1. Valg af dirigent.
Johnny R. Madsen blev foreslået og valgt, men da han var forsinket, blev Gunhild Mathisson valgt til at lede generalforsamlingens punkt 1 og 2.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovmæssigt indvarslet, og 20 medlemmer af Støtteforeningen var mødt op.

2. Bestyrelsens og arbejdsgruppernes beretning. Formandens beretning
Formanden, Hanne Tommerup aflagde beretning om årets mange aktiviteter:

”Køng Museum har i hele året 2014 forestået alle de museale aktiviteter på Køng Museum. Det har været et år med travlhed, da vi stadig ikke er så mange aktive medlemmer.

Vi havde den glæde, at restaureringen af Spindeskolen blev færdiggjort i 2014. Den anvendes nu af Borgerforeningen i Køng til forskellige formål. Der er en klausul i brugsretsaftalen med Borgerforeningen. Da Spindeskolen er en integreret del af den kulturarv, som stammer fra Køng Fabrik, skal Spindeskolen og dens have derfor være tilgængelig for personer og institutioner, som er interesseret i Køng bys og Køng Fabriks historie. Det vil sige, at vi har ret til at vise Spindeskolen frem for vores gæster.

Vi har været med i nogle udgivelser i årets løb. Først sprang Alice ud som filmstjerne, idet hun havde hovedrollen i en lille film om at spinde hør. Den ligger nu på YouTube sammen med en hel del småfilm, der viser, hvordan man hegler, skætter, bryder, spinder og bleger hør.
En anden udgivelse blev publiceret til vores julemarked. Det er et fint lille hæfte med mønstre, der blev vævet efter på Køng Fabrik. Anna Marie Høyer fik den ide, at man kunne udgive et hæfte med et udvalg af mønstre. Hun har selv broderet oplægget til mønstrene, som også kan strikkes eller væves eller bruges som forlæg til andre kreationer.

Vi er glade for, at Vinnie Larsen væver på museet sådan cirka en gang om måneden. Gæsterne kan godt lide et arbejdende værksted. Vi er især glade for, at Vinnie har besluttet at fortsætte efter Jørgens død. Vi savner Jørgen, som var en meget stor bidragyder til at gøre Køng Museum spændende. Han oversatte en bog om Ryberghandlen på Færøerne fra færøsk til dansk og donerede den til Støtteforeningen, og han var meget aktiv med deltagelse i såvel museumsvagter som i hørværkstedet. Æret være hans minde.

I år 2014 var besøgstallet på museet 927 gæster. Heri er ikke indregnet gæsterne på Familiemarkedet. Ud af de 927 gæster, vi havde på museet, var der ca. 400 betalende gæster.

Udstillinger
Vi har igen i 2014 haft 3 udstillinger af høj kvalitet. Vi åbnede museet som sædvanligt Palmesøndag den 13. april med en flot udstilling af billedvæveren Agnete Holmefjord.
Sommerudstillingen var en symfoni af unge kunsthåndværkere med titlen ”Textilkunst med flere dimensioner”. Der blev vist værker af 7 kunstnere, der havde hver sit udtryk og materialevalg. Denne udstilling med de unge kunstnere fik en helt ny og yngre generation til at tage på besøg på Køng Museum, og udstillingen må betegnes som en stor succes.
Efterårsudstillingen var en flot udstilling med titlen ”Papir & Kurv” med papirkunstneren Anni Fiil og kurvemageren Klaus Titze.
Det er en stor succes, at vi beder kunstnerne komme og fortælle om deres værker midt i udstillingsperioden. Det er vel besøgte søndage med megen spørgelyst.

Det rullende Hørværksted
Vores folk, der rejser rundt med Det rullende Hørværksted, er så absolut Køng Museums bedste reklame. De rejser over hele landet med deres demonstration af hørberedning til tider suppleret af folkene fra Blegen i Vintersbølle. Hørværkstedet er så populært, at de må sige nej til flere invitationer. I 2014 var de af sted 16 gange.
Det er blevet en fast tradition, at Det rullende Hørværksted en gang om året underviser 3. klasserne fra Rudolf Steiner skolen i Vordingborg. Det er søde og velopdragne unger, der stiller klædt i vest og kasket for drengenes vedkommende og forklæde og tørklæde for pigerne. Børnene arbejder med hørren og får blandt andet skoleundervisning i katekismus og romertal.

