Version ultimo juni 2013

 

Fæste Protocoll for Øebierggaard Gods 1774-1895

 

2. del : 1800-1848 ; løbe nr. 179-294.

 

Originalen opbevares i Øbjerggård godsarkiv (i Rosenfeldt godsarkiv); fuldstændige fotokopier i Køng Sognearkiv, Køng Museums Støtteforenings arkiv og NæstvedArkiverne, Næstved Kommune.

 

 

Ekstrakt

Udarbejdet i 2012-13 af Per Ole Schovsbo for Køng Museums støtteforening.

Hver tilførsel har reference til en folioside (r: recto ”på den rette side”/højre/forside– v: verso ”på det vendte blad”/venstre/bagside) og har fået tildelt et nyt løbenummer, der ikke findes i protokollen.  Det bemærkes at folionummereringen er lidt mere indviklet end som så: recto-verso er for- og bagside på det samme blad – mens venstre-højre ses på samme opslag fx i regnskabsprotokoller. Med andre ord er fx 70r(ecto) = 70h(øjre) mens 70v(enstre) = 69v(erto) mens 70v(verto = 71v(venstre). Recto-verso er den mest almindelige måde at nummerere foliosider på og derfor også anvendt i denne ekstrakt. Det originale register i Øbjerggårds fæsteprotokol anvender i de fleste tilfælde dog venstre-højre-nummerering. Den er normaliseret i den transskriberede udgave af registeret.

 

Fæsteprotokollen, der er på 316 folionummererede sider [eller 622 sider], er autoriseret den 3. november 1775 af amtmanden i Vordingborg Amt, H. A. Brochenhuus bla. til Nysø [Vordingborg amt, der 1660 afløste Vordingborg len, sammenlagdes i 1750 med Tryggevælde amt og indgik 1803 i det nyoprettede Præstø amt, der 1970 lagdes sammen mede Maribo amt til Storstrøms amt, der 2007 nedlagdes til fordel for Region Sjælland].

 

Fæste var en opsigelig kontrakt mellem to parter og fæstekontrakterne (fæstebrevene) bekræftede aftalerne mellem i dette tilfælde godsejeren og brugeren. De originale dokumenter fik fæsteren udleveret mens godskontoret opbevarede en kopi (reversalfæstebrevet) og skulle efter forordningen af 23. januar 1719 tillige føre fæstebrevet ind i en protokol. For afskriftens rigtighed garanterede to vitterlighedsvidner.

 

Fæstebrevet indeholdt som regel oplysninger om 1) udsteder og modtager af fæstebrevet 2) fæstes beliggenhed 3) jordtilliggendet i hartkorn 4) forrige fæster og dennes evt. slægtskab med nye fæster 5) årsager til skiftet 6) angivelse af landgilde og hoveri samt 7) øvrige betingelser bla. indfæstningen (stedmål) der betegner den engangssum som fæsteren skulle betale som en art indskud. Årligt betalte fæsteren afgifter (eller naturalier, arbejde, kørsel, mv.) til godsejeren og skatter til Kongen (jfr. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 1991 s. 275 ff).

 

Ekstrakten indeholder oplysningerne fra punkt 1), 2), 3), 4) og 5) og der citeres et tilfældigt udvalg af de ydelser og betingelser der har særlig interesse for fabrikkens, områdets eller personernes historie. Protokollen indeholder imidlertid mange andre oplysninger der ikke er medtaget her, fordi det ville sprænge alle rammer. De citerede teksters stavemåde er som regel normaliserede. Usikre ord er markeret med raster, forkortelser udskrevet og supplerende tilføjelser markere med []. Protokollen indeholder også en del kontrakter (bla. ansættelseskontrakter, lejekontrakter, købekontrakter) samt senere kommentarer og henvisninger til fæstebrevene. Referencer til godsets jordebog (der ikke er bevaret) fx lokale gård- og marknavne og  matrikler med hartkorn (tønder-skæpper-fjerdingkar-album) der viser jordens dyrkningsværdi (bonitet) der ikke må forveksles med  geometrisk målte arealstørrelser der opgives i tønder-skæpper-fjerdingkar-album- land. De er ikke medtaget i denne ekstrakt. Fæsteprotokollens personregister sidst i protokollen (3. del) er normaliseret og rettet.

Der tages forbehold for fejl og misforståelser i teksterne, da der indtil videre kun er foretaget korrekturlæsning af navnestoffet.

 

179.

(109r) Johann Christopher Michael Langenhan, væver i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 9 fag der sidst var beboet af Peer Pedersen og hvis enke frivilligt har afgivet…

 

Ham fristår at oprejse væve i dette hus men så længe fabrikken kan forsyne ham med garn, så må han ej væve for andre folk men alene for fabrikken, væverlønnen betales som efter nærværende væver takst…

 

København den 1. marts 1800.

Vitterlighed Apel, Hansen.

 

180.

(109v) Kontinuation af Hendrik Erlands fæstebrev [: nr. 122] folio 86 [r]: På grund af det i fæstebrevet givne løfte og adskillige ventilationer med husmændene i nærværelse af hr. konferensråd og amtmand  v Bielke er dette hus tillagt siden 1. maj 1799    4 tdr.  og 2 skp. land…

 

Køng den 1. marts 1800.

Ingen vitterlighed.

 

181.

(109v)  Kontinuation af Hans Jørgensens  fæstebrev [: nr. 126] folio 88 [r]: På grund af det i fæstebrevet givne løfte og adskillige ventilationer med husmændene i nærværelse af  hr. konferensråd og amtmand  v Bielke er dette hus tillagt siden 1. maj 1799 4 tdr.  og 2 skp. Jord…

 

Køng den 1. marts 1800.

Ingen vitterlighed.

 

182.

(110r) Kontinuation af Hans Pedersens fæstebrev [: nr. 129] folio 90 [89r]: På grund af det i fæstebrevet givne løfte og adskillige ventilationer med husmændene i nærværelse af  hr. konferensråd og amtmand  v Bielke er dette hus tillagt siden 1. maj 1799 4 tdr.  og 4½ skp. Jord…

 

Køng den 1. marts 1800.

Ingen vitterlighed.

 

183.

(110v) Svend Ingvardsen fra Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det halve af det af jord nye opbygte hus på hans hovedgårds takst i Møllemarken bestående af 10 fag og beliggende imod Hans Pedersen

 

Køng den 1. september 1800.

Vitterlighed Apel, Hansen.

 

184.

(111v) Peder Nielsen fra Kostræde  fæster på livstid af Niels Ryberg  det halve af det af jord nye opbygte hus på fri hovedgårdstakst i Møllemarken  bestående af 10 fag og beliggende norden imod Rasmus Hansen bødkers jord og mod sønder sammenhængende med  Svend Ingvardsens jordehus [nr. 183] …

 

Køng den 1. september 1800.

Vitterlighed Apel, Hansen.

 

185.

(112v) Mads Pedersen i Ring fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 10 fag i Ring by der sidst var beboet af Anders Pedersen, væver

 

København den 1. november 1801.

Vitterlighed Christian Hansen, Rasmus Axelsen.

 

186.

(113r) Niels Johnsen, husmand, som før beboede Slusehuset men frivilligt afstået, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i Ring på 6 fag som Jens Willumsen sidst beboede…

 

København den 1. november 1801.

Vitterlighed Chr. Hansen, Sandberg.

 

187.

(113v) Anders Olsen fra Køng fæster på livstid af Niels Ryberg det hus i hovmarken nr. 6 (den såkaldte Slusemarken) beliggende hus med dertil hørende jord bestående af 12 fag og sidst efter landmåler Fiskers inddeling af 13 tdr, 6 skp og 1½ fdk…

 

København den 1. november 1801.

Vitterlighed Sandberg, Hansen.

 

188.

(114v) Niels Pedersen, husmand fra Ring, fæster på livstid af Niels Ryberg  den fjerdedel af min frie hovedgårds takst i marken nr. 6 eller såkaldte Slusemarken, og samme fjerdedel som består efter landmåler Fischers uddeling af 11 tdr, 1 skp og 3½ fdk geometrisk målt og ligger imod østen ved Jens Willumsen og i vesten imod Anders Olsens lod, alt efter følgende vilkår…

2. Så længe de … indbyrdes samtlige 4 beboere af den mark, [ej] have afgravet deres lodder fra hinanden, vedligeholder han med de andre tre og planter med tjørne og hassel, den halve del af min på drændsende [indgrøftede/drænede] mark såkaldte Herrebjerg, hvorom der skal kastes lod, hvilken halve del hver af siderne får, men når samtlige 4 mænd har indbyrdes dem i deres jorder fredet [indhegnet] hver for sig, så som en naturlig følge tilfalder den halve del af denne linje Anders Pedersen.

