Sag: Skifte 1829-30 efter fabrikør Chr. Hansen, Køng Fabrik

 

1) Skifteprotokol 1823-30

Vordingborg Søndre Birk

LA

[Dårlig fotokopi: udvalgte afsnit transskriberet april 2012 af Per Ole Schovsbo med støtte af Berit Christensens noter].

Fol. 283r

[ifølge kirkebogen døde Chr. Hansen  22/5 1829]

Aar 1829 den 7de Julii Indfandt Skifteforvalteren sig i Kiøng Bye for at Registrere og Vurdere afgangne afdøde Fabrikjør Hansens Efterladenskab. Aarsagen hvorfor denne Registrering ikke er foretaget før er at den afdødes Enke fra først af havde været Sindet at ansøge Bevilling om at side uskiftet Boe med den afdødes Børnebørn, men senere havde forandret sin bestemmelse, da afdødes Arvinger angives at være en afdød Datter Marie Hansen givt Burmeister efterladte Børn der blev opgivne at være

a) Carl Christian Burmeister 8Aar[1]

b) Thorval Burmeister 6Aar

c) Louise Burmeister 5Aar

d) Jensine Sophie Burmeister 1½ Aar

e) Marie  Burmeister 8 Uger

Da deres Fader og fødte Værge Restaurateur Burmeister opholde sig i Kiøbenhavn beskikkede skifte Forvalteren [Kinch] Hr. Forvalter Sørensen [Øbjerggaard] til Værge for disse Børn. Flere Arvinger skal den afdøde ikke have efterladt sig. Enken mødte med lauværge Hr. Konsistorialraad Müller [provst i Stege].  Som Vidner og Vurderingsmænd her tilstede ved Forretningen Sognefoged Peder Nielsen  af Sallerup og Tingmand Peder Nielsens af Samme Bye. Den afdødes Chatol blev derpaa aabnet hvori blev befundet Sedler og Tegn 60 Rdl. hvilke bleve afleverede Enken til Boets vedligeholdelse i Huusholdningen. Endvidere nogle Qvitteringer og andre papirer som ikke fandtes at være af Pengeværdie, men  som bliver tagen i Bevaring fordi de  om muligen kunne bruges ved den Afdødes Regnskabssager eller til at afbevise Fordringer der kunne gjøres paa Boet. Endvidere blev acteret følgende Pappirer:

Et Skjøde  som under 23. Jan. 1801 er udstedt til den Afdøde på Parcellen No 2 af Gadeskovgaarden i Kjøng med en der til hørende Kjøbscontract dog bemærkes at Skjødet ikke er Originali men ikkun i Udskrift af Pantebogen.

Et Gjeldsbrev efter hvilket Jens Pedersen Linsberg skulle skylde til Boet 5 Rdl.

Et do [Gældsbrev] fra Apel dateret 6. Mai 1829 efter hvilket denne skal skylde 3 Rdl. Samme mand boer paa Farøe.

Et Beviis fra Karen Hemmingsdatter, Rasmus Jørgensens Enke, efter hvilket Hun skylder til Boet  10 Rdl.

En Anviisning for xxxx i Faveur af Fabrikør C Hansen og Kost-Væverlærling Andreas Pedersen af 1. Marti forrige Aar stor 15 Rdl.

En Obligation, udstedt af den Afdøde under 19. Okt. 1816 til Gaardmand Anders Povlsen af Sallerup paa hvilken findes 6 Quitteringer, efter hvilken Obligationen er allerede er indfriet, men endogsaa udbetalt 50 Rdl. for meget, og xxxx de Tilstedeværende at Anders Povlsen erkjendte at der feilagtig var udbetalt her 50 Rdl. Sølv for meget og at han havde lovet at tilbagebetale dem førstkommende Mikkelsdag i dette Aar.

Et Fæstebrev der under 16. August 1793 er udstedt af Øebjerggaards Eier, til den Afdøde, med  vedhæftede Synsforretning; Enken erklærede at Hun vedbliver dette Fæste.