Markeder
Vores Familiemarked den 18. maj blev en rigtig god og vel besøgt dag, men selvfølgelig skulle det begynde at regne hen på eftermiddagen. Godt vi har solide telte. Der kom så mange veteranbiler, at de ikke kunne være i museumshaven, så vi måtte anvise dem plads på parkeringspladsen. Ved planlægningen af Familiemarkedet 2015 har vi taget højde for, at der skal være yderligere plads til flere veteranbiler.
Den 1. søndag i Advent den 1. december åbnede vi vores traditionelle Julemarked. Årets julebord var dækket af Karen Eggert fra Stensved. Der var boder spækket med kunsthåndværk velegnet til julegaver. For første gang inviterede Borgerforeningen i Køng til gratis gløgg og æbleskiver i Spindeskolen. Det betød, at der kom ekstra mange gæster over til vores julemarked på museet, hvilket vi var glade for. Kl. 16 tændte provsten byens juletræ i museumshaven.

Studiegruppe om Køng Fabrik
I studiekredsen mødes vi omkring 12 gange om året. Per Ole Schovsbo er stadig den store drivkraft bag studiekredsen. Stor tak til Per Ole. Ud over vores studier på Køng Museum var vi også på forskellige udflugter. Vi var på besøg på Køng Sognearkiv, som vi har et godt og konstruktivt samarbejde med. Vi var på en meget spændende ekskursion til Køng og Lundby Mose, som Ryberg iværksatte en afvanding af. Vi havde besøg af Slægtforskningsforeningen i Vordingborg, som underviste os i søgning i forskellige databaser. Berit Christensen holdt et spændende foredrag om gravminderegistrering. Så det var et godt og varieret program.

Hjemmeside og PR
Vores hjemmeside er i 2014 løbende blevet forbedret. Det er i årets løb lykkedes at organisere vores arkiv og få lagt endnu flere dokumenter ud på vores hjemmeside. Vi lægger alle relevante dokumenter ud på vores hjemmeside under fanebladet Bibliotek, og vi kan se ud af de forespørgsler, vi får, at dokumenterne bliver fundet, og til tider leder til yderligere spørgsmål om fabrikkens historie eller personalhistorie.
Vi har i årets løb forberedt os på introduktion af ny teknik på museet. Vi vil gerne have mulighed for at vise vore gæster de film, som er optaget om hørprocessen og blegeprocessen, og i det hele taget give vore gæster mulighed for at slå op i vores bibliotek på hjemmesiden, hvis de ønsker ting uddybet.

Vedligeholdelse
Køng Museum blev kalket i sommeren 2014, så det nu står smukt, og vores have bliver passet af museet gartner, så den altid fremstår velholdt. Det er vi meget glade for.

Økonomi
Vi kom ud af 2014 med et lille minus på 993 kr. Det negative resultat skyldes udelukkende, at vi fører et kasseregnskab, hvor vi ikke periodiserer. Vi har et tilgodehavende hos Museum Sydøstdanmark. Men mere om det under punktet Regnskab.
Det koster kun 100 kr. at være medlem af Støtteforeningen for Køng Museum. For de 100 kr. får man adgang til Næstved Museum, Køge Museum, Møns Museum i Stege, Museumsgården og så naturligvis Køng Museum[1]. Tak for medlemskabet og især en stor tak de frivillige, der gør det muligt, at holde dette museum åbent og tak for et godt samarbejde.”

Beretningen blev godkendt.

