Fæste Protocoll for Øebierggaard Gods 1774-1895

 

3. del : 1848-1895 ; løbe nr. 295-372.

Version ultimo august 2013

 Originalen opbevares i Øbjerggård godsarkiv (i Rosenfeldt godsarkiv); fuldstændige fotokopier i Køng Sognearkiv, Køng Museums Støtteforenings arkiv og NæstvedArkiverne, Næstved Kommune.

 

Ekstrakt

Udarbejdet i 2012-13 af Per Ole Schovsbo for Køng Museums støtteforening.

Hver tilførsel har reference til en folioside (r: recto ”på den rette side”/højre/forside– v: verso ”på det vendte blad”/venstre/bagside) og har fået tildelt et nyt løbenummer, der ikke findes i protokollen.  Det bemærkes at folionummereringen er lidt mere indviklet end som så: recto-verso er for- og bagside på det samme blad – mens venstre-højre ses på samme opslag fx i regnskabsprotokoller. Med andre ord er fx 70r(ecto) = 70h(øjre) mens 70v(enstre) = 69v(erto) mens 70v(verto = 71v(venstre). Recto-verso er den mest almindelige måde at nummerere foliosider på og derfor også anvendt i denne ekstrakt. Det originale register i Øbjerggårds fæsteprotokol anvender i de fleste tilfælde dog venstre-højre-nummerering. Den er normaliseret i den transskriberede udgave af registeret.

 

Fæsteprotokollen, der er på 316 folionummererede sider [eller 632 sider], er autoriseret den 3. november 1775 af amtmanden i Vordingborg Amt, H. A. Brochenhuus bla. til Nysø [Vordingborg amt, der 1660 afløste Vordingborg len, sammenlagdes i 1750 med Tryggevælde amt og indgik 1803 i det nyoprettede Præstø amt, der 1970 lagdes sammen med Maribo amt til Storstrøms amt, der 2007 nedlagdes til fordel for Region Sjælland].

 

Fæste var en opsigelig kontrakt mellem to parter og fæstekontrakterne (fæstebrevene) bekræftede aftalerne mellem i dette tilfælde godsejeren og brugeren. De originale dokumenter fik fæsteren udleveret mens godskontoret opbevarede en kopi (reversalfæstebrevet) og skulle efter forordningen af 23. januar 1719 tillige føre fæstebrevet ind i en protokol. For afskriftens rigtighed garanterede to vitterlighedsvidner.

 

Fæstebrevet indeholdt som regel oplysninger om 1) udsteder og modtager af fæstebrevet 2) fæstes beliggenhed 3) jordtilliggendet i hartkorn 4) forrige fæster og dennes evt. slægtskab med nye fæster 5) årsager til skiftet 6) angivelse af landgilde og hoveri samt 7) øvrige betingelser bla. indfæstningen (stedmål) der betegner den engangssum som fæsteren skulle betale som en art indskud. Årligt betalte fæsteren afgifter (eller naturalier, arbejde, kørsel, mv.) til godsejeren og skatter til Kongen (jfr. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 1991 s. 275 ff).

 

Ekstrakten indeholder oplysningerne fra punkt 1), 2), 3), 4) og 5) og der citeres et tilfældigt udvalg af de ydelser og betingelser der har særlig interesse for fabrikkens, områdets eller personernes historie. Protokollen indeholder imidlertid mange andre oplysninger der ikke er medtaget her, fordi det ville sprænge alle rammer. De citerede teksters stavemåde er som regel normaliserede. Usikre ord er markeret med raster, forkortelser udskrevet og supplerende tilføjelser markere med []. Protokollen indeholder også en del kontrakter (bla. ansættelseskontrakter, lejekontrakter, købekontrakter) samt senere kommentarer og henvisninger til fæstebrevene. Referencer til godsets jordebog (der ikke er bevaret) fx lokale gård- og marknavne og  matrikler med hartkorn (tønder-skæpper-fjerdingkar-album) der viser jordens dyrkningsværdi (bonitet) der ikke må forveksles med  geometrisk målte arealstørrelser der opgives i tønder-skæpper-fjerdingkar-album- land. Sidstnævnte er ikke medtaget i denne ekstrakt. Fæsteprotokollens personregister sidst i protokollen (3. del) er normaliseret og rettet.

 

Når der anføres to datoer i fæstebrevet er den første som regel fæstebrevets datering – den anden er den dato fæstebrevet underskrives af fæsteren og som regel to vitterlighedsvidner. Mellem de to datoer er i fæsteprotokollen (men udeladt i ekstrakten) som regel en dato (og fol.) for fæstebrevets indførelse i retsbogen for Vordingborg Søndre Birk.

Der tages forbehold for fejl og misforståelser i teksterne, da der indtil videre kun er foretaget korrekturlæsning af navnestoffet.

 

295.

(221r) Peder Larsen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by som sidst var beboet af korporal Hans Larsens enke med tilliggende have og vænge der under matr nr 67 står for hartkorn 0-0-3-0.

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård den 11. november 1848.

Vitterlighed Niels Johansen, Ole Hemmingsen.

 

296.

(222r) Rasmus Hansen fæster på livstid af Fredrik von Buchwald det hus i Køng by med have og vænge der under matr nr 41 står anført for hartkorn 0-0-1-½  og som han  flere år har beboet efter fæsteløfte fra en tidligere ejer [af Øbjerggård].