Imod Rings jorder freder [indhegner] Niels Pedersen for sin lod alene, indtil han med varig hegn efter Kongelig anordninger kan skilles ved det halve.

I henseende [til] kanalen som kommer fra mosen, laver Niels med de øvrige tre fæstere det halve i en strækning imod Øbjerggårds derpå stødende marker og vedligeholder med dem kanalen, så forsvarlig som vedtægterne imellem Køng moses lodsejere er eller bliver…

 

4. Da han selv har købt og opbygget sit hus, så svarer han ingen afgift deraf…

 

København den 1. november 1801.

Vitterlighed Chr. Hansen, Johan Langenhorn.

 

[tilføjet senere i margin:

Da efter den 4. post i dette fæstebrev, Niels Petersen har solgt til Ryberg det af ham opbyggede hus hvilket består af 13 fag og 1 fag staklade … med de vilkår at han fra førstkommende maj af årlig betaler 8 rdl. [i husafgift ?] og derfor holder det i forsvarlig stand … Køng den 18. marts 1804].

 

189.

(115v) Sr. Benth Hemmingsen, købmand og kromand i Køng fæster på livstid af Niels Ryberg den 8. lod i min hovmark  nr. 4. som ligger imellem Rasmus Hansen, bødker og Hans Jørgens jordlod og består af  3 tdr. 7 skp. geometrisk målt…

 

Køng den 1. december 1801.

Vitterlighed C Hansen, Sandberg.

 

190.  [fæstebrevet er fuldt udskrevet]

(116r) Thomas Christensen i Vinterbølle fæster på livstid af Niels Ryberg det hus som Ole Poulsen sidst havde i fæste og hvis enke han er gift med. Huset blev nyt opført i hans formands tid.

 

København  den 1. december 1801.

Vitterlighed Jan Nielsen, Gottfried Johansen.

 

191.

(116v) Hans Andersen i Vintersbølle fæster på livstid af Niels Ryberg det halve hus og det halve udhus på 10 fag som jeg i dette år har ladet bygge på min andel i Nyråds Florke med dertil lagte 3 tdr. land i fri hovedgårds takst og grænsende til stranden på følgende vilkår…

 

3. Han skal alle tider være rede og villig, når han til mit arbejde  for gængs betaling forlanges, [det] være sig skovarbejde eller ved Blegen; men følgende arbejde bestemmes i henseende [til] betaling:

a. for at udskibe fra skoven til fartøjet, når jeg forlanger ham og de andre husmænd, får de … 6 sk. for hver favn dog at jeg dertil leverer båd eller pram.

b. for at hugge stave eller gærdsel og hermed lukke på gærderne forsvarligt, samt renser grøfter hvor det behøves, således, at de ved synet indestår for al den skade som min skov kunne tilføres formedelst deres efterladende arbejde betaler jeg for hver favn 6½ sk…

c. for en favn jordstød [træstubbe] at opslå med fæsterens eget værktøj og sætte sammen i forsvarlig favn, er akkorderet tre mark.

….

København den 28. december 1801.

Vitterlighed Hansen, Sandberg.

 

192.

(117r) Peter Steffensen i Vintersbølle fæster på livstid af Niels Ryberg det halve hus og det halve udhus på 10 fag som jeg i dette år har ladet bygge på min andel i Nyråds Florke med dertil lagte 3 tdr. land  i fri hovedgårds takst og grænsende til stranden på følgende vilkår…

 

[tekst som nr. 191]

 

København den 28, december 1801.

Vitterlighed Sandberg, Hansen.

 

193.

(118r) Jens Nielsen væver i Køng køber af Niels Ryberg sit hidtil fæstede hus på 18 fag…

 

København den 31. december 1801.

Ingen vitterlighed.

 

194.

(118v) Hans Jensen i Ring køber af Niels Ryberg det hus på 14 fag (smedjen undtaget) som smeden Jørgen Laursen sidst havde i fæste og frivilligt har afstået.

 

København den 31. december 1801.

Ingen vitterlighed.

 

195.

(119r) Lars Friderichsen fra Sallerup køber af Niels Ryberg det hus i Ring som Henning Andersens enke sidst beboede…

 

København den 1. marts 1802.

Ingen vitterlighed.

 

196.

(119v) Hans Hansen Wirum fra Rosburg [?] køber af Niels Ryberg det hus i Ring som for nærværende tid bebos og i fæste have af Jens Larsen som er Hans Hansens søstersøn og af ham frivilligt er afstået til morbroderen…

 

København den 1. april 1802.

Ingen vitterlighed.

 

197.

(120r) Jacob Nielsen i Vintersbølle fæster på livstid af Niels Ryberg det halve af det såkaldte Holtehus bestående af 6 fag…

 

Frederiksgave den 1. august 1802.

Ingen vitterlighed.

 

198.

(121r) Jens Olsen i Vintersbølle fæster på livstid af Niels Ryberg det halve af det såkaldte Holtehus bestående af 6 fag…

 

Frederiksgave den 1. august 1802

Vitterlighed Jens Nielsen, Gotfred Johansen.

 

199.

(122r) Laurs Hansen forhen Krenkerup fæster på livstid af Niels Ryberg den ene side mod stranden [af det] nyt opbygte jordhus i min hovmark bestående af 10 fag og er sammenhængende med Svend Ingvardsen[s hus], der dog indvendigt [er adskilt med]  et skillerum, samt den dertil lagte jord frie herregårdstakst og er 4 tdr. geometrisk målt…

 

Frederiksgave den 1. august 1802.

Vitterlighed Chr. Hansen, Frantz Andersen.

 

200.

(123r) Anders Erlandsen, væver i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 6 fag og tillæg som Rasmus Olsen Glader først havde i fæste og frivillig [har] afstået …

Skulle Anders Erlandsen ville opsætte væve i dette hus, så forpligtes han at væve alene for fabrikken så længe den kan forsyne ham med garn, hvorfor han får fabrikkens takst med femte del tillæg…

 

Frederiksgave den 1. august 1802.

Vitterlighed Sandberg, Chr. Hansen.

 

201.

(123v) Hans Laursen, væver i Køng, fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 9 fag matr nr 53 (have: 0-0-3-1/4) som Peter Olsen først beboede og frivilligt afståede…

Skulle Hans Laursen ville opsætte væve i dette hus, så forpligtes han at væve alene for fabrikken så længe den kan forsyne ham med garn, hvorfor han får fabrikkens takst med femte del tillæg…

 

Frederiksgave den 1. august 1802.

Vitterlighed Sandberg, Chr. Hansen.

 

202.

(124r) Hans Nielsen fra Lundbythorp køber af Niels Ryberg det hus i Ring som Hemming Pedersen og siden hans enke har beboet…

 

Frederiksgave den 1. juli 1802 [1803 ?].

Ingen vitterlighed.

 

203.

(124v) Jens Willumsen fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 9 fag beliggende i min hovmark nr. 6, såkaldte Slusemark

 

København den 1. juni 1804 på min faders vegne J C Ryberg.

Vitterlighed Chr. Hansen, Hans Larsen.

 

204.

(125r) Anders Pedersen fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 5 fag på min  hovmark nr. 6, såkaldte Slusemark

 

København den 1. juni 1804 på min faders vegne J C Ryberg.

Vitterlighed Chr. Hansen, Hans Larsen.

 

[tilføjet på fol. 294r: under 8. januar 1824 har husmand Anders Pedersen overdraget til Øbjerggårds ejer 7 fag hus … så at han nu har at tilsvare 12 fag hus].

 

205.

(125v) Johann Fridrick Riscke, skomager i Køng, fæster på livstid  af Niels Ryberg det hus i Køng på 7 fag som Andres Olsen før havde i fæste.

 

Køng den 1. juni 1804 på min faders vegne J C Ryberg.

Vitterlighed Hansen, Ole Rasmussen.

 

206.

(126r) Hemming Hansen, væver ved Køng Fabrik fæster på livstid af Niels Ryberg det hus på 10 fag som Hans Koch i Køng sidst havde i fæste og frivilligt har afstået.

