REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. marts 2014

Formanden bød velkommen i Folkestuen og foreslog Johnny Madsen som dirigent og referent.

1. Valg af dirigent.

Johnny Madsen valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 17 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

2. Valg af stemmetællere

Afventede behov.

3. Bestyrelsens og arbejdsgruppernes beretning.

Hanne Tommerup aflagde beretning for bestyrelsen og arbejdsgrupperne berettede under pkt. 5 aktivitetsplan.

Formandens beretning
Støtteforeningen for Køng Museum har i hele året 2013 forestået alle de museale aktiviteter på Køng Museum. Jeg ved, at vores indsat er blevet værdsat af vores øverste chef, museumsdirektør Keld Møller Hansen Museum Sydøstdanmark, som skriftligt har udtalt, at han er glad for og fuld af respekt for vores store arbejde for Køng Museum, og at han gerne vil have, at jeg bringer dette videre til medlemmerne.

Der har været nogle markante begivenheder på Køng Museum i året 2013, som jeg gerne vil fremhæve.

 Året begyndte godt med, at Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn tildelte vores Rullende Hørværksted en museumspris på 10.000 kr. Det var en meget flot anerkendelse for et enestående arbejde af hele holdet bag Det rullende Hørværksted. Hanne og Aage Jørgensen modtog prisen på foreningens årsfest den 9. februar.

 I foråret udgav vi vores første bog. I 1783 udgav den unge teologistuderende H.C. Bunkeflod en sangbog med Spindeviser for spindeskolerne på Sjælland. Støtteforeningen har takket være Karen Schou-Pedersen genudgivet Bunkeflods spindeviser i en udgave udstyret med forord og noter og med noder og becifringer til de 16 viser, hvor det har været muligt at opspore melodierne. Bogen kan nu købes i boghandlen og i vores egen butik.

 Året sluttede året med en stor begivenhed, idet der den 6. november blev afholdt et symposium om Køng Fabrik på Køng Museum. Initiativtagerne var Museum Sydøstdanmark, Museumsforening Sydsjælland og Møn samt Støtteforeningen for Køng Museum. Vi var 25 deltagere i symposiet. 8 af disse holdt spændende indlæg om Køng Fabrik eller parallelle emner hertil. Tilhørerne var lægfolk bestående af medlemmer af vores studiekreds samt de aktive medlemmer af vores støtteforening. Formålet med symposiet var at supplere og tilføre ny viden til vores studiegruppe, således at vi i studiegruppen kan bedre kan lave en status på området. Det blev en meget fin og udbytterig dag. Nogle af indlæggene er lagt ind på vores hjemmeside.

Udstillinger

Vi har i 2013 haft 3 udstillinger på Køng Museum. Den 24. marts – Palmesøndag – åbnede vi museet med en af de helt store danske tekstilkunstnere Hanne Vedel. Udstillingen fik stor bevågenhed, da Hanne Vedel netop havde færdiggjort 500 meter gardinstof og betræk til 260 nye Finn Juhl stole i FN-bygningen i New York, som skulle indvies en måned efter vores fernisering. Den 9. juni havde vi fernisering på vores sommerudstilling En verden af Lak af Else-Marie Storgaard Fog. Det blev en vel besøgt udstilling, og de udstillede genstande klædte Køng Museum utroligt godt. Der ligger en film på vores hjemmeside fra udstillingen. Den vil jeg anbefale man går ind og ser. Det er den rene terapi. Vores efterårsudstilling havde fernisering den 7. september. Den hed tekstilfantasier i hør, bomuld og silke, og udstillingen var et sandt bombardement af farver og former. Ved alle tre udstillinger kom kunsterne og fortalte om deres værker sådan nogenlunde midt i udstillingsperioden. Det var vel besøgte søndage med megen spørgelyst. Besøgstallet var i år 2.876, hvoraf 400 var betalende gæster.

Det rullende Hørværksted

Vores folk, der rejser rundt med Det rullende Hørværksted, er så absolut Køng Museums bedste reklame. De rejser over hele landet med deres demonstration af hørberedning til tider suppleret af folkene fra Blegen i Vintersbølle. Årets store sommerbegivenhed for Hørværkstedet er middelalderdagene på Voergaard Slot i Vendsyssel, hvor Hørværkstedets folk er klædt i selvsyede middelalderdragter. Hørværkstedet er nu så populært, at de må sige nej til flere invitationer. I 2013 var de af sted 25 gange.