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

Øbjerggård den 11. november  1848.

Vitterlighed Anders Pedersen, Hans Madsen.

 

297.

(223v) Peder Jensen fæster på livstid af  Frederik von Buchwald det hus i Køng by med have og vænge der under matr nr 49 står anført for hartkorn 0-0-3-1 som han i flere år har beboet efter fæsteløfte fra en tidligere ejer.

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård den 11. november 1848.

Vitterlighed C Dideriksen, Christen Pedersen.

 

298.

(224v) Peder Olsen lejer af Frederik von Buchwald fra 1. maj 1949 at regne det af ham hidtil uden lejekontrakt beboede hus i Køng by der under matr nr 44 står for hartkorn 0-0-0-2  ¼.

 

Øbjerggård den 12. september 1848.

Vitterlighed E W Buchwald, Koch.

 

299.

(225r) Ole Andersen lejer af Frederik von Buchwald fra 1. maj 1849 at regne det af ham hidtil efter mundtlig overenskomst beboede hus i Køng by der under matr nr 46 står for hartkorn 0-0-0-1 ¼.

 

Øbjerggård den 12. september 1848.

Vitterlighed  E W Buchwald, Koch.

 

300.

(226r) Hans Kjøng lejer af Frederik von Buchwald fra 1.maj 1849 at regne det hus som han hidtil uden skriftlig kontrakt beboede der under matr nr 48b og 51står for uprivilegerede hartkorn 0-0-1-½.

 

Øbjerggård den 12. september 1848.

Vitterlighed E W Buchwald, Koch.

 

301.

(227r) Hans Nielsen lejer af Frederik von Buchwald fra 1.maj 1849 at regne det af ham hidtil efter mundtlig overenskomst beboede hus i Køng by der under matr nr 52 står for hartkorn 0-0-3-1½.

Øbjerggård den 12. september 1848.

Vitterlighed E W Buchwald, Koch.

 

302.

(228r) Jens Jørgensen lejer af Frederik von Buchwald den af ham i længere tid beboede huslejlighed i det såkaldte Heglehus i Køng by.

 

Øbjerggård den 11. november 1848.

 

303.

(229r) Hørmester Jørgen Nielsen lejer af Frederik von Buchwald den beboelseslejlighed i den såkaldte Hørmesterbolig i Køng som han i flere år har beboet samt den dertil hørende have …

 

Øbjerggård den 11. november 1848.

Vitterlighed Buchwald, Koch.

 

304.

(229v) Andreas Pedersen af Køng fæster på livstid af Frederik von Buchwald det boelsted i Lundby Thorp by som Hans Pedersen hidtil har haft i fæste men godvilligt har afstået der i den nye matricul står anført for under matr nr 3a privilegeret hartkorn 0-1-3-2½  og under matr nr 3u  hartkorn 0-2-2-2½   i alt hartkorn 1-4-2-0.

 

Øbjerggård den 13. september 1848.

p/t Øbjerggård den 11. november 1848.

Vitterlighed Hans Knudsen, Rasmus Hansen.

 

305.

(231r) Ole Hansen, skrædder, fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus på Øbjerggårds mark som han i flere år har beboet i henhold til tilsagn fra tidligere ejer – der under den nye matr nr 23i   Hammer sogn står anført for privilegeret hartkorn 0-7-2-1 ¼.

 

Øbjerggård den 25. november 1848.

p/t Øbjerggård 16. januar 1849.

Vitterlighed Joachim Nohr, Niels Pedersen.

 

306.

(232v) væver Christen Pedersen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det i den såkaldte Kirkemark ved Køng Kirke nyt opførte hus med tilliggende 2 skp land.

 

Øbjerggård den 25. november 1848.

p/t Øbjerggård den 16. januar 1849.

Vitterlighed Joachim Nohr, Ole Hemmingsen.

 

307.

(234r) Jens Peder Ditløvsen, fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by som hidtil har været beboet af hans moder og Peder Jørgensen Helt – hvis have og vænge i den nye matr nr 64 står anført for hartkorn 0-0-1-½.

 

Øbjerggård den 25.november 1848.

p/t Øbjerggård den16. januar 1849.

Vitterlighed Joachim Nohr, Hans Hendrichsen.

 

308.

(235v) Husmand Jørgen Pedersen fra Køng by fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by som Ole Nielsen sidst har haft i fæst og afstået – ed tilliggende ager og eng matr nr 50 står anført for hartkorn 0-0-1-1/4.

 

Øbjerggård den 12.december 1849.

p/t Øbjerggård den 2. februar 1850.

Ingen vitterlighed.

 

309.

(236v) Niels Mortensen lejer af Frederik von Buchwald den lejlighed der hidtil var beboet af Anders Pedersens enke i et hus i Køng by tilligemed havepladserne til 2 afbrændte huse i samme by der i den nye matr står anført for hartkorn hhv matr nr 56  0-0-1-0 og matr nr 57  0-0-0-½.

 

Øbjerggård den 12. december 1849.

 

310.

(237v) fæstehusmand Andreas Hansen af Køng fæster på livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by som Jens Peter Ditløvsen hidtil har haft i fæste og efe eget ønske har afstået og som under matr nr 64 står for hartkorn 0-0-1-½.

