Litteratur

Nedenstående trykte kilder findes i original eller kopi i museets arkiv.                

 

Andersen, Orloff 1818: Kort Vejledning til Hørdyrkning. København.

Annonce i Adresseavisen 24/12-1787

Balle, H 1942: Om Høravlens Udvikling og Betydning. Sydsjællands Landbrugsskole, Aarsskrift 1942

Begtrup, Gr. 1803: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Sjelland og Møn, bd. 2, s. 114-116,                161-165, 463-464. København.

Blicher, St. St. 1834: Det Kjøngske Linnedmanufakturs Indflydelse paa Huusfliden. Tidsskrift for Landøkonomi, 1. række, bd. 3.  Side 83ff. København.

Borries, Philipp 1941: Sognet omkring Kongsø (Køng). Præstø Amts Aarbøger.

Borries, Philipp 1942: Niels Ryberg. En Handelsfyrste fra Empiretiden. Præstø Amts Aarbøger.

Bruun, C.F. 1821: Rejsedagbog fra Sydsjælland. Meddelt af Victor Hermansen (1946). Historisk Samfund for Præstø Amt 1943-1946, Ny Række, bd. 2, side 310-313.

Bunkeflod, H.C., 1801/2013: Forsøg til Viser for Spindeskolerne. Udgivet af Køng Museums Støtteforening,

Bunkeflod, H.C.: Forsøg til Viser for Spindeskolerne. 3. oplag 1786, 1. oplag 1783. Kiøbenhavn.

Bunkeflod, H.C. 1786: Forsøg til Viser for Spindeskolerne. 3.oplag, Kiøbenhavn.  Adgang til udgaven fra 1801 kan fås elektronisk her:

Carlsen-Skiødt, J.C.A. 1930: Nogle historiske Oplysninger om Dreslette Sogn. Aarbog for Historisk Samfund Odense & Assens Amter, bd. IV, 5.Hft. Odense

Clausen, O.G.. 1897: Niels Ryberg. Vore Store Mænd udgaaede fra smaa Hjem. Side 73-89.  København.

Christiansen, Troels 1996: Vinterbøllebækkens Kulturhistorie. Utrykt 9.klasses projektopgave fra Vintersbølle Skole.

Dalgaard, Hanne Frøsig 1980: Hør som husflid, s. 27-34, København.

Dansk Biografisk Leksikon 1979-84, bd. 1-16. København

Danske Magasin 1745-1752, bd. 1,2,3,5,6. Det kongelige danske Selskab, København.

Danmarks Kirker/ Præstø Amt: Køng kirke: 1933-35. 2. halvbd. s. 810-818, København.

Danske Slotte og Herregårde 2. udg. 1963-68 – Øbjerggård: bd. 5 s. 325-330 – Flenstofte: bd. 9 s.  81-88: Hagenskov (Frederiksgave): bd. 9 s. 89-104. København.

Danmarks større Gårde 1961, bd. 5, Præstø, Maribo og Bornholms amter, Øbjerggård s.139-140.  København.

Degn, Ole 1970: Det personalhistoriske materiale i de ældre dele af Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs arkiv. Personalhistorisk Tidsskrift. København.

Didrichsen, D 1803: Om de Thyringske Hørhegler. Nyt Magasin for Næringsstanden, 2. Bind. København.

Dræby, F 1778: Forsøg til høravlingen og dens tilberedelse. København

Engelhardt, Julie 2010: Borgerskab og fællesskab. De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet.

Esmarch, 1822: En Nordamerikansk Hamp- og Hør-Maskine. Oversat fra engelsk. Nyt Økonomisk Tidende side 68-73.

Faber, Pastor 1797: Jordhuset i Kiøng. Physicalsk, oeconomisk og mediochirurgisk Bibliotek… Bd. 12, p. 210 ff

Forordning, kongelig af 14/12-1782: Angaaende visse Foranstaltninger til at udbrede og almindeliggøre en fuldkomnere Vævningsmaade af Lærreder, osv.

Forordning, kongelig af 10/7-1793: Raadstueplakat: At de, som lade udsælge heglet Hør og Hamp, etc.

Frøsig, Hanne 1973: Damask og drejl i privat eje. Folk og Kultur. København.

Grove, Carl F 1851: Hørrens Production, Fabrikation og Omsætning. København

Grove, E.R., 1846: Kortfattet anviisning til Høravl

Hansen, K., 1933: Dansk litteratur om hør, osv.

