Lærebrev for Johan Peter Apel (2)Da han nu har fuldendt sine bestemte læreår her på Kjøng damask-, drejls- og lærredsvæveri, og han i samme, ikke alene har været lærevillig og derved erhvervet sig gode kundskaber i professionen, men han tillige i alle henseender opført sig tro og skikkelig, så erklæres han herved til svend, med det ønske at han fremdeles som hidtil vil opføre sig således som det egner og anstår anstår et ærekært menneske og en god kristen og stræbe stedse at erhverve sig mere og mere kundskab og duelighed i sin profession til sit eget og sine medborgeres gavn.
Dato til bekræftelse under min hånd og segl.
Det kongelige linnedmanufaktur på Køng
4. december 1829