolut Køng Museums bedste

reklame. De rejser over hele landet med deres demonstration af hørberedning, til tider suppleret

af folkene fra Blegen i Vintersbølle. De er nu så populære, at folk skal booke dem i god tid for at

være sikre på deres deltagelse på stande på museer og markeder. I 2012 var de af sted 25 gange.

Hanne og Aage fra Hørværkstedet arrangerede den 4. – 8. maj en studietur til Holland og Belgien

med det formål at give deltagerne i turen masser af viden om hørdyrkning og bearbejdning før

og nu. De 20 deltagere kom hjem med masser af inspiration.

 

Markeder

Vores Familiemarked den 20. maj blev afviklet på årets første rigtige sommerdag. Omkring
et

par tusinde gæster havde fundet vejen til Køng for at se de smukke veteranbiler, det flotte

kunsthåndværk og nyde den gode stemning på markedspladsen. Der kom 130 veteranbiler

– ja, der kom så mange, at museumshaven til sidst ikke kunne rumme dem. Det var 10 år med

veteranbilstævnet, der heldigvis er blevet noget af en institution den 3. søndag i maj måned.

– Den 2. december åbnede vi vores traditionelle julemarked. Årets julebord var dækket af

Jeanne Brüel fra Langebækgaard. Der var boder spækket med kunsthåndværk velegnet til

julegaver. Støtteforeningen og Borgerforeningen var gået sammen om julemarkedet for så vidt

angik traktementet, og kl. 16 tændte provsten byens juletræ, hvorefter der var servering af glögg

og æbleskiver inde i museet.

 

Studiegruppe om Køng Fabrik

     Ved sidste års generalforsamling kunne arkæolog Per Ole Schovsbo præsentere rammerne

omkring vores nye studiekreds om Køng Fabrik. Ved samme lejlighed holdt arkitekt

     Jesper Herbert-Nielsen et foredrag om Spindeskolen i Køng, hvis istandsættelse netop skulle

påbegyndes. Selve studiekredsen påbegyndtes den 26. september med et foredrag af museums-

inspektør Berit Christensen om kirker og kirkeejere på Sydsjælland, hvorefter en lille kreds på

10-12 dedikerede personer har mødtes hver anden tirsdag. Det er der kommet en hel del ud af.

Vi har fået ryddet op i vores arkivskabe. Vi har fået oprettet et faneblad på vores hjemmeside

med titlen “Forskning og dokumentation”, hvor alt relevant materiale indlægges, så andre også

kan have glæde af vores arbejde. Vi har fået undervisning i at læse de gamle dokumenter med

gotisk skrift, og vi har studeret de gamle matrikelkort mv. Karen Schou-Pedersen har samlet alle

de gamle spindeviser digtet af H.C. Bunkeflod, og det er tanken at udgive dem som node/sang-

hæfte. Vi er kommet dertil, hvor vi har fået en fornemmelse af, hvad det vil sige at arbejde med

det historiske materiale.

 

Hjemmeside og PR

      Vores hjemmeside er Køng Museums ansigt udadtil. Den er blevet moderniseret takket være

et samarbejde mellem Museerne i Vordingborg og os selv. Karen Schou-Pedersen er vores

webmaster og er meget påpasselig med at holde siden opdateret og udbygge den. Karen er

samtidig redaktør på vores nyhedsbreve og øvrigt PR-materiale.

 

Økonomi

      Vi kom ud af 2012 med et positivt resultat og bedre end budgetteret. Men mere om det under

punktet “Regnskab”.

 

Jeg vil slutte med at sige tak til de frivillige for deres entusiasme og udholdenhed, og jeg vil sige

tak til medlemmer for jeres støtte til et godt formål, nemlig at bevare Køng Museum som et

åbent og levende museum og aktivitetscenter. Vi har et spændende program foran os i 2013,

som jeg håber, I vil bakke op om.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

Arbejdsgruppernes beretning

 

Hanne og Aage Jørgensen fortalte om årets mange aktiviteter rundt i landet med Det rullende

Hørværksted, og som også vil fortsætte i 2013. – Hanne Tommerup gjorde opmærksom på, at

Hanne og Aage medio februar modtog Museumsprisen 2013 på vegne af Det rullende

Hørværksted. Prisen er indstiftet af Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn.

 

Per Ole Schovsbo orienterede om studiekredsens arbejde, som løbende lægges på støtte-

foreningens hjemmeside (www.køngmuseum.dk). Desuden fremhævede Per Ole samarbejdet

med lokalarkiverne i Køng, Vordingborg og Lundby som værende af meget stor betydning.

 

Karen Schou-Pedersen orienterede om PR-arbejde samt hjemmeside. Et forslag om bogmærker

med bomærke blev modtaget med tak.

 

Thyra Hansen berettede om fortæring i årets løb og høstede stor tak for sit bidrag.