Skulle Hemming Hansen ville opsætte væve i dette hus, så forpligtes han at væve alene for fabrikken så længe den kan forsyne ham med garn, hvorfor han får fabrikkens takst med femte del tillæg…

 

København den 1. juni 1804 på min faders vegne J C Ryberg.

Vitterlighed Chr. Hansen, Jens Pedersen.

 

207.

(126v) Jens Christiansen væver i Køng fæster på livstid af Johann Christian Ryberg det hus på 6 fag som hans afdøde fader har haft i fæste.

Skulle Jens Christiansen ville opsætte væve i dette hus, så forpligtes han at væve alene for fabrikken så længe den kan forsyne ham med garn, hvorfor han får fabrikkens takst med femte del tillæg…

 

Køng den 28. oktober 1804.

Vitterlighed Chr. Hansen, Jens Pedersen.

 

208.

(127r) Niels Clausen fra Køng Kro køber af  J C Ryberg det hus i Ring som afdøde Ole Pedersen har haft i fæste og med hvis enke Niels Clausen gifter sig…

 

København den 1. april 1806.

Ingen vitterlighed.

 

209.

(127r) Tyhe Petersen køber af J C Ryberg den gård (5-0-2-2½) med besætning, inventar og tillæg for jorder som afdøde Niels Andersen i Køng  har haft i fæste og med hvis enke han er gift…

Men ved det Kongelige Rentekammers approbation af den 1. marts d.å. frataget denne gårds part på overdrevet og ligeledes det vænge ved mosen hvorpå teglværket står…

[bemeldte gård] består af  35  5/8 tdr. land i en strækning; grænser i norden og vester til kaptajn Suhrs [?] udstykkede tvende gårde og byer, imod sønder til Niels Hansens jorder og østen til teglværkets vænge…

7. Vejen til teglværket som går langs ved Niels Hansens lod og af mig anlagt,  forpligtes Tyhe Petersen og efterkommere til, som og benytter sig deraf, så langt hans lod går at vedligeholde den halve del, og bliver vejen 8 alen bred efter bestemmelsen i Forligskommissionen under den 14. december 1796.

 

København den 13. marts 1806.

Vitterlighed Kvart, Voelker.

 

210.

(128v) Hans Pedersen fra Ring køber af J C Ryberg det hus i Ring som Hans Ingvardsens enke sidst beboede.

 

København den 1. maj 1805.

Ingen vitterlighed.

 

211.

(128v) Anders Jensen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 6 fag som Niels Flader sidst beboede og frivilligt afstået.

 

København den 6, november 1806.

Vitterlighed Chr. Hansen, E.Voelker.

 

212.

(129r) Ole Bertelsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 11 fag i Køng som afdøde Niels Andersen sidst beboede og hvis enke han er gift med.

 

København den 13. november 1806.

Vitterlighed Chr. Hansen, E.Voelker.

 

213.

(130r) Jørgen Sørensen i Vintersbølle fæster på livstid af J C Ryberg det hus og udhus i Nyråds Florker med de dertil lagte 3 tdr. land som Hans Andersen har haft i fæste men frivilligt har afstået.

 

København  den 26. maj 1807.

Vitterlighed Hansen, Ernest Voelker.

 

214.

(131r) Laurs Olsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 9 fag i min hovmark der er nr 5 i den nye matrikel (0-2-0-1) og som Hans Pedersen sidst beboede og efter hans død enken frivilligt har afstået …. på flg. vilkår…

 

1) de frugttræer og kanadiske popler som er givet hans formand må han vedligeholde og plante flere til, så anskaffer han sig og bier og lægger humle[stiklinger]…

 

København den 26. maj 1807.

Vitterlighed Hansen, Lars Olsen.

 

215.

(132r) Claus Christensen i Køng fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 10 fag i Køng som han nu i nogle år har beboet.

 

København den 18. december 1808.

Vitterlighed Hans Larsen, Jens Pedersen.

 

216.

(132v) Jochum Ramløv fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng matr nr 54 (0-0-0-0-1½) som Niels Espersens enke beboede og frivillig har afstået – dog med den forpligtigelse at hun så længe hun lever beboer de 3 fag vesten for huset uden afgift med en lude [skur] hvorudi hun sætter hendes tørv og et stykke land til en have …

 

København den 18. december 1808.

Vitterlighed Jens Pedersen, Hans Larsen.

 

217.

 (133v) Erick Nielsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 7 fag som Laurs Jørgensens enke sidst beboede og ved giftermål med Niels Hansen frivillig har afstået.

 

København den 20. december 1809.

Vitterlighed Hans Larsen, Langenhan.

 

218.

(134v) Georg Andreas Apel fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 7 fag Køng matr nr 61 med tilliggende have (0-0-0-1½) som ligger imellem Jordemoderens og Langenhans hus …

 

4. Skulle Apel oprette en eller flere væve i dette hus, så forpligtes han at væve alene for fabrikken så længe den kan forsyne ham med garn, hvorfor han får fabrikkens takst med femte del tillæg…

 

København den 20. december 1809.

Vitterlighed Hans Larsen, Langehan.

 

219.

(135v) Peder Vincentzen fra Køng køber af J C Ryberg det hus med tillæg i Ring som afdøde Peder Hansen Hugger har haft i fæste.

 

København den 16. august 1810.

Ingen vitterlighed.

 

220.

(136v) Peder Christensen som har boet på Rosenfeldt gods, fæster på livstid af J C Ryberg det hus og udhus i Nyråds Florke som Peder Steffensen sidst beboede og frivilligt afståede …

 

Frederiksgave den 10. september 1810.

Vitterlighed Hansen, J Witte.

 

221.

(137v) Niels Jensen fæster på livstid af J C Ryberg det i min hovmark nr 6 kaldet Slusemark beliggende hus med dertil lagt jord (1-3-1-2) som hans fader Jens Willumsen har haft i fæste og nu frivilligt har afstået …

 

2. Hegnet mod sine naboer vedligeholder han det halve, men imod Rings Jorder det hele, indtil han imod sidste har varigt hegn og han efter kgl. anordninger skiller sig ved det halve, men især forpligtes han på den linje mod Ring, at rense grøften forsvarlig, så vandet fra Øbjerggårds hovmark kan have frit løb til den lille Vejlø Bro. I henseende [med] Hoved Kanalen som går fra mosen til den store Vejlø Bro, tager han lige med de øvrige 3 fæstere i denne hovmark, den halve del som støder imod lige over liggende hovmarker, hvilken han forsvarlig renser, vedligeholder og opfylder  de pligter som er og bliver imellem Køng moses lodsejere dog ej mere end som til hans part kan vedkomme.

6. Jagt og fiske rettighed vedkommer ham aldeles ej, men jeg forbeholder mig denne herlighed og som en følge heraf skal han binde hans hunde.

 

8. Husets bygninger [?] skal forsikres i Brand Cassen som jeg vil lade besørge og betale; men det årlige contingent betaler fæsteren.

Frederiksgave den 10. september 1810.

Vitterlighed Peder Hansen fra Lundby, Niels Pedersen.

 

222.

(138v) Johann Jensen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i min hovmark nr 6 såkaldt Slusemark som afdøde Anders Olsen havde i fæste og med hvis enke han gifter sig.

 

[øvrige poster som 221]

 

Frederiksgave den 24. september 1810.

Ingen vitterlighed.

 

223.

(139v) Søren Laursen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i min hovmark nr 6 såkaldte Slusemark som afdøde Andres Olsen havde i fæste og med hvis enken han gifter sig.

[øvrige poster som 221]

 

København den 18. december 1810.

Vitterlighed Hans Olsen, Ole Rasmussen.

 

224.

(140v) Jens Pedersen, køber af J C Ryberg det hus med tillæg i Ring som afdøde Hemming Larsen sidst beboede og i fæste havde, hvilket enken frivillig har afstået og som hendes søn Jens Pedersen nu køber …

 

Køng den 1. maj 1812.

Vitterlighed Voelker.

 

225.

(141r) Hans Rasmussen, væver på fabrikken, fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng som Svend Pedersen før havde i fæste og til mig har afstået …

 

d. Da han er i lære her på Væver Seminarium så formenes han efter hans læretid ej, at gå på Fabrikken og væve der; men skulle han i sin tid finde for godt at ville oprette en eller flere væve i hans hus, så forpligtes han at den væv hvorpå han væver, forfærdiger alene varer for fabrikken for hvilke han betales den i sin tid på fabrikken gængse vævertakst, og for at holde væv, lys, redskaber og slette, betales han foruden taksten endnu den femte del mere, således at forstå, når han efter taksten får 100 rdl, så betales ham 125 rdl.