Holmgaard, Jens 2001: Niels Rybergs flugt. Fortid og Nutid 2001 s. 52-56. København. Kan læses HER

Hoeffer, Jytte og Tove Sørensen 1982:  Gerda Hennings virke. Opgave i vævning ved håndarbejdsseminariet i Kerteminde.

Højrup, Ole u.å.: Hør, hamp og bomuld. Landbokvinden, side 200-222. Nationalmuseet, København.

Jacobsen, Anne-Marie og Inga Halldorsdottir (red.) 2010: Fortællinger fra Vintersbølle.  Vordingborg.

Jensen, Axel P. 1972: En gammel “husflidsmedaille”. Husflid nr. 92, årg. 6  1972. Artiklen kan ses HER.

Jensen, J.Th 1938: Hørindustriens Foregangsmænd i Sydsjælland. Sydsjællands Venstreblad,  33. Aarg. nr. 300B, Julen 1938.  Artiklen kan ses HER.

Jensen, Margit Baad 1975 se Petersen, Margit Baad.

Jensen, Palle, 1985: Svinøbogen 1231-1984. Fladså.

Jensen, Verner 1997: Nyråd, landsby og købstad. Kulturhistoriske Studier. Vordingborg 1997.

Johansson,  Axel Degn 2005-2006: Stednavne i Køng Sogn. 4750Avisen nov. 05-jan06. Kan ses i uddrag HER.

Johansson,  Axel Degn 2006: Lige veje til bane,  bro og gård.  4750Avisen okt. 2006. Kan ses HER.

Johansson,  Axel Degn:  Vordingborg vildtbane. Kan ses HER.

Johansson,  Axel Degn 2006: Vordingborg rytterdistrikt.  4750Avisen dec.  2006. Kan ses HER.

Johansson,  Axel Degn 2007: Bonde og rytter.  4750Avisen jan. 2007. Kan ses HER.

Johansson,  Axel Degn 2007: Rytterskoler.  4750Avisen feb. 2007. Kan ses HERFortsættes HER

Johansson,  Axel Degn:  Salget af Vordingborg Ryttergods. Kan ses HER.

Johansson, Axel Degn 2008:  Lille Gurre og Tovesagnet. 4750Avisen maj 2008. Kan ses HER.

Johansson,  Inge Degn 2014: Textilt håndværk som et dannelsesprojekt.  Powerpoint til foredrag. Kan ses HER.

Jørgensen, Eva, Birgit Rasmussen og Per Ole Schovsbo 2009: Køng Museer 1999-2009. Vordingborg.

Katalog over den kongelige veterinær- og landbohøjskoles bibliotek indtil udgangen af 1894. København, 1998

Klem, Knud: Niels Ryberg, 1943: En dansk Storhandelsmand fra Oplysningstiden. Ad Fortids Veje, årg. 1, side 139-50

Klint, Kåre 1951: Gerda Henning. Håndarbejdets Fremme 1951 nr. 3 s. 89. København.

Lahde, Gerh. Ludv.  og Rasmus Nyerup, 1798-1806: Bernstorf, Birckner, Ryberg, Saxtorph. Bibliotheca Danica, bd. 1

Lindeloff, F.V. u.å.: Dreslette kirke. Dreslette sogn.

Lunden, J.C. 1940: Om Hørdyrkning før og nu. Tidsskrift for Landøkonomi. København.

Lütken, O.D. 1839: Præstøe Amt. Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende.  Bind 13. København.

Malling, Gerd, 2003: Køng Museer – en historisk redegørelse. Kulturhistoriske Studier. Vordingborg. Link til artiklenher.

Mangor, C. 1782: Efterretninger om Næstved Patriotiske Selskab. Næstved.

Munk, Holger, 1947-52: Overdrevene. Historisk Samfund for Præstø Amt. Ny Række, bind 3.

Munk, Holger, 1947-52: Kvindestuen.  Historisk Samfund for Præstø Amt. Ny Række, bind 3.

Mynster, Ole Hieron (red.) 1797: Physicalsk, oeconomisk og medicochirurgisk Bibliotek bd. 12, s. 210-212. København.

Neerup, J.P. 1925: Køng Fabrik paa Vintersbølle Bleg. Kulturbilleder fra Sydsjælland, side 3-31. Næstved. (se endvidere P.F. Sandberg 1925)

Nellemann, Aksel H. 1966: Den danske skoles historie. København.

Nielsen, Axel (ed.) 1943: Industriens historie i Danmark bd. II. København.