 

Øbjerggård den 1.december 1851.

p/t Øbjerggård den 9.februar 1852.

 

311.

(238v) Fæstehusmand Niels Rasmussen fæster å livstid af Frederik von Buchwald det hus i Køng by efter Jørgen Pedersen med hvis enke han har indgået ægteskab der under matr nr 50 står for hartkorn 0-0-1-1/4.

 

4. Det huset tilliggende vænge er fæsteren pligtig til at holde behørig indhegnet og at drive det forsvarligt, og må han ikke bortføre eller afhænde hø, halm eller gødning, hvorimod alt dette skal forblive ved stedet og anvendes til jordens forbedring.

 

Øbjerggård den1. december 1851.

p/t Øbjerggård den 9. februar 1852.

Vitterlighed C W Buchwald, Johannes Jensen.

 

312.

(239r) fæstehusmand Niels Larsen fæster på livstid af Frederik von Buchwald det nu afbebyggede hus og haveplads [= plads uden hus] Ring by, hvilket jordstykke der under matr nr 26b står for hartkorn 0-0-0-2¼.

 

3. Det af fæsteren opførte hus kan af ham eller hans arvinger ved fæstes ophør bortføres – med mindre jordejeren foretrækker at  godtgøre ham  dets værdi til nedbrydelse  efter [?].

 

Øbjerggård den 1½.december 1851.

p/t Øbjerggård den 9. februar 1852.

Vitterlighed C W Buchwald, Koch.

 

313.

(240r) Fæstehusmand Johannes Nielsen fæster på livstid af Frederik von Buchwald et af nyt opført hus på  Lundbytorp Mark –  med tilliggende jordelod der under matr nr 3 står for hartkorn 0-2-3-1/4.

 

Øbjerggård  …. 1851.

p/t Øbjerggård den 1. december 1851.

Vitterlighed Niels Rasmussen, C W Buchwald.

 

314.

(241r) Jens Willumsen lejer af kaptajn von Buchwald en hidtil af Niels Mortensen beboet lejlighed i et hus i Køng by tillige med havepladserne til 3 [2?] afbrændte huse i samme by der i den nye matricul står under matr nr for hartkorn hhv. nr 56 for  0-0-1-0 og nr 57 for  0-0-0-½.

 

Øbjerggård den 14. december 1852.

315.

(242r) Jens Pedersen lejer af kaptajn von Buchwald fra 1.maj det af Ole Andersen hidtil beboede hus i Køng by medtilliggende have der under matr nr 46 står for hartkorn 0-0-0-1 ¼.

 

Øbjerggård den 14.december 1852.

 

316.

(243r) Jens Larsen lejer af kaptajn von Buchwald den hidtil af Niels Rasmussen benyttede beboelseslejlighed i et hus i Køng by tillige med halvdelen af de 6 såkaldte Hospitalsvænger i bemeldte by, der i den nye matricul under nr 58 står for 0-1-0-0

 

Øbjerggård den 14.december 1852.

 

317.

(244r) Peder Pedersen lejer af Buchwald det hidtil af Christian Rasmussen bosiddende hus i Køng by med tilliggende have der under matr nr 43 står for hartkorn 0-0-1-½ .

 

Øbjerggård den 14. december 1852.

 

318.

(244v) Jacob Hansen lejer af Buchwald det af Peder Hansen sidst lejede hus i Køng by med have der under matr nr 20 står for hartkorn 0-0-0-2 ¼.

 

Øbjerggård den 14. december 1852.

 

319.

(245r) Hans Jacobsen i Køng lejer af kaptajn von Buchwald fra 1. maj det hidtil af Knud Pedersen beboede hus på Øbjerggårds mark med tilliggende på ca.½ tdr. land samt den i huset værende kakkelovn.

 

Øbjerggård den 14. december 1852.

 

320.

(246r) Ole Larsen fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det hus på Øbjerggårds mark som hans moder Lars Olsens enke hidtil har haft i fæste – med tilliggende jordlod der under matr nr 5 står for hartkorn 0-2-2-1.

 

Øbjerggård den 7. december 1853.

 

321.

(247r) Væver Hemming Clausen fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det hus med have i Køng by som han hidtil som mestersvend ved Køng Linnedfabrik har haft i brug.

 

Øbjerggård den 7. december 1853.

p/t Øbjerggård den 7. februar 1854.

Vitterlighed Koch, Ole Larsen.

 

322.

(248r) Peder Pedersen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus med have i Køng som er fraflyttet af hørmester Nielsen.

 

Øbjerggård den 7. december 1853.

Vitterlighed Koch, Hans Hansen.

 

323.

(248v) Jacob Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det i år af nyt opbygte hus på Øbjerggårds mosepart med tilhørende vænge.

 

2. Lejeren er antaget som tilsynsmand ved Øbjerggårds engpart og tørvemose og har at påse at der derved holdes fred og ingen uorden begås i hvilken henseende han retter sig efter de anvisninger der gives ham.

 

Øbjerggård den 7. december 1853.

Vitterlighed Koch, Hans Hansen.

 

324.

(249r) Jørgen Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald et hus i Køng by med tilliggende have der under matr nr 20 står for hartkorn 0-0-0-2 ¼.