En Attest fra Branddirecteuren efter hvilken den Afdøde i Aaret 1822 haver ladet opføre tvende Længer i Kjøng med Tilførsel at de vare Ham tilhørende for Summa 770 Rdl. Sølv. De  Tilstedværende bemærkede i Anledning af dette Papir, at Afdøde havde opført tvende Længer ved Vævemesterens Bolig i Køng, som i det mindste for en Deel er opført for den Afdødes Bekostning tildeels ogsaa paa Etatsraads Rybergs Bekostning. De Tilstedeværende formeente derfor at Boet bør  tilkomme nogen Godtgjørelse for hvad den Afdøde have bekostet paa disse Bygninger som i det mindste burde anslaaes til en Trediedeel af Assurancesummen og skulle disse Længer ikke være registreret ved den Registrering [der] skete i Etatsraad Rybergs Bo da de antoges at være Hansens private Eiendom.-

En Nota efter hvilken Afdøde har betalt Assurancepræmier  for Hans  Meubler og Effekter af enhver muelig Slags for samme assurance fra den 7. August 1828 endel [til] den 7. August 1829.

Endvidere fandtes iblandt den Afdødes Pappirer en Regning dateret 31. December 1825 efter han skal skylde for noget bekommet Klæde til de militaire Uldmanufakturer  26 Rdl. 12 Sk. Regnes xxx De Tilstedeværende erklærede at den Fordring endnu skylde.

Endvidere blev forefundet:

Fol. 283v

[Indbofortegnelse No 1-362: husholdning, landbrug, transport, bøger]

Fol. 287r

No 363:  En Eiendoms Lod uden Bygning omtrent paa 9 Tdr. Land Vurderet til 700 [Rdl.] om denne Jordlod blev vedtaget at sælge den ved Auction uden ophold. Ligeledes blev vedtaget, inden omtrent 14 Dage fra Dato af at sælge paa Marken den Sæd og Kløver, samt Engbund, der findes paa Eiedoms Parcellen, samt paa den saakaldte Kirkemark, der er tillagt den afdødes bestilling: Consistorialraad Møller anmeldte at den afdøde havde havt i Leie en Deel af Kiøng Præstegaards Mark, mod Afgivt Aarlig 3 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 5 Tdr. Haure at betale efter hver Anno Capittels Tax…

[længere udredning]

Fol. 287v

Boets Tjenestefolk fremstode og vare Følgende:

a) Karl Anders Olsen fæstet for Halvaaret i Løn 20 Rdl. S.

b) Do   Povl Hansen fæstet for Halvaaret i Løn 15 Rdl.

c) Stuepige Ane Pedersdatter fæstet for Halvaaret i Løn 9 Rdl.

d) Kokkepige Maren Christensdatter fæstet for Halvaaret i Løn 10 Rdl.

e) Rennepige Margrethe Jensdatter fæstet for Halvaaret i Løn 9 Rdl.

f) Spolepige Juliane Nicolaisdatter fæstet for Halvaaret i Løn 7 Rdl.

g) Ditto        Sidse Pedersdatter fæstet for Halvaaret i Løn 8 Rdl.

h) Ditto        Wolborg  Jenssdatter fæstet for Halvaaret i Løn 7 Rdl.

Samtlige disse Tjenestefolk blive tilkjendegiven at Tjeneste og Tenestested  opsiges  til 1. November d. Aa. Mad. Hansen erklærede at Jfr. Bødker der tjener  som Jomfrue paa Stedet tilkommer i Halvaarlig Løn  18 Rdl. og at bemeldte Jomfrue ikke skal falde Boet til Last efter 1. November d. A. Mad. Hansen erklærede endvidere, at hun i disse Dage vilde opgive for Skifteforvalteren de Ting der kunne Bortsælges strax uden at savnes i huusholdningen. Samtlige Tilstedeværende vare enige i at antage Forvalter Sørensen som Ikasator ved Auctionen, der ville blive afholdt xxx var ikke at foretage i Dag, dog erklærede Forvalter Søgrensen nu at han ikke paa nogen Maade vilde paatage sig Indkassationen med mindre han tilstodes 12 Uger fra forfalds Dagen til at aflevere Auctions beløbet, da dette umuligen kan indkomme inden 6 Uger før forfaldsdagens Dato saae alle Vedkommende sig nødt til at antage Sørensen paa Samme Datum ut Supra.

[Sign]

Kinch,

Tage  Müller

Sørensen

Karen Hansen m. p. Pen.