Markeder

Vores Familiemarked den 19. maj blev en rigtig god og vel besøgt dag. Uheldigvis begyndte det at regne ved 14-tiden, men så var det jo godt, at vi havde det store telt. Omkring et par tusinde gæster havde fundet vejen til Køng for at se de smukke veteranbiler, det flotte kunsthåndværk og nyde den gode stemning på markedspladsen. Vi havde lavet en ny teltopstilling, som dannede en gårdhave til de spisende gæster. Det fungerede godt og vil blive gentaget til næste år. Vores gæster er glade for, at vi har så righoldigt et program, og at vi har noget at tilbyde alle aldersgrupper. Den 1. søndag i Advent den 1. december åbnede vi vores traditionelle Julemarked. Årets julebord var dækket af Birthe Iuel. Der var boder spækket med kunsthåndværk velegnet til julegaver. Støtteforeningen og Borgerforeningen var gået sammen om julemarkedet for så vidt angik traktementet, og kl. 16 blev byens juletræ tændt, hvorefter der var servering af gløgg og æbleskiver inde i museet. I år havde vi fået produceret vores eget julekort, designet af Louise Kristensen.

Studiegruppe om Køng Fabrik

Studiekredsen har nu fundet en god form. Vi er en kreds af 12-14 dedikerede personer, som mødes omkring hver anden tirsdag i vintermånederne. Per Ole Schovsbo er stadig den store drivkraft bag studiekredsen, men mange af deltagerne er nu blevet så dygtige, at de kan holde selvstændige indlæg om de emner, de specialiserer sig i. Efter denne generalforsamling vil en af studiekredsens deltagere Inge Degn Johansson holde et foredrag om Tekstilt håndværk som et dannelsesprojekt i den ny restaurerede Spindeskole. Det er i årets lykkedes Per Ole Schovsbo at transskribere en hel del nye utrykte dokumenter, som nu er lagt ind på vores hjemmeside i Støtteforeningens Studiesamling. Det er et fantastisk tidskrævende arbejde og forskningsmæssigt af uvurderlig betydning, så jeg vil gerne takke Per Ole for hans store indsats.

Hjemmeside og PR

Vores hjemmeside er i 2013 løbende blevet forbedret. I løbet af året fulgte vi tidens trend og kom på face book. Det er en god måde at markedsføre vores aktiviteter på. Visse genstande i vores permanente udstilling er ligeledes blevet forsynet med QR koder – et vi arbejde vi vil udbygge.

Vedligeholdelse

Museum Sydøstdanmark har ansat en medarbejder, Lars Westermann, til at passe hus og have ikke kun på Køng Museum men også på alle de andre museer i sammenslutningen. Det har betydet, at haven nu altid ser velholdt ud, og at der er kommet mere fokus på den indvendige vedligeholdelsestilstand. Det er meget tilfredsstillende.

Økonomi

Vi kom ud af 2013 med et positivt resultat på godt 8.000 kr. Men mere om det under punktet Regnskab.

Det koster kun 100 kr. at være medlem af Støtteforeningen for Køng Museum. For de 100 kr. får man adgang til Næstved Museum, Køge Museum, Møns Museum i Stege, Museumsgården og så naturligvis Køng Museum, som I er med til at bevare som et åbent og levende museum. Tak for det og især tak til jer frivillige, som lægger så mange timer i at bevare dette museum og gøre det bedre og mere spændende år efter år, og tak for godt samarbejde.

Beretningen enstemmigt godkendt efter snak om tilstedeværelsen på Facebook.

4. Årsregnskab/Fastsættelse af overførselsbeløb til Museet.

Aage Jørgensen fremlagde revideret regnskab, som blev enstemmigt vedtaget.

Der var 98 betalende medlemmer ved årsskiftet.

0 kr. overføres, da vi modtager driftstilskud fra Museet. I stedet bruges pengene til nyanskaffelser og forbedringer af Køng Museum.

5. Budgetforslag, aktivitetsplan

Aage Jørgensen fremlagde budgetforslag, som blev enstemmigt vedtaget.

Planer for udstillinger

Anne Hedeager Krag oplyste, at Køng Museums forårsudstilling åbner Palmesøndag den 13. april med billedvæveren Agnete Holmefjord, der sammen med sin mand, kunstneren Ingvald Holmefjord dels bor i Sydfrankrig, dels i Karise. “Hendes billedvæv bærer præg af en intens naturoplevelse parret med et indgående materialekundskab. Hun farver sine garner med planter, der bortset for indigo og cochenille er indsamlet i bjergene omkring huset ved foden af Pyrenærerne i det sydfranske. Hendes kundskab til planter og garnmaterialer er en videnskab hun har dyrket gennem et langt liv, siden hun som ganske ung kom i lære hos billedvæver Inge Bjørn på Askov Højskole”.

Louise Kristensen oplyste, at sommerudstillingen har fernisering den 14. juni og handler om “Tekstilkunst med flere dimensioner” (titlen er dog ikke helt fastlagt). Der bliver 6-7 kunstnere, der alle arbejder med tekstil med nye materialer, teknikker og former:

 Anne Bjørn med værker vævet lag på lag i forsk. materialer.