 

Frederiksgave den 15. juni 1812.

Vitterlighed Ole Rasmussen, Johan Langenhan.

 

226.

(142r) Peder Andersen fæster på livstid af J  C Ryberg det hus i Køng som Hans svigerfader Anders Hemmingsen sidst beboede, hvilket består af 12 fag.

 

Køng den 16. november 1812.

Vitterlighed Johan Langenhan, Georg Andreas Apel.

 

227.

(142v) Christian Neys fæster af J C Ryberg på livstid det  hus på 4 fag i Køng som indsidderen Jens Larsen sidst beboede …

 

Køng den 16. november 1812.

Vitterlighed Georg Andreas Apel, Henning Hansen.

 

228.

(143r) Husmand Ole Nielsen fæster af J C Ryberg på livstid det  hus på 8 fag i Køng med tillæg som Torkild Pedersens  enke sidst havde i fæste og frivillig har afstået.

 

Køng den 16. november 1812.

Vitterlighed Rasmus Nielsen, Johan Langenhan.

 

229.

(144r) Rasmus Nielsen væver på Køng Fabrik fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng med tillæg som ligger mellem Peder Andersen og Anders Erlandsen og [som] hans afdøde svigerfader sidst havde i fæste.

 

f.  [selvom] han efter kongelig resolution [har pligt til ] at væve på fabrikken så længe hans værnepligts år er, så formenes han dog ej at anskaffe sig væve i hans hus. Dog forligtes han at han på den ene væv alene væver for fabrikken og hvorfor han får hvad fabrikkens takst er, dog med tillæg…

 

Frederiksgave den 1. august 1813.

Vitterlighed Ole Rasmussen, Jens Christiansen.

 

230.

(145r)Mads Jensen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng som Peder Hansen sidst beboede og ligger ved inspektør Voelkers have, hvilket med dens tilliggende have består af 11 fag …

 

København den1.maj 1814.

Vitterlighed Georg Andreas Apel, Hemming Hansen.

 

231.

(145v) Niels Hansen væver på fabrikken fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 9 fag i Køng som Ole Bertelsen sidst beboede.

 

6. Da Niels Hansen efter en kgl. resolution er fritaget for militær tjenesten så længe han væver på fabrikken indtil hans værnepligt år er forbi, så formenes han dog ej efter denne tid at oprette i hans hus, dog med de vilkår, at en af disse væve arbejder for fabrikken, hvor han får den på fabrikken i sin tid bestemte svende takst, dog med en femte del tillagt, siden han selv holder væv, redskaber, lys og slette.

 

7. Hans børn må han holde flittig i læse- og spindeskole.

 

København  den 1.maj 1814.

Vitterlighed Georg Andreas Apel, Hemming Hansen.

 

232.

(146v) Hans Nielsen, hørtilbereder, fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 9 fag som hans svigerfader, afdøde Rasmus Hansen, har haft i fæste.

 

3. Han skal gøre årligt ti høstdage hvor samme ham anviser, hvortil han indbringer de sædvanlige husmænds redskaber og bliver han tilsagt med aften varsel, dog så længe han er ved Øbjerggård Hør avling, vil man føje ham at han gør samme dage med hørtilberedning.

 

4. Skulde jeg i tiden finde det passende, at han i stedet [for] husafgift, skal gøre hovdage, så frit står det mig, og han arbejder for gængse betaling som kortes i husafgift.

 

Køng den 18. november 1815.

Vitterlighed Willum Jensen, Jørgen Nielsen.

 

233.

(147r) Niels Heeboe Hansen der er født her i byen men opholdt sig en tid lang ved Roskilde, fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 8 fag som hans formand Hans Laursen, corporal, har haft i fæste.

 

Køng den 18. november 1815.

Vitterlighed Hans Larsen, Rasmus Pedersen i Ring.

 

234.

(148r) Hans Laursen, corporal, fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng matr nr 67 (0-0-3-0) som hans svigerfader Rasmus Olsen sidst beboede og frivilligt har afstået.

 

Køng den 18. november 1815.

Vitterlighed Niels Jensen, Rasmus Pedersen i Ring.

 

235.

(149r) Willom Jensen, hjulmand, fæster på livstid af JC Ryberg det hus i Køng matr nr 45 (0-0-3-2 ¼) som Peder Andersens enke sidst beboede.

 

3. Han skal gøre årlig ti høstdage, når og hvor de som anviser, hvortil han medbringer de sædvanlige husmænds redskaber, dog så længe jeg er fornøjet med hans hjularbejde, så kan disse bemeldte 10dage forrettes med samme arbejde.

 

Køng den 18. november 1815.

Vitterlighed Jørgen Nielsen, Hans Nielsen.

 

236.

(150r) Peder Vincentzen fæster på livstid af J C Ryberg det hus på7 fag som hans afdøde svigerfader Rasmus Christensen har haft i fæste.

 

9. Hans svigermoder, Rasmus Christensens enke nyder frit hus og pleje så lever og på grund [af] at han og hans kone godt behandler hende, er han befriet for indfæstning.

 

Køng den 18. november 1815.

Vitterlighed Chr. Hansen, Charl. Burd.

 

237.

(151r) Peder Pedersen fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 6 fag i Køng som Anders Jensen sidst beboede og frivilligt har afstået.

 

Køng den 30.december 1816.

Vitterlighed Peder Andersen, Peder Hemmingsen.

 

238.

(151v) Jørgen Hansen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 9 fag som hans svigerfader Rasmus Rasmussen har haft i fæste og af dennes enke til herskabet frivillig afstået…

 

Køng den 30. december 1816.

Vitterlighed Hans Pedersen, Hans Hansen.

 

[senere tilføjet på fol. 293v:

Undertægtskontrakt [=Aftægtskontrakt]

Jeg underskrevne Giertrud Knuds Datterenke efter husmand Rasmus Rasmussen i Køng, afstår hermed med min værges og broders samtykke, mit i fæste havende hus til min svigersøn Jørgen Hansen, på følgende vilkår:

 

1. Mit hele indbo forbeholder jeg mig selv så længe jeg lever

 

2. Til fri beboelse indretter bemeldte Jørgen Hansen de to nordlige fag i huset til stue og køkken, og opsætter mig kakkelovn i stuen,samt sætter mig en forsvarlig tørvebod,

hvori jeg kan huse og hole 10 siger ti læs  tørv og

 

3. Årlig svarer han mig 1½ tdr rug 1½ tdr byg 2 lispund røget flæsk 6 skæppe malt 4 pd fedt 10 pd smør og daglig en pot mælk så længe koen malkes der til, og mit brød bages hos ham.

 

Køng den 12. januar 1817.

Vitterlighed Hans Peiersen, Hans Hansen.

 

På herskabets vegne haves intet imod denne kontrakt.  Dog anmærkes, at Jørgen Hansens eftermand ej forpligtes til at svare så stærk en undertægt, dog for enkens skyld, skal han blive forbunden at give Rasmus Rasmussens enke frit hus[ly] eller og plads i Hospitalet så kan hun komme derud når [hvis] hun ej er fornøjet med den nye fæster. Ligeledes lover jeg på herskabets vegne, når [hvis] Jørgen Hansen skulde dø førend Rasmus Rasmussens enke, så betales hende årlig ti rigsbankdaler navne værdi … [i] fald hun bliver virkelig medlem af Hospitalet, da hun får disse 10 rdl fra hospitalets kasse.

 

Datum ut supra.

Voelker på  J C Rybergs vegne.

 

239.

(152v) Jens Hansen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng som hans fader Hans Christensen har haft i fæste og hans moder frivilligt har afstået.

 

2. Hans moder beholder frit hus hos ham så længe hun lever og bliver en plads i Hospitalet ledig og hun får lyst at flytte derudi, så lover jeg hende denne.

 

Køng den 30. december 1816.

Vitterlighed Georg Andreas Apel, Jens Christiansen.

 

240.

(153r) Hans Poulsen fra Glorup gods i Fyn fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Vintersbølle som Jacob Nielsen havde i fæste og da hans enke ej kunne opfylde fæstepligterne har overladt det til herskabet, hvortil ligger 3 tdr land udskiftet af landmåler Egebek 1799.