Nielsen, Jesper Herbert 1995: Gammel Øbjerggård. Kulturhistoriske Studier. Vordingborg.

Nielsen, R. 1926: Næstved Patriotiske Selskab (1780-1809). Præstø Amts Aarbøger.

Nissen, Poul, 1943: Udskiftningen i Præstø Amt.  Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny række, bind 2.

Nyerup, Rasmus, 1798: Samling af fortjente danske Mænds Portraiter med biographiske Efterretninger, første Deel. Kiøbenhavn.

Nygård, S. (red): Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark [1535-1765]  bd. 1-5, Rigsarkivet 1892-1955.

Næstved Patriotiske Selskab 1781: [Indbydelse til at tegne medlemskab]. Øbjerggård.

Oxenvad, Niels 1966: Damask og drejl i fynsk eje. Møntergården. Odense.

Paludan, Charlotte 1979: Matthias Lundings rejsedagbog, 1787. Kulturminder, 3. rk. Bd. 2.  København.

Paludan, Charlotte 1982: Væveren Hemming Larsen’s Mønsterbog. Carlsbergfondets Årsskrift 1982. Side 122-126.  København.

Paludan, Charlotte 2003: Køng Fabrik 1774-1804. Kulturhistoriske Studier. Vordingborg. Link til artiklen her.

Paludan, Charlotte og Bodil Wieth-Knudsen (red.) 1989: Damask og Drejl. København.

Pedersen, L.P. 1938: Den gamle Spindeskole i Saltofte. Fyens Tidende 9/10 1938.

Petersen, Erling, 1993: Hverdagsfolk fra Lundby Torp og Bårse Vesterskov. Historisk Samfund for Præstø Amt, årbog.

Petersen, Margit Baad 2001: Næstved Patriotiske Selskab. Liv og Levn. Næstved Museum.

Petersen, Margit Baad 1975: Køng Fabrik.  En industrivirksomhed i 1830erne. Præstø amts Aarbøger.

Placat angaaende nogle Forstaltninger og tilstaaede Præmier, osv. General- Land Oeconomie- og Commerce-Collegium, 1780

Pumpelaget for Køng m.fl. moser 1982: Jubilæumsskrift i Anledning af 50-Årsdagen 26. januar 1982. Næstved.

Rafn, Carl Gottlob 1803: Om høravlens vigtighed for Danmark. København.

Rafn, Carl Gottlob 1806: Vejledning for Bonden til at dyrke Hør. København.

Rasch, Aa 1964: Niels Ryberg 1725-1804. Århus.

Rasmussen 1837: Maskine til Hørrens Brydning og Skjætning. Tidsskift for Landøkonomi. København.

Rasmussen, Holger u.å.: Tekstilteknik, hele landet. Dansk Bondekultur før 1900. Side 28-39. Nationalmuseets vejledning, København.

Rasmussen, R.P. 1940: Almindelig Hospitals Historie 1769-1892.  København.

Rawert, O.J. 1820: Beretning om Industriens Tilstand i de danske Provinser. Side 46-51. København

Rawert, O.J. 1841: Om Høravl, fornemmeligen med Hensyn til dens nuværende Tilstand i de Danske Provindser, m.fl.  Side 318-440.  Handels- og Industritidende Nr. 111.  København.

Rawert, O.J. 1850: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra de ældste Tider indtil  Begyndelsen af 1848. København. Genoptryk Industrimuseet i Horsens 1992.

Risum, Sv. 1959: Nordiske Lerjordshuse, side 35-37. København

Rom, N.C. 1871: Den danske Husflid. København.

Ryberg, Niels: Brev til Kongen af 3. januar 1776, original tysk tekst (original på Rigsarkivet) læs HER
Ryberg, Niels: Brev til Kongen af 3. januar 1776, dansk parafrase – læs HER

Rybergshandelen på Færøerne. Oversat og bearbejdet (2011) af Jørgen Devald Hansen for Støtteforeningen til Køng Museum.

Sandberg, P.F. 1925: Erindringer fra Køng Fabrik paa Vintersbølle Bleg. Kulturbilleder fra Sydsjælland, side 32-59. Næstved. (Se endvidere: Neerup 1925)

Sandberg, P.F. 1951: Fra barndommens Land, (stencillat), Duplika, Viby J./ Århus.