 

Øbjerggård den 7. december 1853.

Vitterlighed Koch, Henning Clausen.

 

325. [jfr. 278.]

(250r) Niels Dideriksen af Køng fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det på Køng Mark beliggende boelsted kaldet Teglovnshuset som fabriksbestyrer Sandberg hidtil har haft i fæste men nu efter eget ønske har ophævet, hvilken beboelse under matr nr 22b og 22c står for hartkorn 2-0-3- ¾.

 

4. Den hidtil fra stedet til afbenyttelse for ejeren [af Øbjerggård] reserverede eng kaldet Fürhjørnet bliver uden at fæsteren kan gøre fordring på nogen som helst godtgørelse i skatter eller afgift – ham uvedkommende, ligesom også den plads der dels omkring de anbragte tørvetrodser dels til sætteplads hidtil har været brugt til tørveskær til hovedgården og Køng Hospital og hvilken plads skal være så stor at  100.000 tørv derpå kan rummes. – Desuden påtager fæsteren sig i sine udhuse forsvarligen at opbevare de tørveskæreredskaber, som ejeren bruger til sin tørveskæring. –  Endvidere forbeholdes ejeren den fornødne adgang over lodden til tørvesætterpladsen og sin tilstødende eng.-

 

5. De på lodden værende vandingsafledningsgrøfter er fæsteren forpligtet til efter ejerens bestemmelse forsvarligen at holde oprensede . – Ligeledes er han forpligtet til at holde fred på den tørv, der sættes på den i forrige post reserverede sætteplads, så at den ej ødelægges af løsgående kreaturer.

 

6. Den på lodden værende tørveskær er fæsteren uberettiget til at bruge.

 

7. Den med den tidligere fæster Hans Hansen indgåede forening om stedets afståelse til fabriksbestyrer Sandberg der går ud på

 

a: at Hans Hansen i sin og hustrus livstid forbeholdes fri bolig i boelstedets gamle stuehus der består af 10 fag, imod at overtage sig dennes forpligtelse til at holde det ved lige, og på den betingelse, at han, når der vises forsømmelse hermed, så at der kan udsættes fald [forfald] med huset, skal være pligtig til uden godtgørelse at fravige det.

 

b: at Hans Hansen ligeledes i sin og hustruens livstid forbeholdes frit brug af  1 tdr land  jordmetrisk målt af jordlodden hvor den er framålt  nærmest ved huset, og af den forreste part af den i lodden liggende andel af rørmosen fra landgrøften til den første tørvegrøft [tværgrøft ?] med ret til i bemeldte mosepart årlig efter ejerens anvisning til eget rug at skære 12 a 16 læs tørv, samt af den tæt ved huset liggende plads hvor den gamle teglovn har stået, hvis grænser ejeren bestemmer.

 

c: at han er fritaget for skatter og afgifter af alt, hvad han således er forbeholdt brugen af.

 

… fæsteren har opført 5 fag nyt hus ved stedet, der bliver ejerens ejendom.

 

Øbjerggård den 18. november 1854.

Køng den 6. marts 1855.

 

326.

(251v) hørmester Hans Jensen forpagter af Carl Waldemar von Buchwald i 50år fra 1. maj 1854 det af ham beboede sted i Køng by med tilhørende jorder nemlig:

 

a  gårds og hovedlods med tilstødende vænger der under matr nr 22a  står for hartkorn 0-5-1/4-1

b  den såkaldte Kirkemark der under matr nr 4 står for hartkorn 1-4-1-1½

c  pladsen hvor en del af Køng Fabriksbygninger har stået der under matr nr 22c  står for hartkorn 0-0-2-1

 

5. Under det overanførte hartkorn og gammelskat hører hus- og haveladserne: til de 2 huse der nu bebos af Jens Jørgensen og Peder Pedersen; til den forrige spindeskole der bebos af 2 familier; til den forrige Mesterbolig [Gl. Øbjerggård] med udhuse, der bebos af 5 familier, samt hus- og haveplads og vænget til klokkerhuset ved kirken og en del af kirkegården. – Alle disse hus- og havepladser – vænger er og forbliver undtagen fra forpagtningen efter de nuværende skel, og forpagteren  tilkommer ej afgang eller godtgørelse i sin afgift …

 

Øbjerggård den 16. november 1854.

Vitterlighed Niels Pedersen, Schrøder.            

 

327.

(253v) Jens Larsen fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det hus i Køng by som Georg Andreas Apel hidtil har haft i fæste men nu har afstået – matr nr 61der står for  hartkorn 0-0-0-1½ .

 

Øbjerggård  den 10. november 1855.

Ingen vitterlighed.

 

328.

(254r) Jens Larsen lejer i 10 år af Carl Waldemar von Buchwald det såkaldte Hospitalsvænge i Køng matr nr 58b der står for hartkorn 0-0-3-0.

 

Øbjerggård den 10. november 1855.

Vitterlighed Koch, Bergmann.

 

329.

(254v) Lars Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det nu ombyggede hus  der tidligere har været beboet af Jørgen Hansen med tilhørende have matr nr 20 der står for hartkorn  0-0-0-2  1/4.

 

Øbjerggård den 31. december [?] 1855.