 

2. Af dette hus har Jacob Nielsens enke 3 fag som han vedligeholder til fri beboelse så længe hun lever, tillige den halve del af Giøgs vænge, da den anden halve del benyttes af Jens Olsen[.] Hans Poulsen formanes hermed alvorligen at omgås med enken på en venlig måde, ej at røre noget af hendes gærder, ej heller at gøre vej eller sti over forbenævnte vænge, eller formene hendes gang og fortogs rettighed ved hendes 3 fag.   

 

5. Den i huset værende bilægger ovn tilhører herskabet og følger som inventarium med dette fæste.

 

9. Hans børn skal han holde flittig i læseskolen.

 

10. Da hoved hensigten med dette fæste [er] at have tro og flittige medarbejdere ved Blegen og ved skoven, så bestemmes hans løn således:

 

a) for gærdsel og staver hugt samt indhegner de ham anviste steder, får han med de andre Vintersbølle husmænd det samme hvad de andre til denne dag har fået og

 

b) for at fælde træer, sætte dem i forsvarlige favne, ligeledes at opslå hovdstødder [træstubbe], alt dette arbejde sker med deres eget værktøj, får han 9 rbm skriver ni rigsbankmark navneværdi, for hver favn.

 

For alt andet arbejde, som ej kan for akkorderes får Hans Poulsen om dagen 4 rbm navne værdi, dog med denne forpligtigelse, at han møder om morgenen kl 5, og bliver han længere borte end kl 6, så kortes ham otte rigsbank skilling for hver time og før end kl 7 om aftenen må han ej gå fra arbejde, ej heller må han vægre sig at våge om natten [ved Blegen ?].

 

11.  Der formenes ham ej at samle små brænde i skoven af dette som falder fra træerne så som tørre stiklinger eller spåner, dog må han ej føre det fra skoven, førend skovrideren har set det.

 

Køng den 28. januar 1817.

Vitterlighed Hansen, J N Bergmann.

 

241.

(154v)Anders Pedersen køber af J C Ryberg det hus i Ring som afdøde Peder Jensen sidst havde i fæste med de vilkår at han giver forgængerens enke frit bopæl så længe hun lever …

 

Med dette hus som består af 6 fag og ligger bag ved skolen, følger tillige de tvende fag som kaldes Tinghus, som er bygget ved før benævnte 6 fag og for nærværnede tid beboes af Jørgen Eliasen – for disse tvende huse med deres tillæg, i den stand som de nu forefindes, betaler Anders Pedersen …600 rbd n.v.

 

…med de vilkår, at jeg forbeholder mig jagtrettigheden på  disse grunde, og at Jørgen Eliassen med hans kone, så længe de lever ej opsiges i fald de vil bebo de 2 fag dog imod at de betaler årlig til Anders Pedersen den afgift som de hidtil har svaret til mændene i Ring og som skal have været 2 rbd n.v.

 

Køng 1.maj 1817.

Ingen vitterlighed.

 

242.

(155r) Laurs Peder Nielsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 9 fag i Køng som afdøde Hans Olsen havde i fæste.

 

Køng den 1. maj 1818.

Ingen vitterlighed.

 

[tilføjet i margin: Dette fæste er ej gældende se [nr. 246  fol 157v] hvor han [1820] på ny har fæstet]

 

243.

(155v) Christoffer Jensen fra Ring køber af J C Ryberg det hus beliggende i Ring by og som består af 9 fag – som afdøde Peder Olsen Høkker [= 135: hugger ?] sidst havde i fæste og med hvis enke Christoffer Jensen har giftet sig.

 

Køng den 31. juli 1818.

Ingen vitterlighed.

 

244.

(156r) Christian Pedersen fra Køng køber af J C Ryberg det hus på 7 fag i Ring by sidst fæstet af Søren Jacobsen Bruun, på følgende vilkår…

 

Enken efter Søren Jacobsen Bruun skal så længe hun lever have en stue til bolig i huset med adgang til køkken og ildsted og fornødent loftsrum, samt et eget vel lukket tørvehus hvilket alt køberen og efterkommende ejere forbindes til at indrette og vedligeholde for hende.

 

Køng den 24. december 1818.

Ingen vitterlighed.

 

245.

(156v) Hans Rasmussen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 9 fag  matr nr 65 (0-0-1-2½) som hans svoger Hans Nielsen sidst fæstede og frivilligt har afstået.

 

København den 28. december1819.

Vitterlighed Chr. Hansen, P. Sørensen.

 

246.

(157v) Laurs Peder Nielsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng som Hans Olsen sidst havde i fæste og som ved hans ombygning … består af 5 fag…

 

København den 1. maj 1820.

Vitterlighed Chr. Hansen, Sørensen.

 

247.

(158v) Hans Hansen fra Svinø køber af J C Ryberg det hus i Ring som afgange Lars Sørensen sidst havde i fæste …

 

København den 1. maj 1820.

Ingen vitterlighed.

 

248.

(159r) Mathias Hansen fra Bårse køber af J C Ryberg det hus på 6 fag i Ring by som afdøde Anders Christensen Hass sidst havde i fæste …

 

Frederiksgave den 23. oktober 1822.

Ingen vitterlighed.

 

249.

(159v) Ole Rasmussen, væver ved fabrikken fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng som sidst beboedes af Søren Nielsen, Murermester.

 

Frederiksgave den26. oktober 1822.

Vitterlighed Hans Nielsen, Anders Erlandsen.

 

250.

(160v) Rasmus Pedersen, væver ved fabrikken fæster på livstid det hus på 8 fag i Køng som sidst var beboet af hans fader Peder Andersen, der ligesom hans kone er afgået ved døden.

 

Frederiksgave den 26. oktober 1822.

Vitterlighed Chr. Hansen, Sørensen.

 

251.

(161v) Peder Andersen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 3 fag med en gammel lude [udhus] som hans afdøde fader Anders Pedersen har fæstet og hvis enke frivilligt har afstået da hun er kommet i Køng Hospital…

 

Indfæstningen betales med tyve rigsdaler sedler og til Køng Hospital seks i ditto.

 

Frederiksgave den 16. oktober 1822.

Vitterlighed Anthon Hansen, F. Nielsen.

 

252.

(162v) Peder Nielsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 6 fag i Køng som hans fader Niels Hansen sidst fæstede.

 

Frederiksagve den 26. oktober 1822.

Vitterlighed Lars Hemmingsen, Hans Tofft.

 

253.

(163v) Peder Simonsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus i Køng på 11 fag som sidst beboedes af Mads Jensen, hvis enke frivilligt har afstået imod at han giver hende frit husly så længe hun lever…

 

2. Foruden frit hus (4 fag) giver han og Mads Jensens enke af den have som er sønden for huset et passende stykke jord, af omtrent 10 alens bredde fra Jens Christiansens have og hele længden til mester Hansens grøft uden nogen godtgørelse.

 

Frederiksgave den 26. oktober 1822.

Vitterlighed Lars Hemmingsen, Pedersen.

 

254.

(164v) Ingvard Olsen fæster på livstid af J C Ryberg det hus på 7 fag i Køng matr nr 40 (0-0-2-1) som sidst beboedes af hans fader Ole Pedersen.

 

Frederiksgave den 23. oktober 1822.

Vitterlighed Chr. Hansen, J N Bergmann.

 

255.

(165v) Rasmus Sørensen, fuldmægtig ved Øbjerggård og gods gør herved ifølge det Højkongelige Rentekammers autorisation af 17. april dette år [1824] at have overladt forhenværende ladefoged ved Øbjerggård Peder Olsen i fæste på livstid det gårdsæde i Kostræde by som står for hartkorn 1-3-2-0 med det til samme hørende besætning af heste, vogne, lov, harve, alt således som det sidst var overdraget fæsteren Jens Jensen

 

Øbjerggård den 14. september 1824 Sørensen.

Vitterlighed Hans Hansen, Hans Bensen.

 

256.

(166v) Snedker Niels Dideriksen lejer i et år fra 1.maj 1824 til samme dag 1825 [af Kgl. Rentekammer] det såkaldte Gartnerhus ved Øbjerggård med tilliggende have og de ved samme stående bod  [udhus] beliggende tæt ved Øbjerggård…

 

1. Han må på ingen måde holde værtskab eller spil [fest] hvilket slags de endog måtte være.

 

2. Til inventarium følger den halve del af de i haven stående 10 bistader, hvis fordel af honning, voks og deres formerelse ved fratrædelsen deles i 2de lige dele hvor af Niels Dideriksen får det halve og stedets ejer den anden halve del. Blokkerne til at sætte bikuberne på leveres af herskabet.