Der blev spurgt ind til nogle af arbejdsgruppernes aktiviteter:
a) Udstillingsgruppen arrangerer udstillinger af både kendte og mindre kendte kunstnere med hovedvægt på (hør)tekstilarbejder. Vigtigt også at præsentere lokale kunstnere.  Det er et stort og mangfoldigt arbejde at arrangere en udstilling, så alle udstillinger styres af en produktionsplan, som fastlægger alle detaljer i arbejdet.
b) Studiegruppen mødes hver 14. dag og søger øget indsigt i den fabriks-, egns- og slægtshistorie, som er knyttet til Køng by og Køng Fabriks virke i Køng og Vintersbølle. Der arbejdes ihærdigt på at få dokumentation og anden viden gjort læsbar og tilgængelig, både i museets arkiv og på museets hjemmeside www.koengmuseum.dk under fanebladet Bibliotek.
c) Det rullende Hørværksted kører på 6te år rundt i landet og demonstrerer hørberedning i vikingetiden, middelalderen og i 1800tallet.  Kørepenge dækkes til dels af de steder, hvor der optrædes.  Der er samarbejde med blegegruppen fra Vintersbølle.
d) PR-gruppen sørger for fremstilling og distribution af plakater, pressemeddelelser og indbydelser til udstillinger, markeder, m.v. til medlemmer og andre interesserede, aviser, (fag)blade, turistforeningen, samt elektroniske portaler inkl. museets hjemmeside og Facebook-side.
e) Markedsgruppen sørger – i samarbejde med gode venner af museet – for arrangement og afvikling af familiemarkedet og julemarkedet – begge meget arbejdskrævende aktiviteter.

3. Årsregnskab/Fastsættelse af overførselsbeløb til Museet
Regnskabet blev fremlagt og kommenteret af kassereren, Aage Jørgensen. Resultat for 2014 er – 993,33 kr.  Det negative resultat skyldes et tilgodehavende fra 2014 på 8.552,50 kr., som først er indbetalt i januar 2015. Foreningens formue er 31/12-2014: 77.261,33 kr.  Revisor har godkendt regnskabet, og det gjorde generalforsamlingen også. Der er ikke noget overførselsbeløb til Museet.

4. Budgetforslag, aktivitetsplan Arbejdsgruppernes planer
Budgetforslaget for 2015  blev godkendt af generalforsamlingen. Det viser et lille overskud på 150 kr.
Der blev stillet forslag om at søge sponsorer til mindre ting, f.eks. præmier i forbindelsen med Familiemarkedet.
Udstillingsgruppen har planer om tre udstillinger: forårsudstillingen bliver en kniplingeudstilling ”Knipling i Danmark før – og nu” i samarbejde med Foreningen Knipling i Danmark samt Storstrøms kniplere og Kniplerne i Vordingborg.  Sommerudstillingen bliver med værker af væveren Britt Smelvær, og efterårsudstillingen bliver med tekstilgruppen ”Trådens gang”. Louise Kristensen er leder af udstillingsgruppen.
Studiegruppen har planer om en udflugt til Hagenskov gods og til fattiggårdsmuseet i Svendborg for dels at belyse Gl. Øbjerggaards bygningshistorie, dels Køng Hospitals historie i en større sammenhæng med fattiges levevilkår i 17-1800tallet.  Desuden er planlagt en tur til Rigsarkivet for at finde yderligere dokumentation af Køng Fabrik – denne tur tænkes opfulgt af flere.
Det rullende Hørværksted er klar til at køre ud til ca. 25 arrangementer i 2015 – heriblandt flere nye steder.
PR-gruppen arbejder med implementering af nyindkøbt IT-udstyr. Museumsvagterne vil hurtigt kunne besvare supplerende spørgsmål fra gæster ved hjælp af to nyindkøbte tablet-computere, som også vil kunne tages med rundt i udstillingen til fremvisning af de films vi har om hørberedning, og i cafeen vil den aktuelle udstilling kunne suppleres med film/dias vist på storskærm.

5. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Uændret kontingent 100 kr. pr. personligt medlem. Generalforsamlingen vedtog dette.
Forslag om evt. at hæve kontingentet – især for medlemmer, som ikke kan modtage nyhedsbreve m.v. elektronisk – behandles på Generalforsamlingen 2016.