Vitterlighed Niels Pedersen, Peder Pedersen.

 

330.

(255r) Jens Jørgensen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus  i Køng by som han har beboet i flere år.

 

Øbjerggård den 26. november 1855.

Vitterlighed Peder Ingrersen, Jens Nielsen.

 

331.

(255v) vævemester Hemming Clausen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus i Køng by som hidtil har været beboet af Jens Willumsen…

 

4. Huset der består af 6½ fag og er indrettet til køkken, tørvehus, værksted og stue  med loft overalt og de fornødne vinduer og døre er af lejeren taget i brug siden 1. maj d. å. …

 

Øbjerggård den 10. november [?] 1855.

Ingen vitterlighed.

 

332.

(256r) Tømmermand Jens Nielsen lejer af Carl Waldemar von Buchwald en til ham indrettet beboelseslejlighed i Ledvogterhuset ved Ring skel … samt den til lejligheden henlagte haveplads.

 

3. Lejligheden der består af 2½ fag vedligeholdes indvendig og udvendig af lejeren og afleveres ved fratrædelsen i forsvarlig vel vedligeholdt stand.

 

Øbjerggård den 10. november 1855.

Vitterlighed Niels Pedersen, Peder Pedersen.

 

333.

(256v) Møller H C Bergmanns enke af Køng Mølle lejer af Carl Waldemar von Buchwald 2 jordlodder af Øbjerggårds mark der under matr nr 7 står for hartkorn 0-4-3-2¼, samt det på jordene opførte hus, der er assureret for 170 rdl.

 

3. Huset som ligger på lodden er lejeren pligtig at holde … [assureret] i Brandforsikringen til dets fulde værdi, svare brandpenge [= præmie] og vedligeholde de befalede brandredskaber – Huset er lejeren berettiget til at leje ud til 2 husmandsfamiljer og er pligtig at holde det forsvarlig ved lige i henhold til vedfølgende synsforretning.

 

Øbjerggård den 10.november 1855.

 

334.

(257v) Rasmus Pedersen, gårdmand i Køng fæster på livstid det hus i Køng by af Carl Waldemar von Buchwald som afdøde Jens Olsen har haft i fæste og med hvis enke han har indgået ægteskab – der under matr nr 60 står for hartkorn 0-1-0-0.

 

Øbjerggård den 9. december 1857.

Ingen vitterlighed.

 

335.

(258v) Jørgen Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den lejlighed i den forrige spindeskole i Køng by der hidtil har været beboet af Niels Jochumsen tillige  med den tilhørende haveplads der er særskilt skyldsat.

 

3. Huset skal lejeren i forening med den anden beboer af samme stedse holde assureret til fuld værdi i landets almindelige Brandkasse …

 

4. Huset overtages af lejeren i den stand hvori det er bekommet i hos følgende synsforretning af 15. november 1847 ved dets overlevering til dets tidligere lejer  Jens Hansen og tilsvarer det ved fratrædelsen overensstemmende med denne  forretning.

 

5. Hegnet om haven holder lejeren ved lige og dyrker haven forsvarligen.

 

Øbjerggård den 21.december  1857.

Vitterlighed Talletsen [?], Koch.

 

336.

(259r) Peder Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus i Køng by med tilliggende have der ej er skyldsat og der tidligere er beboet af Christian Pedersen og som han har opsagt.

 

3. Huset som består af 5 fag, bygget af ege- under- og fyrreovertømmer, medklinede vægge og stråtag er indrettet til 2 stuer og køkken med skorsten, med loft over hele huset, og de fornødne vinduer og døre samt en bod på 1 fag til tørvehus, vedligeholder lejeren og aflevere det i sin tid i god og velvedligeholdt stand.

 

5. Lejeren er pligtig til at give rørbinder Jens Carstensen fri bopæl i huset så længe han lever, i den stue han hidtil har beboet, og nyder derfor årlig nedsættelse i sin afgift  af 4 mark.

 

Øberggård den 31. december 1857.

Vitterlighed Talletsen [?],Koch.

 

337.

(260r) Niels Pedersen i Køng lejer af Carl Waldemar von Buchwald den vestre halvdel af den såkaldte Spindeskole ved enden af Øbjerggård Alleen med tilhørende have …

 

Øbjerggård den 27. august 1860.

Vitterlighed  Niels Pedersen, Peder Pedersen.

 

338.

(260v)Husmand Jørgen Hansen af Køng lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus med have i Køng by som husmand Hans Kjøng tidligere har haft i leje der under matr nr 48c står for hartkorn 0-0-1-½.

 

Øbjerggård den 27. august 1860.

Vitterlighed Niels Pedersen, Peder Pedersen. 

 

339.

(261r) Peder Pedersen, husmand i Køng fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald den del af det af ham i leje bosiddende hus i Køng by, således som samme findes beskrevet i vedhæftede synsforretning.

 

4. Hegnet omkring hus og have opføres og vedligeholdes af fæsteren Jagt er han uberettiget til.

 

Øbjerggård den 17. september 1862.

p/t Øbjerggård den 30. september 1862.

Vitterlighed Birch, Anders Hemmingsen.

 

340.

(261v) Husmand Jens Larsen i Køng fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det såkaldte Hospitalsvænge i Køng by der under matr nr 58b står for hartkorn 0-0-3-2.