 

3. Frugt og andre træer må ej opryddes derimod forventes, at Niels som et ungt ærekært menneske ej alene planter flere nyttige træer, men og forskaffer sig et levende og varigt hegn omkring haven, jo mere han arbejder derpå og udfører denne plan, jo mere anledning vil det være for herskabet at lade ham blive boende i samme hus efter denne kontrakts udløbelse.

 

4. Frugten af træerne benytter han sig på den bedste måde han kan og vil, men alle frugter på espalier træerne ved hus og lade leveres til husets ejer.

 

5. Murearbejdet ved bopælen vedligeholdes af herskabet, men boden og snedker værkstedet med vinduer, døre og loft, vedligeholder lejeren, således at det uden fæld [forfald/tab] kan afleveres.

 

8. Endelig når ejeren har i sinde inden dette års udløb, at ville have huset tilbage, så skal han afstå det, dog at Niels Diderichsen bliver anvist et andet passende hus som kan være tjenlig til hans profession.

 

Øbjerggård den 14. september 1824.

Vitterlighed Niels Chrstiansen, Hans Hansen.

 

257.

(167v) Jeppe Jensen [Glad] fra  Kastrup fæster på livstid den gård i Vintersbølle by (3-3-0-3) af Commissionen for de kongelige militære uldmanufakturer som ved allerhøjeste rescript  af 24. november 1824 allernådigst [er] overdraget administrationen af det hans majestæts kasse tilhørende Øbjerggård… med dertil hørende besætning af høstevogne plove harver tromler slæder og seletøj, alt således som det sidst var overdraget den afdøde fæster Gotfried Johansen, hvis enke Jeppe Jensen har ægtet…

 

1. Gårdens bygninger som består af 4 længder der tilsammen indeholder 42 fag, og et inderstehus [lejeinderste, lejebolig under gården, evt. anvendt som aftægtsbolig] østen for gården bestående af 5 fag tilligemed besætning og inventarium…

 

4. I hoveri forretter Jeppe Jensen eller hans enke efter ham lige arbejde med hans naboer  eller bymænd alt efter hoveri-foreningen [hoveri-aftalen] hvoraf  efterfølgende første poster er de vigtigste:

 

a. Alt hvad der udvises til Øbjerggård eller betjente fælder … udreder han lige med de andre tvende Vintersbølle gårdmænd.

 

b. Ege-tømmer til gården og godsets brug fælder, kaster, slinger og fører han på landet ligemed de andre mænd.

 

c. At han årligt skal fælde og udrede i Vintersbølle Skov 20 favne brænde, samt køre dette antal favne til stranden.

 

København den 1. oktober 1825.

Vitterlighed Jens Nielsen xxxx, H Gfskou.

 

258.

(169r) Peder Olsen fæster på livstid af Kommissionen det hus på 8 fag på Øbjerggårds hovmark matr nr 2 (0-4-1-0) således som det sidst var overdraget den forrige fæster Peder Hemmingsen der frivillig har afstået det.

 

København den 11. september 1827.

Vitterlighed Ole Rasmussen, Peder Diderichsen.

 

259.

 

(170v) Hans Bentsen af Køng fæster på livstid af Kommissionen det hus i Køng by på 8 fag efter afdøde fæster Hans Rasmussen hvis enke han har ægtet.

 

København den 11. september 1827.

Vitterlighed H Petersen, Niels Jensen.

 

260.

(172r) Snedker Niels Diderichsen fæster på livstid af Kommissionen det hus i Køng by på 10 fag matr nr 19 (0-1-0-3/4) efter afdøde fæster Peder Madsen, hvis enke har afstået samme til nærværnede fæster…

 

3. Fæsteren Niels Diderichsen eller hans kone som enke overlader den afdøde fæsters enke Karen Andersen på hendes livstid 3 fag hus til beboelse, holder hende med ildebrændsel, vask og middagsspise, uden noget vederlag.

 

København den 11. september 1827.

Vitterlighed Peder Diderichsen, Ole Rasmussen.

 

261.

(173r) Rasmus Hansen fæster på livstid af C L Klingberg det gårdsæde i Kostræde by (1-3-2-0) der har matr nr 14 …

 

1. Stedets bygninger består efter den herved hæftede syns- og taksationsforretning af 29. juni 1836 af 32 længder tilsammen30 fag tilligemed den overleverede besætning og inventarium …

 

Køng den 3. oktober 1839.

Vitterlighed Niels Rasmussen, Ludvig Wäse.

 

262.

(174r) Frands Hansen af Hammer fæster på livstid af Augusta Klingberg født Dinesen, enke efter C L Klingberg det hus i Køng på Øbjerggårds hovmark på 13 fag  (1-3-1-1) på matr nr 26 som sidst fæstedes af Søren Larsen, hvis enke den nye fæster har ægtet.

 

Øbjerggård den 17. december 1840.

Som lavværge W Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Jacob Hansen.

 

263.

(176r) Unge Hans Peersen af Køng fæster på livstid af Augusta Klingberg det hus på 9 fag på Øbjerggårds hovmark (0-3-0-½) på matr nr 4 som sidst var i fæste af Niels Christian Marder, hvis enke den nye fæster har ægtet.

 

6. Fæsteren må ikke tage Indsiddere i huset uden ejerens givne tilladelse … ej heller hvis nogen, som ej med lovligt pas eller beviser er forsynet, ligesom han også forbydes at befatte sig med ulovligt krohold, eller at have nattesvir for sig og at holde løse hunde ved huset.

 

Øbjerggård den7. november 1841.

Som lavværge W Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Mads Andersen.

 

264.  

(177r) Jens Nielsen af Ring fæster på livstid af Augusta Klingberg det hus på 14 fag på Øbjerggårds  hovmark (0-10-2-½) på matr nr 25 som sidst var i fæste af fabriksskriver Smidt.

 

Øbjerggård den 7. november 1841.

Som lavværge W Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Hans Andersen.

 

265.

(178v) Christian Jochumsen af Køng fæster på livstid af Augusta Klingberg det hus å 8 fag på Øbjerggårds hovmark (0-2-1-2 ¼) å matr nr 10.

 

Øbjerggård den 7. november 1841.

Som lavværge W Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Hans Andersen.

 

266.

(179v) Husmand Peder Andersen i Køng fæster på livstid det hus af Augusta Klingberg på 6 fag (0-0-0-1) matr nr 47.

 

Øbjerggård den 7. november 1841.

Som lavværge W Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Hans Andersen.

 

267.

(181r) Jens Jacobsen af Ring fæster på livstid af Augusta Klingberg det hus på 10 fag (0-0-3-0) på matr nr 29 i Ring sammen med den jordlod fra den nedlagte gård  Lundbytorp  nr  3  (4-2-0-2  1/5) som sidst beboedes af Niels Rasmussens enke.

 

Fæsteren er befriet for indfæstning på grund af hans deltagelse i opførelsen af det nye hus…

 

Øbjerggård den 24. september 1842.

Som lavværge Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Hans Andersen.

 

268.

(182v) Hjulmand Niels Christensen af Lov Sønderskov fæster på livstid af Augusta Kingberg det hus på Øbjerggårds hovmark matr nr 24 (1-1-3-1) der tidligere var beboet af gamle Hans Peersen.

 

Øbjerggård den 18. december 1842.

Som lavværge Bornemann.

Vitterlighed Hans Hansen, Peder Pedersen.

 

269.

(184r) Rasmus Peersen af Ring fæster på livstid af Augusta Klingberg Køng Kro matr nr 48a i Køng med tilhørende privilegier og Rettigheder, således som det tilforn har været besiddet af Benth Hemmingsen såvel som det hus i Køng by med tilliggende have matr nr 9 under Øbjerggård (0-6-2-1½)  der har været afdøde fabrikør Hansen overdraget, hvorimod den såkaldte Milebæks lod bliver ham uvedkommende …

 

2. Fæsteren betaler alle nu påbudne og herefter påbydende skatter, afgifter og præstationer uden nogen som helst undtagelse, af hvad ham i fæste overdraget, såvel af kroen som af jordloddernes nuværende eller tilkommende hartkorn – af Sandgravslodden  som nu står  for  0-7-3-0 gammelt privilegeret ager og engs hartkorn og af en efter den gamle skyldsætning umatrikuleret lod nedenfor Øbjerggårds bagerhus ved Alleen, ligeledes fri jord –

 

6. Da fæsteren ingen indfæstning har betalt, bliver de tilbyggede 7fag hus hovedgården Øbjerggårds fuldkomne ejendom …

 

7. Fæsteren forpligtes til at underkaste sig ejerens bestemmelser med hensyn til arbejdernes bespisning og en passende med egnens priser overensstemmende betaling derfor.

