Referat af Generalforsamling

i støtteforeningen for Køng Museum

onsdag den 28. marts 2012 kl. 17.30

på Gl. Øbjerggaard

1.  Valg af dirigent

Hanne Tommerup bød velkommen til de 19 fremmødte stemmeberettigede. Aage Jørgensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dagsordenen blev godkendt. Jørgen D. Hansen valgt til referent.

 

2.  Valg af stemmetællere

Anne Hedeager Krag og Karen Schou-Pedersen valgt.

 

3.  Formandens beretning v/Hanne Tommerup

Det er det første år, hvor Støtteforeningen for Køng Museum har påtaget sig ansvaret for at drive et museum. Det er en spændende udfordring, men også et betydeligt ansvar at drive et museum.

Jeg synes, vi har klaret det meget fint. Støtteforeningen for Køng Museum har aftalt med

Museerne Vordingborg at fortsætte det nuværende samarbejde ind i år 2012. Det betyder, at

støtteforeningen vil forestå alle de museale aktiviteter på Køng Museum.

 

Vores største udfordring i det forløbne år har været medlemstilgangen. Vi har i øjeblikket 85  medlemmer, hvoraf 14 er involveret i museets aktiviteter. Museerne Vordingborg har udmeldt, at de ikke længere kan tage fredagsvagterne på Køng Museum. Dem kan vi som forening desværre heller ikke dække. Hvorfor vi må acceptere kun at have åbent lørdage og søn- og  helligdage eller efter særlig aftale med støtteforeningen.

 

Aktiviteter i 2011

Udstillinger

Vi åbnede museet Skærtorsdag med en smuk udstilling af messehageler. Den fineste var en

messehagel af billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt. Udstillingen var kun oppe i 10 dage   og blev alligevel besøgt af over 100 personer, men vi erkendte, at det var for kort tid sat i forhold til  det store arbejde. – Vores næste udstilling var en udstilling af mønsmalere. Den bestod af ca. 20 billeder samlet af familien Rathje gennem to generationer. – Vores sidste udstilling var af den  lokale kunstner Kjeld Vigandt Glyberg, som viste sine værker produceret over de sidste 15 år. Kunstneren holdt et levende foredrag over sine værker midt i udstillingsperioden. Til den  udstilling havde vi i alt 121 gæster.

 

Det rullende Hørværksted

Det rullende Hørværksted har haft en meget travl sommer, og der er så stor efterspørgsel efter

dem, at de ofte må sige fra. De er allerede nu booket op i 2012. Også her ville det være godt med nogle flere medhjælpere.

 

Markeder

Familiemarked

Vores Familiemarked den 22. maj må betegnes som en stor succes. Mere end 100 veteranbiler

havde fundet vejen til Køng Museum. Stumpeholdere i stort tal var ligeledes mødt op for at

udbyde reservedele til de gamle køretøjer. Kunsthåndværkere var i år samlet i et stort telt, så   det var nemt at få et overblik over det righoldige udbud af varer. Vores legetante styrede alle børneaktiviteterne med professionel hånd, og der var en rigtig god stemning over hele markeds-pladsen.

Og ikke mindst var vejret med os.

 

Julemarkedet den 27. november var en succes med god omsætning i boderne og en god stemning. Årets julebord var dækket af indretningsarkitekt Dorte Wassard fra Marienlyst Gods.

 

Julemærkemarchen

Julemærkemarchen havde i år 76 deltagere, og der blev serveret den sædvanlige risengrød til  deltagerne, når de havde gennemført enten de5 kmeller de10 km.

 

Udflugter

Klosterrutevandringen

Den første af vores udflugter fandt sted 2. Påskedag. Kun en lille skare deltog i vores første

vandring i pilgrimsfodsporene fra Munkebakken i Næstved til Køng Museum – en strækning

på20 km.

 

Høstfest

Den 14. august havde vi høstfest sammen med Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd. Vi startede i Vintersbølle, hvor vi gik til Beværterhuset, hvor vi fik morgenkaffe og brød og  hørte om blegeprocessen. Derefter kørte vi til Køng, hvor vi egentlig skulle have høstet de små jordlodder, som var blevet tilsået med hør i foråret. Det lykkedes ikke rigtigt, da hørren ikke var

moden nok. Men Aage gav et glimrende foredrag om hør og høsten. Der hører sang, musik, dans og noget god mad til en høstfest. Det fik vi i rigt mål – og dertil undervisning i forskellige folkedanse – blandt andet ”two step” fra Køng.

 

Udflugt til Krengerup Hørvævsmuseum

Vi blev inviteret med på udflugt af blegen i Vintersbølle til Krengerup Hørvævsmuseum.

Vi sætter meget pris på samarbejdet med Lokalhistorisk Forening i Vintersbølle/Nyråd. Vi plan- lægger flere aktiviteter sammen med dem i 2012.

 

Dødsfald

Vi har desværre mistet to af vores meget aktive medlemmer i årets løb. Vores tidligere formand

og store inspirator Eva Jørgensen døde den 26. september og lige før døde Liza Petersen, som var et meget aktivt medlem af Det rullende Hørværksted. Vi savner dem begge.