 

Øbjerggård den 18. september 1862.

p/t Øbjerggård den 30. oktober 1862.

Vitterlighed Birch, Hans Pedersen.

 

341.

(262r)  Jens Jørgensen fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det hus med have han hidtil har haft til leje i Køng by.

 

Øbjerggård den 18. september 1862.

p/t Øbjerggård den 30. oktober 1862.

Vitterlighed Brandt, Christen Rasmussen.

 

342.

(262v) Skomager Clausen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den omtrentlig halve beboelseslejlighed i den såkaldte Hørmesterbolig i Køng by med tilhørende haveplads der ej særskilt er skyldsat.

 

3. I henhold til vedhæftede synsforretninger er huslejligheden, der består af to værelser, køkken og et lille kammer samt et kammer på loftet,  modtaget af lejeren i god og forsvarlig stand…

 

Øbjerggård den 16. september 1862.

Vitterlighed Birch, Bagge.

 

343.

(263v) Husmand Hans Peter Christoffersen i Køng lejer af Carl Waldemar von Buchwald den lejlighed i den forrige Spindeskole i Køng som hidtil er beboet af Jens Andersen tilligemed den dertil hørende haveplads.

 

Øbjerggård den12. juli 1863.

Vitterlighed Niels Pedersen, Peder Pedersen.

 

344.

(264r) Vævemester Hemming Clausen lejer af Carl Waldemar von Buchwald de tvende søndre lejligheder i det nyt opførte hus i Køng by under Øbjerggård gods med dertil hørende udhuse og have på følgende vilkår …

 

5. Lejeren skal tilstede samtlige beboere af dette hus fri og uhindret adgang til og afbenyttelse af den brønd der ligger på det ham i fæste [= 321 ?] overdragne huses grund, hvilken benyttelse skal tåles af Hemming Clausen uden nogen som helst godtgørelse …

 

Øbjerggård den 30. juli 1863.

Vitterlighed H. Valentiner, Boye.

 

345.

(265r) Rasmus Andersen i Køng lejer af Carl Waldemar von Buchwald den søndre beboelseslejlighed i det såkaldte Ledvogterhus ved Ring skel med dertil hørende  haveplads…

 

3. Lejligheden der består af 6 fag til stue og kammer, 1 fag til forstue og spisekammer, 1 fag til køkken og skorsten og 1 fag til tørvehus samt forsynet med bræddegulve i de første 3 fag og bræddelofter over de 5 fag og med 4 halve og tre hele fag vinduer er af lejeren modtaget i god stand.

… Det bemærkes endvidere at gavlen i syd er lukket med brædder og at der ved husets vestre side findes træværket til en bod uden tag og mur – I lejligheden er 4 enkelte og en dobbelt dør ed tilhørende beslag…

 

Øbjerggård den 10. jul 1865.

Vitterlighed Birch, Jørgen Hansen.

 

346.

(265v) Jørgen Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det på Øbjerggårds mosepart opførte hus der hidtil har været besiddet af Jacob Hansen, med det tilhørende vænge…

 

2. lejeren er antaget som tilsynsmand ved Øbjerggårds engpart og tørvemose og har at påse, at der derved holdes fred  og ingen uorden begås, i hvilken henseende han retter sig efter de anvisninger der gives ham.

 

Øbjerggård den 10. juli 1865.

Vitterlighed Birch, Rasmus Andersen.

 

347.

(266r) Jens Chr. Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus i Køng by med dertil hørende vænge der hidtil har været besiddet af Jørgen Hansen der under matr nr 48b står for hartkorn 0-0-1-½.

 

Øbjerggård den 10. juli 1865.

Vitterlighed Birch, Rasmus Andersen.

 

348.

(267r) indsidder Niels Rasmussen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den beboelse på 2½ fag i Ledvogterhuset ved Ring skel som hidtil har været beboet af tømmermand Jens Nielsen, samt den til lejligheden hørende haveplads.

 

Øbjerggård den 10. juli 1865.

Vitterlighed Birch, Rasmus Andersen.

 

349.

(267v) skomager Clausen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den huslejlighed med tilhørende have i Køng der hidtil har været besiddet i fæste af Peder Pedersen men af ham frivilligt afstået.

 

Øbjerggård den 12. august 1866.

Vitterlighed Birch, Rasmus Andersen.

 

350.

(268v) Jens Chr. Jensen fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det hus på Øbjerggård hovmark, Hammer sogn, som hans svigerfader Ole Hansen hidtil har haft i fæste og med den dertil hørende jordlod og have der under matr nr 23 står for hartkorn 0-7-2-1 ¼.

 

4. [almindelig formulering i stedets fæstebreve:] Den til huset hørende jordlod og have skal fæsteren holde forsvarlig indhegnet.  Jorden må han ikke lade bruge af andre, men han skal selv dyrke den godt, ej heller må han afsende eller som brændsel benytte hø, halm eller gødning, men dette skal forblive tilstede og anvendes til jordens forbedring. Jagt er han uberettiget til, ligesom han ej heller må skære tørv på den fæstede jordlod uden efter godsejerens anvisning.

 

Øbjerggård den 24. oktober 1869.

Vitterlighed Birch, Peder Olsen.

 

351.