[Tro- og loveerklæring ikke udskrevet]

Note:

[1]: Carl Christian Burmeister  (1821-1898) medstifter af skibsværftet Burmeister & Wain i København.

2) Skifteprotokol 1823-30

Vordingborg Søndre Birk

LA

[Dårlig fotokopi: udvalgte afsnit transskriberet april 2012 af Per Ole Schovsbo med støtte af Berit Christensens noter].

Fol. 348r

Aar 1830 den 29de Marts blev i Kiøng Bye holden en Skiftesamling i  Skivteboet efter afgange Fabrikør Hansen og efterlevende Hustrue, ved denne Retsforsamling  var tilstede som Vidner Sognefoged Peder Hemmingsen i Kjøng og  Tingmand  Peder Nielsen af Sallerup endvidere vare tilstede Hr. Konsistoralraad Müller og Hr. Forvalter Sørensen fra Øebjerggaard ligeledes mødte paa Kjøng Fabrikes Vegne Hr. Justitsraad L. Petersen for den Kongelige Commissionen for Øbjerggaard og Køng Fabrik. Det i Boet udstede Proclama der er forsynet med lovlig tinglæsnings Paategninger blev taget ad acta saavel som den derefter udstæde Indkaldelse i Statstidende og en Beregning over Omkostningerne ved  samme, herefter blev acteret tvende fra Commissionen for Øebjerggaard og Kjøng Fabrik modtagne Beregninger over hvad Boet skal have tilsvaret, til Commissionen, deels i Penge og deels i Vare, hvilke ere indleverede i slutningen af December Maaned f. A. Her indleverede Hr Justistsraad  Petersen en Afregning med Boet  efter [hvilken] Boets Debet vil blive Representativis 617 Rdl. 48½ Sk. Ingen af Tilstedeværende  havde noget herved at  erindre  kun forventes at  Søren Braims Testamente da kan xxx xxx xxx ikke  bør falde Boet til Last men der paalagdes at den bør udg a af Debet saaledes at Boets skyldingværende ikke  bliver Repræsentativis 582 Rdl 47½ Sk. Hr Justitsraad Pedersen erklærede herved at han paa Commissionens Vegne paa Grund af den derved paaførte Poster og for at see dens Giestand berigtiget i Mindelighed var villig til at lade benævnte Summa udgaae af afregninger Debet imod regres til Søren Braim naar fornævnte  Sado uden videre Afkortning af Boet vorder udbetalt.

Hr. Justitsraad Petersen opfordret til hvorvidt han med Hensyn til hvad der er tilført Skifteprotokollen den 7de Julii sidste [Aar] hvilket er communiceret Commissionen ved tvende Skrivelser fra Skifteforvalteren, er villig til paa Commissionens Vegne at tilstaa Boet en tredje Deel af de 770 Rdl. Sølv som er Opførende Summer for de tvende

 

Fol. 348v

Bygninger Fabrikør Hansen  have opført ved Vævemesterens Bolig i Kjøng. Justitsraad Petersen erklærede paa egen og med Commissionens Vegne at de opførte Bygninger i sin Tid angivelige var opførte af afgange Fabrikør Hansen hvad Arbeitsløn og adskillinge Indvendige Indretninger angaaer bekostede uden Udgivt for Eieren daværende Etatsraad Ryberg som desforuden efter hvad flere paalidelige Mand derom have yttret skal have lovet Hansen Eiendomsret hertil hvorfor i øvrigt den Omstændighed taler at disse Bygninger vare Brandforsikrede for 770 Rdl. Sølv i Hansens Navn saa fandt han ogsaa efter han af Forvalter Sørensen til Commissionen afgiven Erklæring, Anledning til at indrømme en Godtgjørelse af 200 Rdl. Sedler som i det Tilfælde Boets vedkommende der med maatte see sig fuldkommen Fyldestgjort fordi denne Fordring Summa afgaae i foranførte Saldo 382 Rdl. 47½ Sk. Sedler dog saaledes at en formelig Adkomst paa disse Bygninger bliver  Commissionen med Enkens Lauværge og Børnenes Formynder finde det efter Omstændighederne rigtig, at antage Justitsraad Petersens Tilbud for derfor ogsaa at Skifteforvalteren kan xxx og xxx hermed at Boet for Eftertiden ikke have nogen Lod eller Deel i det tidligere omhandlede Bygninger, men xxx aldeles den Del Boet tilforn har havt i og til samme til Commissionen for Øebjerggard og Kjøng Fabrik paa Hans Majestæts Kongens Vegne. Paa Grund af at Commissionen og Boets Mellemværende nu er fuldkommen opgjort blev Forvalter Sørensen anmodet om at udbetale Boets Debet til Comissionen  med 382 Rdl 47½ Sk Sedler og Tegn, af  Boets hos  ham beroende Beholdning. Derefter blev citeret en Fortegnelse over de Ting Boet tilhørende der ikke ere bortsolgte ved Auction, men som Enken ønskede at beholde efter den ved Registreringen derpaa satte Vurdering. Herved havde Børnenes Formynder intet at erindre ….[ikke udskrevet]