 Karina Nielsen Rios, der med DTU har eksperimenteret med møbler formet i håndvævet hør og biopolymer.

 Lise Frølund der væver med digitale hjælpemidler og nye teknologiske materialer (bl.a. lyskabler) på håndvæv.

 Signe Lybeck, der arbejder med digitale tekstiltryk i puder mv. og

 Martine Myrup og Tina Ratzer med håndsyede krukker formet af patchwork “stofbrikker”.

Efterårsudstillingen, der har fernisering den 6. september, er endnu ikke endeligt fastlagt.

 

Planer for Hørværkstedet og markeder

v/ Hanne og Aage Jørgensen

Der er allerede reserveret besøg af Hørværkstedet fra flere steder og flere er på vej.

Især Voergaard Slot og Vikingeskibsmuseet, Roskilde. Datoer bliver meldt ud i nyhedsbrev. Interesserede i og uden for kredsen af støttemedlemmer opfordres til at kontakte Hanne Jørgensen for at deltage en eller flere gange.

Familiemarkedet 18. maj 2014 modtager stadig tilmeldinger til aktiviteter med tilsvarende opstilling som sidste år. Julemarked 1. søndag i advent .

Planer for studiekreds

v/ Per Ole Schovsbo

18. februar Foredrag Erik Gøbel, Rigsarkivet

04. marts Foredrag Inge Degn Johansson til generalforsamling

18. marts Besøg Lokalhistorisk Arkiv, Køng

01. april Undervisning i søgning v/Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

29. april Studietur Mosevandring med Axel og Johnny

Desuden arbejder grupperne med Hospitalet, Kyllebækhuset, Møllehuset – Køng Firgårde, Købmandsgården, Voelkers mindesten, Model af fabrikken – evt. Husflidsskolen, Mosen – QR-koder Axel og Johnny, Teknik omkring blegning, reliefkort arbejdes der bl.a. med.

Ekskursioner søges planlagt til Hørvævsmuseet Krengerup, Fattiggårdsmuseet Svendborg og Museet i Taarnby.

Planer for PR og markedsføring

v/ Karen Schou-Pedersen

Nyt layout på hjemmesiden og muligheden for via Facebook at spørge ind til aktiviteterne i og omkring Køng Museum gør det nu nemmere at se hvad der sker.

Hertil bidrager også pressemeddelelser, kontakt til turistbureau og de flotte plakater om udstillinger og markeder. Der er også indsat film om lakudstillingen og blegeprocesserne på YouTube. Se dem via Køng Museums hjemmeside.

Planer for vedligeholdelse af museet

v/ Johnny Madsen

Da der var afholdt bygningssyn tidligere på dagen med deltagelse af Thorbjørn Kolbo fra Museum Sydøstdanmark, formanden og jeg fik generalforsamlingen et kort referat.

Tilbud fra maler om kalkning og maling af udstillingslokale indvendigt med og uden deltagelse af frivillig hjælp indhentes. Vurdering derefter om hvor meget økonomien rækker. Varmestyring, belysning, ændring af bagfald til gavle på museet samt brug af QR-koder behandlet. Et ønske om IT-udstyr blev henvist til søgning af puljer. Stormskade på taget er udbedret.

6. Fastsættelse af kontingent.

Forslag: Uændret kontingent 100 kr. pr. personligt medlem.

Husstand 200 kr.

Uændret kontingent vedtaget.

7. Indkomne forslag.

Ingen.

8. Valg af formand.

Hanne Tommerup – ønsker genvalg

Genvalgt.

9. Valg til bestyrelsen med suppleanter

På valg til bestyrelsen:

Hanne Jørgensen – ønsker genvalg

Genvalgt.

Karen Schou-Pedersen – ønsker genvalg

Genvalgt.

 

På valg som suppleanter:

Alice Andersen – ønsker genvalg

Genvalgt.

10. Valg af revisorer og suppleanter

2 revisorer

Johannes ønsker genvalg

Genvalgt.

Peter Steen på ferie jfr. Aage – afventer tilsagn

Generalforsamlingen besluttede at afvente tilsagn.

1 revisorsuppleant

Per Ole Schovsbo – ønsker genvalg

Genvalgt.

11. Eventuelt

Bestyrelsen vil udarbejde forslag til nye vedtægter for Støtteforeningen til næste generalforsamling, da de nuværende vedtægter er udformet, før Støtteforeningen overtog de museale aktiviteter fra Museum Sydøstdanmark. Fremlægges som forslag til næste generalforsamling.

Hanne Jørgensen foreslog fælles projekter for at samle støttemedlemmerne.

Det kunne være markeringssten i græsset, hvor bygningerne til Køng Fabrik har ligget. Bygning af tørreovn for hørren var også en mulighed.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

Afslutningsvis takkede den genvalgte formand for valget