(270r) Husmand Ole Olsen lejer af  Carl Waldemar von Buchwald det nye opførte hus på Øbjerggårds hovmark med dertil hørende haveplads …

 

3. Huset der består af 5 fag, indrettet til stue, køkken og spisekammer, forsynet med 2½ fag vindue i  stuen, ½ fag i køkkenet og ½ fag i spisekammeret, med bræddeloft overalt, bræddegulv i stuen og murstensgulv  i  køkken og spisekammer, samt endvidere 3 fag tørvehus og svinshus er modtaget af lejeren i ny og god stand uden mangler …

 

Øbjerggård den 26. oktober 1876.

Vitterlighed Birch, Peter Jensen.

 

352.

(771r) Skomager Clausen i Køng fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det hus med have i Køng by som han hidtil har lejet [= 342].

 

Øbjerggård  den 4. september 1877.

p/t Øbjerggård den 3. oktober 1877.

Vitterlighed Birch, Niels Jensen.

 

353.

(271v) Niels Jensen i Køng fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det hus og have i Køng som hans fader Niels Jørgensen hidtil har haft i fæste men frivilligt har afstået.

 

4. Hegnet omkring hus og have vedligeholdes af fæsteren. I haven må intet hugges eller ryddes uden godsejerens tilladelse.

 

Øbjerggård den 4. september 1877.

p/t Øbjerggård den 3. oktober 1877.

Vitterlighed Birch, H. Clausen.

 

354.

(272v) Hans Peder Christensen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den beboelseslejlighed i Ledvogterhuset ved Ring skel som hidtil har været beboet af afdøde Peder Hansen, med den dertil hørende haveplads …  

 

3. lejligheden der består af 3 fag, forsynet med de fornødne vinduer og døre med beslag, sætter lejeren i en sådan stand, at den ved nærmere eftersyn af godsejeren eller befuldmægtigede kan befindes vel vedligeholdt og uden mangel, han er pligtig til i lejetiden at vedligeholde den i samme gode stand … mindst engang årlig at spække og kalke lejligheden indvendig og udvendig, og så ofte det anses fornødent male vinduer og døre og oplægge nyt tag, hvortil halmen leveres lejeren. Skulle huset forgå ved ulykkelig ildsvåde har godsejeren ingen forpligtelse til atter at opføre det til lejeren, men kan såfremt overenskomst ej derom kan træffes, strax fordre lejemålet hævet.

Øbjerggård den 20. oktober 1878.

Vitterlighed Birch, B. Olsen.

 

355.

(273r) Peder Jensen fæster på livstid af Carl Waldemar von Buchwald det på Øbjerggårds  hovmark beliggende hus, der hidtil har været besiddet af hans fader afdøde bødker Jens Rasmussen med dertil hørende have og sandgrav…

 

Øbjerggård den 6. august 1881.

/t Øbjerggård den 28. august 1881.

Vitterlighed Birch, M Birch.

 

356.

(274r) Hans Rasmussen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus å Øbjerggårds hovmark der tidligere har været besiddet af røgter Jørgen Pedersen med dertil hørende haveplads…

 

3. Huset der består af 5 fag opført af fyrre- over- og undertømmer med murrede vægge af brændte sten samt stråtag, indrettet 2 fag til stue, 2 fag til køkken med skorsten og spisekammer, samt 1 fag til tørvehus, loft over 4 fag og forsynet med 3 fag vinduer og fornødne døre med beslag, er modtaget af lejren i god og forsvarlig stand…

 

Øbjerggård den 1. juni 1881 [!].

Vitterlighed Birch, Peder Jensen.

 

357.

(275r) Rasmus Andersen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den beboelseslejlighed i Ledvogterhuset ved Ring skel der hidtil har været beboet af Hans Peder Christensen med dertil hørende haveplads …

 

3. Lejligheden der består af 2½ fag, forsynet med de fornødne vinduer og døre med beslag sætter lejeren i en sådan stand, at den ved nærmere eftersyn …

 

Øbjerggård den 10. april 1882.

Vitterlighed Birch, M Birch.

 

358.

(275v) Svend Pedersen lejer af Carl Waldemar von Buchwald en huslejlighed i det såkaldte Ledvogterhus med dertil hørende have der hidtil har været besiddet af afdøde Ras[mus] Nielsen …

Øbjerggård den 20. maj 1884.

Vitterlighed Birch, Peder Nielsen.

 

359.

(276r) Peder Nielsen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus med have der hidtil har været besiddet af Nicolai Binder men nu af ham afstået …

 

Øbjerggård den 20. maj 1884.

Vitterlighed Birch, Svend Pedersen.

 

360.

(276v) Hans Peter Rasmussen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det af Frederik Nielsen hidtil beboede hus med have i Køng by.

 

Øbjerggård den 20. maj 1885 [!]

Vitterlighed Birch, Svend Pedersen.

 

361.

(277r) Svend Pedersen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det på Øbjerggårds hovmark opførte hus med dertil hørende haveplads der hidtil har været besiddet af Ole Olsen, men af ham er fratrådt…

 

Øbjerggård den 20. juni 1885.

Vitterlighed Birch, Frederik Pedersen.

 

362.

(277v) Jørgen Larsen lejer af  Carl Waldemar von Buchwald det hus med have på Køng Hovmark og et nærmere afsat stykke jord på 1½ tdr land der hidtil har været besiddet af afdøde Chr. Jochumsen.