 

Fol. 349r.

Derefter blev acteret en Regning fra Øbjerggaard haver paa Boet for Huusafgivt og Kongelige Skatter. Da ingen havde noget imod denne Fordring at erindre blev den anviist til Betaling af den hos Forvalter Sørensen beroende Beholdning. Da det nu var meget sent udpaa Aftenen blev Skiftet udsat til Continuation i Vordingborg førstkommende Torsdag Eftermiddag kl. 4 slet ….[ikke udskrevet]

[ikke udskrevet]

[Skifteforhandlingerne fortsætter 1. april og igen 25. september 1830 i Vordingborg men afsluttes formentlig først senere]

3) Skiftedokumenter 1829 [bilag til skiftet]

Vordingborg Søndre Birk

LA

1) Beregning over Fabrikspriserne paa de Varre af  Tilvirkningen ved Linnedsmanufakturet paa Kjøng som er udleveret fra af døde Fabrikør og Dannebrogesmand Hansens Skivtboe:

[kolonner:]

Fabriks nr.  –  Sortiment og Mynster  –  Rdl. og Sk. Sølv  –  Rdl. og Sk. Sedler

[listen ikke udskrevet]

 

2) Fortegnelse over det Ud- og Indboe som ikke skal sælges ved Auctionen [og som enken køber af boet].

[listen ikke udskrevet]

 

3) [Boets regnskab]

 

Indtægt 1829

Ved Registreringen den 7de Julii befandtes at være i behold                    60 Rdl.

Taget til Indtægt for Spoleriet og Renningen i Julii Maaned                      44 Rdl. 25 Sk.

Solgt til Kromand Rasmus Pedersen 6 Lam a 3 Rdl. Stk.  18 Rdl.

Nicolai Bender tilbagebetalt som skyldig til Boet                                       4 Rdl.

for Spoleriet og Renningen i  August Maaned                                         43 Rdl. 36 Sk.

for Spoleriet og Renningen i September Maaned                                    32 Rdl. 64 Sk.

Modtaget Huusafgift af et af mig tilhørende

Spolehuus for ½ Aar fra 1ste Maii til 1ste November                             10 Rdl.

Lateris                                                                                                 212 Rdl. 29 Sk.

Udgivt 1829

 

[ikke udskrevet]

 

Udbetalt Folkeløn

Voldborg Jens Datter for 5 Maaneder                              5 Rdl. 80 Sk.

Magarete Jens Datter           Do                                       7 Rdl. 48 Sk.

Juliane Nicolais Datter          Do                                       5 Rdl. 80 Sk.

Sidse Jens Datter                 Do                                       5 Rdl. 80 Sk.

Karlen Andreas Olsen          Do                                     17 Rdl. 24Sk.

Jomfrue Bødtchen for ½ Aar                                          18 Rdl.

Maren Christens Datter      Do                                       10 Rdl.

Ane Peders Datter               Do                                       9 Rdl.

Karlen Povel  Hansen           Do                                     15 Rdl.

 

[ikke udskrevet]

 

4) Christian Hansens Penge Conto 1828

[ikke udskrevet]

 

5) Udskrift af Fabrikør Hansens Vare-Conto 1828

[ikke udskrvet]

 

6) Fortegnelse over Indtægter og Udgivter vedkommende Auctionen den 6. og 7. October 1829 over afdøde Fabrikør Dannebrogesmand Hansens Efterladenskaber i Kjøng.

[ikke udskrevet]

 

[slut]