 

Jeg vil slutte med at sige tak til de frivillige for deres entusiasme og udholdenhed, og jeg vil sige tak til medlemmer for jeres støtte til et godt formål, nemlig at bevare Køng Museum som et   åbent og levende museum og aktivitetscenter. Vi har et spændende program foran os i 2012, som jeg håber, I vil bakke op om.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Bestyrelsens og arbejdsgruppernes beretning flyttet til punkt 5 under aktivitetsplan.

– Ændring godkendt.

 

4.  Årsregnskab/ Fastsættelse af overførselsbeløb til museet

Kasserer Aage Jørgensen gennemgik det reviderede årsregnskab, som viste et overskud på kr. 19.026,89.  Beholdning pr. 31.12. 2011: Bank kr. 47.760,59 og kasse kr. 5.368,21. Hanne Tommerup oplyste, at Museerne Vordingborgs bidrag på kr. 30.000 er indeholdt i

beholdningen pr. 31.12.11. Overførselsbeløb til Køng Museum (Museerne   Vordingborg)bortfalder.Pengene vil i stedet blive brugt til køb af genstande til anvendelse på Køng Museum.    Der er nu blandt andet anskaffet en CD-afspiller, hvorpå der kan afspilles den klassiske musik, vi har fået indspillet specielt til brug på Køng Museum. – Regnskabet blev godkendt.

 

5.  Budgetforslag, aktivitetsplan

Hanne Tommerup oplyste, at der i det samlede budget for 2012 kalkuleres med et overskud på kr. 10.200. Herefter redegjorde Hanne Tommerup kort om aftale med Museerne Vordingborg:

Halvdelen af entré-indtægter går til Museerne Vordingborg. Årligt tilskud til aktiviteter fra

Museerne Vordingborg er fortsat kr. 30.000.  – Budgetforslag godkendt.

 

 

Aktivitetsplan:

 Anne Hedeager Krag fortalte om den internationalt kendte Inge Bjørn´s fine billedvævninger,

udstillet fra den 5. april til og med den 17. juni, og som er omtalt i Kunstavisen. Anne     forventede i øvrigt mange gæster til årets udstillinger.

 

Herefter berettede Alice Andersen kort om Lis Ahrenkiels Broderiskole, der fra den 24. juni

til og med den 2. september udstiller elevernes værker.

 

Fra den 8. september til og med den 21. oktober har Anne Madsen og Jørgen D. Hansen

udstilling af henholdsvis hørvævede arbejder samt acryl-billeder. Om Anne Madsen´s udstilling

kunne Vinnie Larsen tilføje, at der bl.a. vil være hørvævede ting. Jørgen D. Hansen fortalte kort

om sin seneste udstilling i november på Medborgerhuset i Lundby, hvor 12 af hans billeder var

repræsenteret. Billederne er acryl på papir og vil sammen med andre billeder indgå i den

kommende udstilling.

Hanne Jørgensen berettede om Det rullende Hørværksteds mange aktiviteter inkl. turen til

Holland/Belgien fra den 4. til den 8. juni. Endvidere fortalte Hanne om det kommende

Familiemarked den 20. maj, som også rummer det årlige veteranbiltræf.

 

6.   Fastsættelse af kontingent

Et forslag om uændret kontingent, 100 kr. pr. personligt medlem samt 200 kr.

pr. husstand, – blev vedtaget.

 

7.   Indkomne forslag

Ingen.

 

8.   Valg af formand

Hanne Tommerup havde erklæret sig villig til genvalg – og blev genvalgt.

 

9.   Valg til bestyrelsen med suppleanter

Hanne Jørgensen havde erklæret sig villig til genvalg – og blev genvalgt. I stedet for

Thyra Hansen, der ikke ønskede genvalg, indvalgtes Karen Schou-Pedersen som nyt

bestyrelsesmedlem. Som suppleant genvalgtes Alice Andersen.

 

10. Valg af revisorer og suppleanter

Genvalg af Johannes Jensen og Peter Sten Hansen som revisorer, – men spørges efter-     følgende,da de ikke var til stede ved generalforsamlingen. Ingen revisorsuppleant valgt.

 

11. Eventuelt

På opfordring vil bestyrelsen arbejde for at flere lokale kommer ind i støtteforeningen samt

dennes bestyrelse.

 

Formanden for Museumsforeningen Sydsjælland og Møn, John Holmer, berettede om

foreningens blad ”Kulturarv”, et blad, som for første gang udkom i marts i år, og som      museumsforeningen påtænker at ville udgive fremover. Via bladene ”Kulturarv” og ”De danske Museer” vil John Holmer bl.a. gerne gøre en indsats for at kendskabet til Køng Museum når ud til så mange som muligt. Endelig opfordrede John Holmer til, at man i de lokale foreninger meldte sig ind i museumsforeningen, så man kunne få bladet ”Kulturarv” og her igennem få omtalt sine  arrangementer.

 

Jørgen D. Hansen kunne oplyse, at et ekstra eksemplar af hans oversatte beretning ”Rybergshandelen på Færøerne” nu er henlagt i skabet i konferencerummet på museets 1. sal

– til gavn for aktive støttemedlemmer, specielt butiksvagter i deres ledige stunder på museet.

Dermed var generalforsamlingen slut, og dirigenten sluttede af med tak for god ro og orden.