Generalforsamling den 24.april
På grund af forsamlingsforbuddet har vi ikke haft mulighed for at afholde vores
ordinære generalforsamling i første kvartal af året.
Vi indkalder derfor til generalforsamling på vores åbningsdag den 24. april kl. 17.
Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til koengmuseum@gmail.com
senest den 14. april.
Tilmelding til generalforsamling er også senest 14. april og til samme mailadresse.
Antal deltagere vil afhænge af udmeldinger fra Regeringen.
Der vil blive serveret en sandwich i en pause under generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Foreningens årsberetning
ved formanden
5. Årsregnskab ved kassereren
6. Budgetforslag samt aktivi-
tetsplaner for arbejds-
grupperne:

a) Udstillinger
b) Det rullende Hørværksted
c) Studiegruppe om Køng Fabrik
d) Markeder – Familie og jul
e) Markedsføring
f) Vedligeholdelse af
Køng Museum

7. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Uændret 110 kr.
8. Indkomne forslag
9. Valg af formand i lige år
10. Valg til bestyrelsen med
suppleanter
Bestyrelsen:
Louise Kristensen – genopstiller
Per Ole Schovsbo – genopstiller
(Valg af suppleanter kun i lige år)
11. Valg af revisor og suppleant
Forslag til revisor:
Johannes Jensen
Forslag til revisorsuppleant: Aage Jørgensen
12. Eventuelt

Lige efter generalforsamlingen
vil alle medlemmer få tilsendt en
opkrævning på kontingent på
110 kr.
Kontingentet dækker perioden
1. juli 2021 til 30. juni 2022.
Når kontingentet er betalt, til-
sendes et medlemskort.