 

8. Efternævnte dokumenters indhold nemlig:

a. Kong Christian den Ottendes Confirmations Bevilling dateret 25. maj 1841 hvorved fæsteren af Køng Kro fremdeles har erholdt ret til, i forening med værtshushold, at faldholde [?] adskillige væver.

b. Kong Christian den Ottendes Confirmations Bevilling dateret 5. februar 1842 for fæsteren af Køng Kro … Rasmus Pedersen på den for ham under 3. november 1831 udfærdigede bevilling på et værtshushold og marketenderi sammesteds.

c. Præst Amts bevilling dateret 16. maj 1833 for fæsteren af Køng Kro R. Pedersen til sammesteds at anlægge og drive et hvedebrødsbageri mm. …

 

For indfæstningens erlæggelse er fæsteren befriet på grund af de forberørte 7 fag hus, han har tilbygget krostedet.

 

Øbjerggård den 18.december 1842.

Som lavværge Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Peder Pedersen.

 

270.

(186r) Jens Olsen af Køng fæster på livstid af Augusta Klingberg det hus i Køng by på matr nr 60 (0-1-0-0).

 

Øbjerggård den 21. november 1843

Som lavværge Bornemann.

Vitterlighed Hans Larsen, Peder Pedersen.

 

271.

(187v) Niels Rasmussen, tingmand i Køng, fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus nr 5 i Køng by som han i længere tid har beboet, hvilket hus med tilligende jordlod der under matr nr 6 står fri privilegeret ager og engs hartkorn (0-2-2-2  ¾)

 

Anneberggård den 14. december 1844.

p/t Køng den 21. februar 1845.

Vitterlighed Jensen, Poul Jacobsen.

 

272.

(189r) Jens Rasmussen bødker fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus nr 7 i Køng by som han i længere tid har beboet med ager og eng matr nr 8 (0-2-1- ¼).

 

Køng den 22. februar 1845.

Vitterlighed Jensen, Thyge Pedersen.

 

273.

(191r) Rasmus Hansen af Gavnø fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus på Lundbythorp Mark … som han efter den med forrige ejer af godset indgåede fæsteakkord [:aftale] selv har opbygget samt følgende huset tilliggende jorder [nemlig:]

 

matr nr 21c [som er] en husplads i Ring by (0-0-0-2  1/4)

matr nr 3k [som er] parcellen nr 11 af Lundbythorpgården (0-2-3- ¼)

matr nr 3l  [som er] parcellen nr 12 af Lundbythorpgården (0-2-3-2  3/4)

matr nr 3m [som er] parcellen nr 13 af Lundbythorpgården (0-3-0-2)

 

I alt hartkorn: 1-1-0-1¼ .

 

Anneberggård den 14. december 1844.

p/t  Køng 22. februar 1845.

Vitterlighed Peder Pedersen, Jacobsen.

 

274.

(193r) Husmand Peder Pedersen i Lundbythorp fæster på livstid af Frederik von Buchwald den parcel nr 15 af Lundbythorpgården matr nr 3(0-3-0-2 1/4) som  Anders Olsen hidtil har haft i leje men nu har fratrådt.

 

Anneberggård den 14. december  1844.

p/t Køng den 22. februar 1845.

Vitterlighed Rasmus Hansen, Jacobsen.

 

275.

(194v) Husmand Rasmus Pedersen af Lundbythorp Mark fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus på Lundbythorp  Mark som han efter indgået fæsteakkord selv har opbygget, samt følgende huset tilliggende jorder:

 

Matr nr 3b parcellen nr 9 (0-2-2-2)

Matr nr 3g parcellen nr 8 (0-2-2-2)

Mart nr 3i parcellen nr 10 (0-2-3-0)

 

I alt  hartkorn: 1-0-0-1

 

6. Det på lodden værende tørveskær må fæsteren efter anvisning bruge til egen fornødenhed, men må intet deraf sælge eller bortføre.

 

Anneberggård den 24. december 1845.

p/t Køng den 14. februar 1846.

Vitterlighed Thyge Pedersen, Jacobsen.

 

276.

(196r) Boelsmand Hans Pedersen i Lundbythorp fæster på livstid af Frederik von Buchwald  det boelsted i Lundbythorp som han af den forrige ejer af dette gods er lovet fæste på  og hertil liggende jorder:

 

Under matr nr 3a en parcel af hartkorn 1-1-3-½

Under matr nr 3h en parcel af hartkorn 0-2-2-2½

 

I alt hartkorn 1-4-2-0

 

Anneberggård den 24. december 1845.

Ingen vitterlighed.

 

277.

(197v) Husmand Søren Pedersen af Køng fæster på livstid af  Frederik von Buchwald  det hus i Øbjerggård hovedgårds mark som Christian Stennicke hidtil har haft i brug men efter eget ønske er fratrådt, hvilket hus med tilliggende jordlod matr nr 3 (0-3-0-1 ¼).

 

6. Han holder den med formanden Christian Stennicke indgåede aftægtskontrakt, hvorefter denne navnligen erholder fri bolig for sig og hustru i deres livstid i det for dem opførte aftægtshus, der i øvrigt bliver at betragte for godsejerens ejendom.

 

Anneberggård den 23. december 1846.

Køng den 10. februar 1847.

Vitterlighed Hans Pedersen, Peder Pedersen.

 

278.

(199r) Fabrikør Sandberg i Køng fæster på livstid af Frederik von Buchwald det på Køng Mark beliggende bosted kaldet Teglovnshuset som Hans Hansen hidtil har haft i fæste men nu efter eget ønske har afstået, hvilket består der under matr nr 22a og 22b og i jordebogen nr 1 står anført for uprivilligeret ager og eng hartkorn (2-5-3-1) …

4. Den hidtil fra stedet til afbenyttelse for ejeren reserverede eng Fuurhjørnet [fyrhjørnet ?] kaldet bliver fæsteren, uden at han kan gøre fordring på nogen som helst godtgørelse … uvedkommende, ligesom også den plads der dels omkring de anbragte tørvetrodser [opgravede faste tørveblokke der skæres til tørv] dels til sætteplads [hvor tørvene tørres] hidtil har været brugt, såvel til tørveskæringen til hovedgården, som til Køng Hospital og linnedmanufakturen og hvilken plads skal være så stor  at 10.000 tørv derpå kan rummes.  – Ligeledes er det ejeren forbeholdt ene at afbenytte de 4 fag hus, der til opbevaring af tørveskæringsredskaberne er opført i flugt med bostedets udhus og er det en selvfølge  at han hertil såvelsom til den reserverede tørveplads, som hidtil, tilkommer fri adgang over lodden. – Endelig forbeholdes ejeren ret til at grave ler og grus på lodden hvor det bedst findes.

 

5. De på lodden værende vandafledningsgrøfter er fæsteren forpligtet til efter ejerens bestemmelse forsvarligen at holde oprenset. – Ligeledes er han forpligtet til at holde fred på den tørv, der sættes på den i forrige post reserverede sætteplads, så at den ej ødelægges af løsgående kreaturer. –

 

7. Den med forrige fæster Hans Hansen indgåede forening om stedets afståelse, der går ud på:

 

a) at Hans Hansen i sin og hustrus levetid forbeholdes fri bolig i bostedets stuehus, der består af 10fag …

 

b) at Hans Hansen ligeledes i sin og hustrus levetid forbeholdes fri brug

af 1 tdr land geometrisk mål af jordlodden, hvor den er framålt nærmest ved huset

af den forreste part af den i lodden beliggende andel af rørmosen fra landgrøften til den første tværgrøft, med ret til bemeldte mosepart årlig efter ejerens anvisning til eget brug at skære 12 a 16 læs tørv, samt

af  den tæt ved huset liggende plads hvor den gamle teglovn har stået, hvis grænser ejeren nærmere bestemmer. –

 

c) at han er fritaget for skatter og afgift af alt hvad han således er forbehold brugen af;

men at han såfremt fæsteren medens han eller hustru endnu er i live fratræder fæstet, er pligtig til enten at forblive under samme vilkår hos den nye fæster af stedet, eller selv at tage fæstebrev på samme … vilkår som ommeldes i forrige ejer, afdøde  proprietær Klingbergs lejekontrakt af 25. august 1839, og det derpå baserede fæsteløfte til ham. –

 

8. For indfæstning er fæsteren fritaget så længe han er i sin nuværende stilling som bestyrer af den ejeren tilhørende Køng Linnedfabrik; men skulle han efter at være fratrådt denne stilling, attrå at vedblive fæstet, da skal han som indfæstning enten være forpligtet til at opføre ved stedet et forsvarligt stuehus på 8 fag, og at medtage dette ved synsforretning til fremtidig vedligeholdelse, uden nogen godtgørelse for opførelsen eller ved afleveringen til ejeren, eller at erlægge en sum af 400rigsbankdaler hvorfor ejeren da vil lade et sådant hus opføre.