 

 

4.   Årsregnskab/ Fastsættelse af overførselsbeløb til museet

Kasserer Aage Jørgensen gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 17.045,99.

Beholdning pr. 31.12.2012: Bank kr. 68.315,29 og kasse kr. 1.859,50. Overførselsbeløb til

Museerne Vordingborg bortfalder, men det tilbydes at anvende nogle midler på nødvendigt

reparationsarbejde. – Regnskabet blev godkendt.
 

 

5.   Budgetforslag, aktivitetsplan

     

Aage Jørgensen oplyste, at der i det samlede budget for 2013 kalkuleres med et overskud på

kr. 12.000. Halvdelen af entré-indtægter går til Museerne Vordingborg, mens det årlige tilskud

fra Museerne Vordingborg fortsat er kr. 30.000. – Budgetforslag godkendt.

 

 

 

Aktivitetsplan:

 

     I stedet for Anne Hedeager Krag, der ikke havde mulighed for at være til stede, orienterede

Hanne Tommerup om de kommende udstillinger på Køng Museum:

Den 24. marts åbner sæsonen med en udstilling af væveren Hanne Vedels unikke værker af hør

og dansk uld. Hanne Vedel har siden 1955 haft sit eget værksted, Spindegården, i Aabenraa.

Udstillingen kan ses til og med den 2. juni.

 

Lørdag den 9. juni kl. 12.00 er der fernisering på Else-Marie Storgaard Fogs “Værker fra Østen”.

Else-Marie har specialiseret sig i østens ældgamle traditioner for lakarbejder. Udstillingen slutter

den 1. september.

 

Årets tredje og sidste udstilling forventes at åbne lørdag den 7. september. Udstillingen vil

rumme beklædning og tæpper af hør og silke, vævet af Ingerlise Poulsen. Udstillingen

slutter ultimo oktober.

 

Hanne og Aage Jørgensen berettede om det kommende Familiemarked, som i år afholdes

pinsedag den 19. maj. Traditionen tro vil markedet også i år inkludere veteranbiltræf, stumpe-

marked, kunsthåndværkerboder og meget mere. Aage oplyste, at der var udsendt 38 indbydelser

til håndværkermarkedet, men at der indtil nu kun var tilkendegivet 9 svar.

 

Endvidere fortalte Hanne Jørgensen om Det rullende Hørværksteds kommende aktiviteter

i 2013, som omfatter ca. 20 besøg rundt i landet.

 

Hanne Tommerup kunne oplyse, at Vinnie Larsen væver på museet følgende søndage:

7. april, 28. april og 26. maj.

 

Forslag om fremstilling af flyers til omdeling – tages op af bestyrelsen.

 

Der henvises i øvrigt til museets hjemmeside: www.køngmuseum.dk, som løbende vil blive

holdt à jour.

 

 

6.  Fastsættelse af kontingent

     Et forslag om uændret kontingent, 100,00 kr. pr. personligt medlem samt 200,00 kr. pr. husstand

– blev vedtaget.

 

 

7.  Indkomne forslag – ingen modtaget.

 

 

8.  Valg af formand

     Hanne Tommerup havde erklæret sig villig til genvalgog blev genvalgt.

 

 

9.  Valg til bestyrelse med suppleanter

     Aage Jørgensen havde erklæret sig villig til genvalg – og blev genvalgt. I stedet for

Johnny Madsen, der ikke ønskede genvalg, indvalgtes suppleant Anne Hedeager Krag som nyt 

     bestyrelsesmedlem. Som ny suppleant valgtes tidligere bestyrelsesmedlem Johnny Madsen.

 

 

10.   Valg af revisorer og suppleanter

        Peter Sten Hansen og Johannes Jensen havde erklæret sig villige til genvalg som revisorer

– og blev genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Per Ole Schovsbo.

 

 

11.   Eventuelt

 

        Forslag fra Winie Jaaouane om køb af stander til Køng Museum. – Kan købes i Bog og Idé.

Bestyrelsen tager forslaget op.

 

Brochurer om Køng Museum mangler.

 

Det blev oplyst, at der mangler folk til det kommende sommermarked, – så alle opfordres til at

melde sig.

 

Til slut rettede Hanne Tommerup en tak til alle aktive og ikke mindst til Det rullende Hør-

værksted. Også tak fra Hanne Tommerup til Jørgen D. Hansen for et doneret maleri af

værkstedsbygningen ved museet. Jørgen D. oplyste, at billedet er malet på et weekend-kursus

på Køng Museum i efteråret 2009 under ledelse af arkitekt og billedkunstner John Holmer.

 

Tak fra Hanne Tommerup til Johnny Madsen for veludført arbejde som dirigent. Dermed var

generalforsamlingen slut, og dirigenten sluttede af med tak for god ro og orden.