Sandberg, P.F. 1951: Fra barndommens Land, (stencillat), Duplika, Viby J./ Århus. (kort udgave)

Sandberg, P.F. 1932: Niels Ryberg 1725-1804. Julen i Skive, Salling og Fjends, side 27-29

Schovsbo, Per Ole 1998: Øbjerggård og Køng Fabrik. Kulturhistoriske Studier. Vordingborg.

Schovsbo, Per Ole  2001: Historien om en fabrik. Skalk nr. 4. Højbjerg.

Schovsbo, Per Ole 2012: Genvævningen af Kongedugene til Christiansborg Slot. Særtryk af fortælling i tidsskriftet TENEN, 23. årgang, nr. 1 og 2, 2012.  Tryk HER for at se artiklen.

Smith, Otto 1935: Næstved 1135-1935, side 228-233. Næstved Patriotiske Selskab. Næstved.

Solvang, Gunnar 1994: Grevindevæveren på Køge Museum. Køge Museum 1994.

Spind din egen tråd – en oplevelse i Køng Museer [1993]

Stochholm, J 1810: Vejledning til fordelagtig Høravl, især for de Egne, hvor dens Dyrkning endnu er lidet bekjendt,  Viborg.

Søndag-Aftens-Læsning nr. 11, 1811 s. 41-43, nr 16, 1812 s. 61-62, København. [Et kobberstik  udført af Ole Olufsen Bagge efter tegning af Hr. Hansen over Hørmøllen på Køng kan   1812 købes hos bl.a. den Gyldendalske Boghandel for 2 Mark. Kobberstikket er ikke fundet i Kgl. Biblioteks billedsamling eller i samlingen af kobberstik på Statens  Museum for Kunst].,

Sørensen, Erling 1968: Christian Martfelt, patriot og første sekretær. Erhvervshistorisk Årbog. Århus.

Trap 4. udg. 1921: Danmark. Præstø amt. København.

Trap 5. udg.1955: Danmark. Præstø Amt. Køng sogn. København.

U. forf. 1768/1975: En dansk Farve-Bog. Kiøbenhavn/Århus

U. forf. 1781: Efterretninger fra en Reisende om Indretningerne saavel med et Linnetspinderie, som fornemmelig med Agerdyrkningen paa Öeberregaard i Sielland i Wordingborg Amt.  Aalborg.

U. forf. 1798: Grundig Anvisning til at blege spundet og vævet Linned og Bomuld, bygget på Teori og Erfaring. Bibliotek for Fysik, Industrie og Økonomier, Bd. 14. Side 20-83. København.  Tryk HER for at læse den transkriberede artikel i uddrag.

U. forf. 1819: Beretning om den nye franske Hørberednings-Maskine. Nye Landøkonomiske Tidender. Side 273-299. København.

U. forf. 1871: Kort Skildring af Damaskvæver Peder Pedersens Liv og Levned i Rønnebæk-Borup pr. Nestved. Særtryk af “Den Danske Husflid” (København 1871). Tryk HER for at læse den transkriberede artikel.

U. forf. 1888: Konferensraad Ryberg, Frederiksgave.  Landbrug og Landmænd i Danmark efter Stavnsbaandets Løsning, udg. M. Galschiøt, side 229-30

U. forf. 1820: Om nye i England opfundne Tilberedningsmaader for Hør og Hamp.  Nye Landøkonomiske Tidender. Side 306-321. København.

U. forf. 1823: Om nordamerikansk Hamp- og Hørmaskine. Nye landøkonomiske Tidender. Side 68-73

U. forf. 1852: Niels Ryberg. Magasin for Natur- og Menneskekundskab, Nr. 10, 1. December 1852.  Side 147-148.

Vestergaard, F. 1975: Salget af Vordingborg Rytterdistrikt med et kort rids af dets tilblivelse.  Præstø Amts Aarbøger.

Wedels L.M. 1806: Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser….i Aarene 1799-1804. Odense.  Uddrag, som beskriver Nyråd, Blegen og Køng kan ses HER

Wesselhoff, Sofus 1954: Mine kære Barndomserindringer. Perspektiv, 1.årg. nr. 8, side 15-17. København.

Wieth-Knudsen, Bodil 2000: Carl Flensburg & Sebbelov. Produktion og design 1900-1914. Fabrik og Bolig 2/2000, 26. årgang p. 3-30

Wobeser, H Fontenah von 1920: Eckernförde’s Blütezeit und die Familie Otte. Eckernförde

Køng Museum

Bygaden 27, 4750 Lundby

CVR nr. 33 63 03 95

Åbent i 2024 fra 24. marts til 27. oktober.