Anneberggård den 23. december 1846.

Køng den 10. februar 1847.

Ingen vitterlighed.

 

279.

(201r) Husmand Niels Kjer af Køng fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by som murermester Anthon Hansen hidtil har haft i brug men nu efter eget ønske har afstået, hvilket hus medtilliggende have og vænge der i jordbogen under nr 27 og i den nye matrikul under nr 42 står anført for hartkorn (0-0-2-0).

 

6. Fæsteren holder den med formanden Anton Hansen indgåede forening om husets afståelse og giver ham i sin livstid husly i huset i den dertil indrettede lejlighed.

 

Anneberggård den 23. december 1846.

Køng den 10. februar 1847.

Vitterlighed Hans Hass, Peder Hansen.

 

280.

(202v) Christian Rasmussen af Køng fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by som Christen Rasmussen Halenberg hidtil har haft i brug mennu efter eget ønske har aftået –i jordebogen nr 29 og i den nye matrikul nr 43 (0-0-1-½).

 

6. Fæsteren holder den med formanden Christen Rasmussen Halenberg indgåede forening om husets afståelse, og giver ham og hustru i deres livstid husly i huset.

 

Anneberggård den 23. december 1846.

Køng den 10. februar 1847.

Vitterlighed Peder Hemmingsen, Bxxxx Jensen.

 

281.

(204r) Husmand  Hans Jacobsen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Ring by tilligemed den tilhørende jordlod på Lundbythorp mark, hvilket hus med have, vænge og tilhørende jordlod i ny matrikul er anført for hartkorn:

under matr nr 44 i Ring 0-0-3-3/4

under matr nr 3e i Lundbythorp     0-2-3-1/4

 

6. …

For indfæstning har fæsteren været fritaget på grund af de af ham, efter overenskomst  med forrige ejer, anvendte bekostninger på husets opførelse. –

 

Anneberggård den 23. december 1846.

Køng den 10. februar 1847.

Vitterlighed Peder Hemmingsen, Anders Pedersen.

 

282.

(205v) husmand Rasmus Nielsen hidtil skovfoged ved Øbjerggårds skov fæster på livstid af Frederiks von Buchwald det nyt opførte hus på Lundbythorp Mark der i jordebogen har nr 4 g i den nye matrikul under nr 3c og 3d står anført for hartkorn 0-5-3-½.

 

6.

 

For indfæstning har fæsteren været fritaget på grund af de af ham anvendte bekostninger på husets opførelse. –

 

Anneberggård den 23, december 1846.

Køng den 10. februar 1847.

Vitterlighed Peder Hemmingsen, Hans Rasmussen.

 

283.

(207r) Væver Niels Johansen af Køng fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by som Hans Larsen væver hidtil har haft i brug men nu efter eget ønske har afstået, hvilket hus med tilliggende have og vænge  der i jordebogen under nr 8 og i den nye matrikul under nr 53 stå anført for hartkorn 0-3-0-1/4.

 

6. Fæsteren holder den med formanden Hans Larsen, om husets afståelse, indgåede kontrakt.

 

Anneberggård den 20. december 1847.

Køng den 29. januar 1848.

 

284.

(208v) Christian Pedersen lejer af Frederik von Buchwald det hus kaldet Kjølebekshus på 7 fag med tilliggende have som han i flere år uden skriftlig lejekontrakt har beboet.

 

Øbjerggård den 12. september 1848.

Vitterlighed E. W. Buchwald, Koch.

 

285.

(209v) Knud Pedersen lejer fra 1. maj 1849 af Frederik von Buchwald det af ham efter mundtlig overenskomst beboede hus på Øbjerggårds Mark med tilliggende have og vænge på ½ tdr. land samt den i huset værende kakkelovn.

 

Øbjerggård den 12. september 1848.

 

286.

(210r) Christian Dideriksen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det af ham i længere tid beboede hus i Køng by, hvilket med tilliggende have og vænge på cirka 1  3/8 tdr. land der under matr nr 17 står for hartkorn 0-1-0-1½.

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård den 11. november 1848.

Vitterlighed Christen Pedersen, Hans Madsen.

 

287.

(211v) Husmand Christian Pedersen i Køng by lejer af Frederik von Buchwald fra 1. maj 1849 at regne det af ham hidtil uden skriftlig kontrakt beboede hus i Køng by …

 

3. Huset som består af 5 fag bygget af ege under- og fyrre overtømmer med klinede vægge og stråtag, og indrettet til 2 stuer og køkken med skorsten med loft over hele huset samt en lo på 1 fag til tørvehus …

 

Øbjerggård den 11. september 1848.

Vitterlighed Koch, E W Buchwald.

 

288.

(212v) Peder Hansen lejer af Frederik von Buchwald det af hans svigerfader Hans Svendsen hidtil beboede hus i Køng by med tilliggende have der under matr nr 20 står for uprivilegeret hartkorn  0-0-0-2  1/4

 

Øbjerggård den 11. september  1848.

 

Dan ingen synsforretning vil blive optaget over indbemeldte hus så erkender jeg hermed at have modtaget det bestående af 6 fag, bygget af forskellig tømmer med klinede vægge og stråtag, indrettet til stue, kammer, køkken med skorsten og tørvehus, med loftover 4 fag og de fornødne døre og vinduer…

 

Køng den 11 september 1848.

Vitterlighed E W Buchwald, Koch.

 

289.

(213v) Christen Olsen lejer af Frederik von Buchwald fra 1.maj1849 det af ham hidtil efter mundtlig overenskomst beboede hus i Køng by under matr nr 21 uprivilegeret hartkorn 0-0-0-1/4.

 

Øbjerggård den 11.september 1848.

 

Idet jeg underskriver denne kontrakt bemærkes at der ingen synsforretning er optaget over huset, men at det der er overleveret mig bestående af 5 fag, bygget af ege undertømmer fyrre overtømmer, klinede vægge og stråtag indrettet til stue, kammer og køkken med skorsten, loft over 4½ fag og med de fornødne vinduer og døre …

 

Til vitterlighed E V Buchwald, Koch.

 

290.

(215r) Skomager Peder Nielsen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng som hidtil har været beboet af hans afdøde svigerfader Joachim Ramløv der med tilliggende have og vænge under den nye matrikul står under nr 54 hartkorn 0-0-0-½.

 

Øbjerggård  den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård den 11. november 1848.

Vitterlighed C. Dideriksen, Henning Dideriksen.

 

291.

(216r) Ole Hemmingsen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det i en del år af ham beboet hus i Køngmed tilliggende have og vænge der i den nye matrikul under nr 39 står anført for 0-0-0-2 ¾.

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård  den 11. november 1848.

Vitterlighed Niels Johansen, Peder Larsen.

 

292.

(217v) Smed Hans Madsen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det af ham efter fæsteløfte fra en tidligere besiddende  hus i Køng by der i den nye matrikul under nr 66 står anført for 0-0-2- ¼ .

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård den 1. marts 1848

Vitterlighed Andreas Pedersen, Rasmus Hansen.

 

293.

(218v) Christen Rasmussen smed fæster på livstid af Frederik von Buchwald

det af ham efter fæsteløfte fra en tidligere ejer i flere år beboede hus i Køng by med tilhørende have og vænge der under matr nr 38i  står anført for 0-0-3-1.

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård den 11. november 1848.

Vitterlighed  Koch, Jens Jørgensen.

 

294.

(220r) Saddelmager Lysthoff lejer af Frederik von Buchwald fra 11. maj 1849 at regne det af ham hidtil uden skriftlig kontrakt beboede hus i Køng by med tilliggende have og vænge der under matr nr 39, står for hartkorn 0-0-1-2.

 

Øbjerggård den 15. september 1848.

Vitterlighed E V Buchwald, Hans Larsen.

 

– slut på 2. del af fæsteprotokollen –