6. Indkomne forslag
Forslag: Nye vedtægter – udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtog de nye vedtægter. Med flg. yderligere ændringer i forhold til det udsendte:
§ 4 stk. 2: Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne via email samt bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

§ 4 stk. 3:  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4 stk. 5: Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Foreningens årsberetning ved formanden
5. Årsregnskab ved kassereren
6. Budgetforslag samt aktivitetsplaner for arbejdsgrupperne
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg af formand i lige år
10. Valg til bestyrelsen med suppleanter
11. Valg af revisor og suppleant.
12. Eventuelt

§ 4 stk. 8: Generalforsamlingens beslutninger skal føres i foreningens protokol og referat udsendes til foreningens medlemmer via e-mail samt bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

§ 9 stk. 2: Opløses foreningen, skal evt. formue, redskaber, inventargenstande, osv. overføres til Køng Museum.

De nye vedtægter kan ses HER

7. Valg af formand
Hanne Tommerup er valgt for 2 år i 2014.

8.Valg til bestyrelsen med suppleanter
På valg er: Aage Jørgensen – ønsker ikke genvalg  og Anne Hedeager Krag – ønsker genvalg og suppleant Johnny R. Madsen – ønsker genvalg.
I stedet for Aage Jørgensen blev Birthe Helth valgt.  Anne Hedeager Krag blev genvalgt.  Suppleant Johnny R. Madsen blev genvalgt, og endnu en suppleant blev indvalgt: Eva Romme.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:
Formand: Hanne Tommerup (på valg i 2016)
Næstformand: Hanne M. Jørgensen (på valg i 2016)
Kasserer: Birthe Helth (på valg i 2017)
Sekretær: Karen Schou-Pedersen (på valg i 2016)
Bestyrelsesmedlem: Anne Hedeager Krag (på valg i 2017)
Suppleanter: Johnny R. Madsen (på valg i 2017), Alice Ratje Andersen (på valg i 2016), Eva Romme (på valg i 2017).

9. Valg af revisorer og suppleanter
Ifølge de netop vedtagne vedtægter vælges kun én revisor og én revisorsuppleant. Generalforsamlingens valg:
Revisor: Johannes Jensen
Revisorsuppleant: Per Ole Schovsbo

10. Eventuelt
Forslag fra Hanne Jørgensen:
a) Til ferniseringer skal kun inviteres foreningens medlemmer og særligt af foreningen indbudte gæster. Annoncer og pressemeddelelser skal ikke invitere til fernisering, men kun til udstillinger – måske med angivelse af startdato gangen efter ferniseringen.
b) Museumsvagter kan møde lidt før og sørge for, at der er dækket et indbydende bord i caféen med kage i overdækket fad, og at der dufter af kaffe, når gæsterne kommer.

Formanden takkede Aage Jørgensen for hans mangeårige store arbejde i bestyrelsen og glædede sig over, at Støtteforeningen fortsat må trække på hans store ekspertise.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen 2015 for afsluttet.

Efter generalforsamlingen holdt Eva Romme et inspirerende indlæg, hvor hun delte sine tanker om, hvordan Køng Museum kan blive et mere levende og aktivt museum.  Både i den permanente udstilling og i forbindelse med de skiftende udstillinger vil det være en god idé at tænke mere i, at de besøgende skal have mulighed for at prøve nogle ting selv – hørberedning, vævning, spinding, etc. Det skaber altid gode samtaler og oplevelser, når Vinnie sidder og væver, og når vi har besøg af udstillere, som fortæller om, hvordan de arbejder, og sådanne samtaler og oplevelser er meget vigtige for gæsternes indtryk af Køng Museum.

Referent: Karen Schou-Pedersen[1] Sidste nyt pr. 11.marts 2015: Medlemskab af Køng Museums Støtteforening giver 25 kr. i rabat på indgangsbilletten til Danmarks Borgmuseum i Vordingborg.