 

5. Huset der består af 10 fag, opfært af ege under- og fyrre overtømmer, murede vægge samt stråtag, indrettet fra søndre ende således, 2 fag til kammer, 3 fag til stue, 2 fag til køkken med skorsten og bageovn, 1 fag til tørvehus og 2 fag til lo, loft over 6 fag samt forsynet med de fornødne vinduer og døre med fornødent beslag, sætter lejeren i en sådan stand, at det ved nærmere eftersyn af godsejeren eller befuldmægtigede kan befindes forsvarligt i enhver henseende …

 

Øbjerggård den 6. januar 1886.

Vitterlighed Birch, M Birch.

 

363.

(278v) Hans Jørgensen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den lejlighed i det såkaldte Ledvogterhus der hidtil har været besiddet af Svend Pedersen men af ham er fratrådt …

 

Øbjerggård den 3. december 1885.

Vitterlighed Birch, Peder Larsen.

 

364.

(279r) Hans Christiansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald den beboelseslejlighed i Ledvogterhuset ved Ring skel med dertil hærende have der hidtil har været beboet af Rasmus Andersen…

 

3. Lejligheden består af 2½ fag forsynet med de fornødne vinduer og døre med beslag …

 

Øbjerggård den 2. maj 1886.

Vitterlighed Birch, Frederik Pedersen.

 

365.

(279v) Slagter Jørgen Pedersen af Køng lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus på Køng Banker med tilhørende jordlod og have der under matr nr 6 står for hartkorn 0-2-2-2¾.

 

5. Huset der består af 9 fag og en lyde [lude, skur] på 3 fag, opført af blandet under- og overtømmer, murede vægge af brændte sten samt stråtag, den ene gavl dækket med strå den anden medbrædder, indrette således: 3 fag til lo og lade, 6 fag til beboelse med køkken og skorsten, bræddeloft over 6 fag og forsynet med 5 fag vinduer og 2 døre …

 

Øbjerggård den 21. marts 1887.

Vitterlighed P N Juul, C Rasmussen.

 

366.

(280v) Jakob Hansen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus med have der hidtil har været besiddet af Peder Nielsen men nu af ham afstået.

Øbjerggård den 21. marts 1887.

Vitterlighed Hans Hans[en], Bendt Olsen.

 

367.

(281r) Lars Sørensen lejer af Carl Waldemar von Buchwald det hus i Køng by med tilliggende have der hidtil har været besiddet af afdøde Jens Pedersens enke og som under matr nr 46 står for hartkorn0-0-0-1 ¼.

 

Øbjerggård den 21. marts 1887.

Vitterlighed Bendt Olsen, Hans Hansen.

 

368.

(282r) Niels Lundstrøm lejer af J W C Krieger det ved fæsteren Jens Chr.

Jensens død ledigt blevne hus på Øbjerggårds mark med tilhørende have og jordlod der under matr nr 23, Øbjerggård, Hammer sogn står for hartkorn 0-7-2-1 ¼.

 

4. Huset udgør 12 fag, opfært af bindingsværk med ege undertømmer og dels murede dels klinede vægge, forskelligt overtømmer og stråtag, indrettet fra søndre ende således: 4 fag til 2 stuer, 2 fag til køkken med skorsten og spisekammer, 6 fag til lade og lo. Her findes 1 dør og 1 port udvendig de fornødne indvendige døre, 4 hele og 2 halve fag vinduer med fornødent beslag …  Bygningen er gammel men i velholdte stand.

 

Øbjerggård den 7. juni 1891.

 

369.

(283v) Hans Larsen lejer af J W C Krieger det hus i Lundbytorp by, Hammer sogn med tilliggende jordlod[der] som Rasmus Nielsens enke  er fradød – under matr nr 3e står for hartkorn 0-2-3-1 3/4 og  matr nr 3d sår for hartkorn 0-2-3- 1¾.

 

9. Oldtidsminder, om sådanne findes på ejendommen er unddragne fra lejemålet og lejeren er pligtig til at frede om dem og til at rette sig efter de bestemmelser, som måtte blive tagne til deres konservation.

 

p/t  Lundbygård den 9. november 1892.

 

370.

(285r) Politiassistent Westergaard lejer af  J W C Krieger den søndre lejlighed i huset fors[ikring ?] nr 42 i Køng by som politiassistent Bjerrum sidst i brug havde med tilhørende have og udhus…

 

Køng den 11. november 1892.

 

371.

(286v) Edvard Hansen lejer af J W C Krieger det hus på Køng Banker med have og jordlod som Hans Pedersen sidst har haft i brug under matr nr 4 af Øbjerggårds frie hovedgårdstakst står for hartkorn 0-3-0-½.

 

Øbjerggård den 27. oktober 1895.

 

372.

(289r) Anders Hansen lejer af J W C Krieger det hus ved Vejlebroen under Øbjerggård med tilliggende jordlod matr nr 25 af Øbjerggårds hovedgårdstakst der står for hartkorn 1-0-2-½ og som tidligere har været i brug af Jens Nielsens enke.

 

Øbjerggård den 27. oktober 1895.

 

 

Slut på fæsteprotokollen